Luke 6

Yu Yename Kini Koo Mea Pupu Toamene-pete

Ele Kule Tane Pupu Kekoa Wawa Toamenemo

(Matiu 12:1-8, Make 2:23-28)

Ko mea pupu toamene-pete pade Yesu witi ku̱ ipe ludu pokaka one oya-laweme witi ku̱ deya kotia moa yoname puputua yaku takoa pukapea noma pekeneya. Nitikoli enekete Parisi ali-kitame ekete Yu yene tone ko mea pupu toamateko-pete kekoa wawa toamatekole wini tikino, ku̱ kotia eni pupupa dekolo tikiti-pe-koli okome tobou ago Depidiyoka one-pala to̱a yakene ali-kitameka kobu tokale tanemo oi moamokoiya-pe. Eya taneya. Depidi kobume tuaneya meaneya tokome Akolaline wikakane losu yapu tuapea pokome Akolaline pikane palawe wane-kiti moa nakeneya. Nootokoa one-pala to̱a yakene-kiti-pala i nee noatino noe wa tatikoa metaneya. Nipa Akolalike lodo yotokoai tane ali-kitame odene dikane palawe wane namele taneyake taneya. No Ali Yatenane Oyagomepa ali atoa ko mea pupu toamiki-pete mekete toatikile i i wane oyameane talo toane tuku wa Yesuyo akeneya.

Ko Mea Pupu Toamene-pete Yono Lokane Ago

Epetekanemo

(Matiu 12:9-14, Make 3:1-6)

Ko mea pupu toamene-pete pade Yesu losu yapuke pokome Akolalinemo olaukoa kakeneya. Eidapa nimini yono lokane ago pade meaneya. Nitane ago mekale enekete Mosesene totono pine to̱a olaukane ali-kitameka Parisi ali-kitameka Yesuyo i ago epetekako patu wa lene wikaneya. Nipa kini pupu toameneya koo meko-pete kekanele tomotadiya wa kakete lene wikaneya. Nitikoli kini tepene pikoi wene tetoa enekome yono lokane ago-pala okome tone lene yoto noke kanoo wa okale kamokakome kini leneke nome kakeneya. Nome kakale okome kipala i ukumo yakoe. Tone ko mea pupu toamoko-petepa edele tokala tato-pe. Ali atoa-palapa padele padele epetanele tato-pe, poanele tato-pe. Tuamele toko agopa toa moato-pe, wia tukato-pe wa e yene leneme enoa unukamu tootokoa kakome okome neke yono kutu lido akoano ta wa okale lido akoa enekale one yono epetekatapeneya. 11 Nitaneyake e yename Yesu-pala kotimi wene mati luaneya kakete one-pala toatekoi oi pedoa pia kakeneya.

Yesuyo One-pala Opia Yawatekoi Ali

Tuku Kakoa (12) Takoa Motanemo

(Matiu 10:1-4, Make 3:13-19)

12 Enipete-mene Yesu tono tobouke Akolali kowitipou wa pome mekome kowitoa ta patakaneya. 13 Ta patakale one agale yakoa motane yene one mekuta ate kanoatino noe wa kayo oa mootokoa mekome ali tuku kakoa (12) one wa takoa moa one Aposelo ali wa ibini oa metaneya. 14 Eya ali-kiti takoa motaneya. Saimone einago motokome one pade ibini Pita wa oa metaneya. One wamene ago Aderu moa ni Yame Yoneta ni Pilipi Batolomiuta 15 ni Matiu Tomasita Alepiasine mana Yame toa moa ni Saimone one pade ibini Selote ago moa 16 ni Yamene wamene ago Yudase moa ni Yudase Isekariose one wia tukamotoa moa meateka ago moa taneya. Mootokoapa one Aposelo ali-kiti wa ibini oa metaneya.

Yesuyo Ali Atoa Olaukoa Kini Tane Yene

Latekoa Tanemo

(Matiu 4:23-25)

17 Yesu one eni Aposelo ali-kiti-pala keti ko̱a pokome kotu kakoa piane take kakeneya. Eidapa one agale yakoa motane yene peya mati ete ali atoa peya mati-pala oboa kakeneya. Nipa Yudea ta piko peya Yerusaleme taka kusa ue matanuke piko Taia Saidone tataka kawa one agale yakadete note oboa kakeneya. 18 Kini tane yene-pala latekamotoa note kakeneya. Poane ipono awitaneya mekete tete mokoa kakene-kitika nokoli kini ipono takoa poe wa latekakala taneya. 19 One telepa ali atoake weamutukakala tokome latekamu tokale tekete peyame one mitikada wa wili toa kakeneya.

Keraisuno Ali Atoa Mekete Toatikimo

(Matiu 5:1-12)

20 Einata einapete Yesuyo one oyali-kiti nepikakome okome

kiwi ponopeneya pa meki-kiti kolotine meati wane uku. Akolaliyo one pawe toa talo toko eni taapa kinino noe wa kiwi yameoo tokolo tekene ni uku.
21 Opi kobume tuaneya meki-kitika kolotine meati wane uku. Wipitikete ulu yau toa meoi tokolo tekene ni uku.
22 Ete yename kipala kotimi wene luaneya mea ete pilia kawa tea agale oa tikilika kolotine meati wane uku.
Nipa no Ali Yatenane Oyagono agale kime litia tikile enekete i ali atoa kime poanele-kama tiki wa kiwi paya tetepo takoa wakilika kolotine meati wane uku.

23 Eni yename nitikolika a tibuke pine epetaneya-kama enatikiyano, nitoa kamotono ke wa kolotine mea tigawineya yamene. E yename kipala enika enile teketepa nipa kini kaua-mikitame papete Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti-pala toma nekenele tekete toi.

24 Ae, kamo tiki-kiti Akolaliyo kiwi kibu moono, nepiamene. Itonoke kini moatekoiya wete mootapeneya tokome a tibuke wedianeya mea kawamoi.
25 Ae, opi nee noa tagatapeneya meki-kiti wipitiketepa kobume tuaneya meoi.
Ae, opi paya nou toa ulu yau toa yaki-kiti wipitiketepa tumai mea komo ka̱ta pitikoa kawei.
26 Ae, ali atoa peyame kiwi kei pikili yakakoa kakete eya wa wene tamene. Papete Akolaline agale akama nuku wa oake agale oa yotokane ali-kitipa kini kaua-mikitame ke wa kei pikala taneya.

Poi Te̱iane Yename Tokoile

Topo Takakete Toatekomo

(Matiu 5:38-48, 7:12)

27 Anu agale yakoa tiki-kiti kini mekete toatikimo ukuno yakoe. Kipala poi te̱iane yeneke wene mekoa meamene. Kipala kotimi wene luaneya meki-kiti auapekala tamene. 28 Kiwi tea agale iki yene-pala agale epetekoa topo takoa oa ni kiwi tete mekala tiki-kitane kowitikakala tamene. 29 Panagome-kiti neke nimini yono-lono wane witikalepa ewa yono lono waneka wia wa yameamene. Ni panagome-kiti neke tokoo mamina petene odomoa pokalepa tigini maminaka moa wa meamene. 30 Panagome-kiti nekeya pade mano wa oikiledo tokalepa nipa one eni oikoya meamene. Ni panagome-kiti nekeya pade mano wa wameneya pa moa pokaleka oto wa moameamene. 31 Eko pade ali atoame neke wene momotoapa nipa kini weneka moamene.

32 Kiwike wene mekoa meki yene takoa kini kolotine yene wa ete oto wa wene mekanali yotikilipa Akolaliyo kiwi edoa kei pimotoa-pe. Akolaline agale tagoa toamiki yeneka ete oto wa wene mekanali yokala tiki. 33 Ni kipala epetanele tiki yene takoa ete wa epetanele topo takakilipa Akolaliyo kiwi edoa kei pimotoa-pe. Akolaline agale tagoa toamiki yenameka edikakala tiki. 34 I agome onekeya nani oto memotoane tuku wa nekeya pade nami kakoa metekolopa Akolaliyo ne edoa kei pimotoa-pe. Akolaline agale tagoa toamiki yenameka edikoa padeya padeya ete oto wa mea nami kakanali yokala tiki. 35 Kime pade nitameamene. Kipala poi te̱iane yeneke wene mekoa auapekala tamene. Kinikiya pade tatia meteketepa nani oto memotoane tuku wa nami kakakileka toameamene. Pa metekete meamene. Nitikolipa ako odene meko Akolaliyopa kipa one mana kono-mikiti mekete ni tikino, ke wa kiwi pewe-kama wioo. Nipa panagoneya moapa ke wa wameneya pa motiki yeneka poanele tiki yeneka ela moa auapeko ago tokome nitoo. 36 Kiniketai Akolaliyo ali atoa edikoa ela moa auapeko toa yete pade ali atoa ela moa auapekala tamene.

Yete Pade Ali Atoa Kikoa Akameamene

(Matiu 7:1-5)

37 Yete pade ali atoa kini tanele poanele tadeko wa kikoa akameamene. Nitikalepa Akolaliyo neeka edikoa kikoa akamoo. Yete pade ali atoa akoa agale wamokalepa Akolaliyo neka akoa agale wamoo. Yete pade ali atoame nepala poanele tokoike mekakana po letu neme keetapekalepa nipa Akolaliyo neke poanele tokake po letu mekakana keetapekala too. 38 Nekeya nami kakameneya pa metekalepa nipa Akolaliyo topo takoa yano kakoa meoo. Nipa neke meteka toa yete pade ali-kitame ako-kama tetekoa keda takoa ete mekala toi. Neme meteka toa Akolaliyo ete wa topo takoa mekala too. Nitoono, nekeya keda takoa-kama mekala tamene wa Yesuyo akeneya.

39 Nimo ootokoa agale pade pedoa okome okome leneta lianeya meane ago padame leneta lianeya meane ago pade moa aua yamele toko-pe. E̱'e mena. Tugama yakeneya tokome einagota odeneka kobuke pitaketeta pitoi. 40 Sukili matiyame-kiti one tikisago moa patukamele toamoko. Nitamele toamokoyake tikisagome padele padeleta olaukatapekalepa oyagome adekake kakoa tamele too.

41 Anu oyago neke leneke yomo pudunukau pomotoake neme wene toamokoyake neke oyagono lenekedo kugu deya pekeneya eneke eya wa-kiti oko. Neke leneke kugu deya pekeneyano to̱ane motokada wa-kiti oko. Dekolo oko-pe. Wene takuta pianeya meko ago neke leneke pudunukau pekene yomo pinali neke wa namolo takoa to̱a moamene. Mootokoapa neke leneme wedoa enamele tokolo meke neke oyagono lene pekene kugu deya oyake to̱a motokamele toko.

Yomo Ku̱ Tukoke Pedoa Akenemo

(Matiu 7:16-20, 12:33-35)

43 Yomo epetaneyapa nipa one ku̱ poaneya tuamoo. Wa yomo poaneyapa nipa one ku̱ epetaneya tuamoo. 44 Yomo-kiti ku̱ tukole eneketepa ipa epetadeko ipa poadeka wa takoa enamele toko. No̱yokepa yomo piki ku̱ kotia moamele toamoa ni tonipo pookepa gerepi po ku̱ kotia moamele toamoa toko. 45 Epetane agomepa one tepene epetane wene piane toa ya̱wapa epetanemo witakoa oko. Poane agomepa one tepene poane wene piane toa ya̱wapa poanemo witakoa oko. Enipa tepene piko toa kabunumepa witakoa okala toko.

Yapu Epetaneyaka Poaneyaka Wikete Tanemo

(Matiu 7:24-27)

46 Nopa Ali Muno Ali Muno wa okala tikino. Kipala tamene wane ukule litia toameketeke ikino, Ali Muno wapa dekolo iki-pe. 47 Nooke tegetekoa mea anu agale yakoa toko agomepa nipa eya tane agome tane toa toko. 48 Panagome-kiti yapu epetekoa wikilepa itono wetiketikoa kue yaupea mati piadekata kue petene wane-kiti moa kibutukoa pia eni waneke yapu wianeya. Nitaneyake ta loboa pitikoa ue leau akoa yoa yapuke pewikapokomeke muku muku takoa kilikoa aua pamele toameneya. Kue yaupea matike wianeya tokome pa kakeneya. 49 Anu agale yatekomeke litia toamoko agomepa nipa eya tane agome tane toa toko. Panagome-kiti yapu wikilepa ue kibi wetiketikoa kue yaupea enamoa pa kibike tokoo yapu wianeya. Nitaneyake ta loboa pitikoa ue leau akoa yoa pewikapokome yapu odepeta kilikoa aua pekeneya. Bu wa wia tadekoa kikilikoa aua pootapeneya wa Yesuyo akeneya.

Copyright information for `WIU