Mark 4

Nee Lene Pitikama Poko Agoke

Pedoa Akenemo

(Matiu 13:1-9, Luke 8:4-8)

Wa padepete Yesu Galili ue mine matanu pome olaukoa meaneya. Nitaneyake ali atoa lewi lewita pia obomoa note-kala kakoli tokome ue dipike pogatekoa pome mepaneya. Nitoapa e yene ue matanuke ete keneya kamotoa onepa ue dipike mekome pademo pademo oa metekilepa pedoa agale oa meaneya.

Nitoa olaukoa mekome okome kipala i ukumo yakoe. Ipe pinagome-kiti ipe ludu nee lene pitikama pekeneya. Nitima pokale nee lene padekapa ka ludu paka tadoa pitaneya. Nitaneta ini-kiti pukaneya note pitoai toa napekala taneya. Ni nee lene padekapa kue pake pake tadoa pitaneya. Tokoo itono nateya deya pianeya tokome wete tumikala taneya. Wa naniko lou tigini kakale wete eni tototokoa tuaneya. Teke itono kekulu wetekameneya tokome loume ni yoa tukatapeneya. Ni nee lene padekapa tonipo pake tadoa pitaneya. Nitaneta tonipo eya nee lene-pala odeneka dekoa witakome tukatapeneya. Ni nee lene padekapa itono epetaneyake pitakome leau akatapea witakome ku̱ tukala taneya. Ku̱ tukilepa padekapa ku̱ kapidi kakoa kakoa (30) tua ni padekapa ku̱ ege odepeta kadukoa wa tuku melepu kakoa (60) tua ni padekapa ku̱ ege takupeta kadukoa (100) tua tokala taneya. Kipala i ukumo yakou wa kale piiyakoa kaki-kiti kime yakoati wane uku wa Yesuyo akeneya.

10 Naniko Yesu one kidene mekata one mekoya liti oboa mekete yatekoina yene padeka-kitame one tuku kakoa (12) oyali-kiti-pala note eni pedoa okana agale pine pitia yakananeya. 11 Nitikoli yatekome okome Akolaliyo one ali atoa talo tokolepa papete kaukoa mema nekeneyake opi kiwi keleyo ooyameteku. Nitikuyake ete ali atoa-palapa nipa pedoane agale-kama oane meteku. 12 Nipa Aisaiayo papete wia mekapiane toane taatekoane tuku. Eya wa wia mekapianeya.

I to̱aweane uku yenamepa kini leneme enekoile enoa moamoa kini kaleme yatekoimo yakoa moamoa toi. Akolalikedo tepe kolotini pekoa pioi tokapa kini poanele tokoike po letu mekakanapa kea kibu moamoo tokake pa etepea pomotoa wawoo wa Aisaiayo wia mekapianeya wa Yesuyo akeneya.

Yesuyo Nee Leneke Pedoa Akene Agale

Pine To̱awea Akenemo

(Matiu 13:18-23, Luke 8:11-15)

13 Yesuyo nimo ootokoa kakome okome ina pedoane okouna pine wene toamikino, ete idikoane pedoane oma pokou-kitipa edoa yakoa moadete-pe. 14 Ne lene pitikama yako ago adeka pikounapa Akolaline agale oa aua yako agoke okouna. 15 Nee lene padekapa ka ludu tadoa pitane adeka pikounapa eya tiki yeneke okouna. Pade-kitame Akolalinemo yakoa lukakili eina eina Setanu nome katekamoa poko. 16 Nee lene padekapa kue pake pake tadoa pitane adeka pikounapa eya tiki-kitike okouna. Pade-kitame einagale yakoapa eina eina ke wa lukoa wedia meki. 17 Nitiketeke einagale kini tepene teke wetekameneya tokome Akolalinele pa tekei takaki. Wa naniko ele kuleme ke enekakale mea ni ete-kitame kipala poi teigoli mea tekete Akolalinele takoake wete tewitikoa wawei. 18 Padeka nee lene tonipo pake tadoa pitane adeka pikounapa eya tiki-kitike okouna. 19 Pade-kitame einagale yakoa moake kini kepene mama moa kini kamoya-kitike wene pitikakoa mea eya kuya moadiya wa tepi tokale mea tikili enika enileme Akolaline agale moa kautako. Nipa nee lene ku̱ tuamou toa keneya pa meki. 20 Padeka nee lene itono epetaneyake pitane adeka pikounapa eya tiki-kitike okouna. Pade-kitame einagale yakoapa inapa Akolaline peku wa noa tiki. Nitikipa ipe nee kakoya ku̱ tuma pou toa padekapa ku̱ padeka kapidi kakoa (30) tua ni padekapa ku̱ ege odepeta kadukoa (50) tua ni padekapa ku̱ ege takupeta kadukoa (100) tua toko wa Yesuyo akeneya.

Tole Udukatekoapa Okolo Moa Kauamoi

Wa Pedoa Akenemo

(Luke 8:16-18)

21 Panagome-kiti labo udukoapa okolo moane kaulogou wa yapu aua noko patu. Walai kene kekulu moane piou wa aua noko patu. E̱'e, edikakoya mena. Labo piatekota-kama moa pikala toko. 22 Padele padele kaukoa toma yakolepa naniko keleyo witatekole toko. Padeya padeya paigakoa pikoya-kiti naniko keleyo pikale peyame enetapeoi. 23 Kipala i ukumo yakou wa kale piiyakoa kaki-kiti kime yakoati wane uku wa Yesuyo akeneya.

24 Nimo ootokoa kakome okome kipala i oane metekulu yatekimopa wedoa yakoa moamene. Kime ete metekoi toa eni luku kotuke otoka mokala toi. Nipa ako pade-meneka oto mokala toi. 25 Akolali one i peku wedoa nako agopa nipa Akolaliyo one peku-kama lawetema poo. Akolaline peku alekoa noa toko agopa nipa one eni lawetane peku nateya deyaka takoa pootapeoo wa Yesuyo akeneya.

Ipe Nee Kakoya Witakoleke Pedoa Akenemo

26 Yesuyo nimo ootokoa kakome pedoa agale pade okome okome 27 Akolaliyo one ali atoa talo tokolepa i wane adeka piane uku. Panago ipe ludu one nee lene pitikama yakanata eni nee lene tumia witoa kako. Nipa ta lia patako toa-kama pinago pitikome kamotokome tomotoa toko. Tumia witakole pinago agopa tokolo mekoyake toko. 28 Pinagome nee lene matalogoa paya nou toa mekoyake kadene tumia atepea witama nome tidiyo wia ku̱ tua toko. Enilepa itonome-kama toko. 29 Ku̱ tua nodokoa kibutua kakale eina eina pinagome wakoa mootapeoo. Nipa one wakoane momotoa toko wa epei moa nome wakoa mootapeoo wa Yesuyo akeneya.

Kalipe Lene Deya Witakoleke Akenemo

(Matiu 13:31-32,34,Luke 13:18-19)

30 Yesuyo nimo ootokoa kakome okome Akolaliyo one ali atoa talo tokolepa edeya wane adeka piku patu. Edemo wane pedoane agale uku patu. 31 Akolaliyo one ali atoa talo tikilepa kalipe lene deya itonoke witako toa toko. Eni lenepa etene nateya wane deya tokome eteya yomo leneme moa patukako. 32 Eni lene deya panagome moa itonoke pitikakolo tumikomepa ate toa eteya yomo moa patukatapeko. Nipa yaita mati eni kakome yenene yeteka yukukata tubeya wetekako. Yenene etene tubeya wetekakolo tokome ini pukaneya note eni yomo todoke yene wiamele toko wa Yesuyo akeneya.

33 Yesuyo Akolaline agale i i wa e yene oa metekomepa enika eni pedoa agale okala taneya. Nipa kini yakoa moatekoi kotuke oa mekala taneya. 34 Akolalinemo eni oa metekilepa agale pedoa-kama oa mekala taneya. Nitaneyake one oyali-kiti-palapa kini-mene mekete einaka eina pedoa agale peya pine ina ina wa to̱awea okala taneya.

Yesuyo Pupulege Tadalita Te̱itakanemo

(Matiu 8:23-27, Luke 8:22-25)

35 Einapete lou wete pipaneka Yesuyo one oyali-kiti-pala okome okome eka ue mine matanuke witatono patono noe wa eina ue dipike lewia pome mekale 36 ali atoa matanuke eida koukoa memotoa wawa one oyali-kitika eina ue dipike peapetekoa pote mea Yesu-pala opia mea pekeneya. Mea pokoika ali atoa ue dipi pade-kitike mea opia pekeneya. 37 Mea poadete pokoika pupulege tadalita kotikatapea u̱u wa noka matiyame ue pewikanokome ue dipike patua pitoa atukademe taneya. 38 Atukademe tokaka Yesu ue dipi kuka lono nali yomo mokoa atu pia meaneya. Nitikale one oyali-kitame one kamotokakete ekete Ae, Tikisa ago toto ue nakoono, mama moameke atu pia meko-pe-koli 39 Yesu kamokakome pupulege kikoa okome okome kapakoa kawia wa wa okale pupulege teigaloganeya. Ue mineka tooko lapa eyaka waametekoa kilikoa meeloganeya. 40 Nitikale one oyali-kiti-pala okome okome edekolo piti motiki-pe. Kipa nooke wene tugamekete pitipa motiki-pe wa okale 41 piti tube mati motaneya tokome kini kini oote tekete ekete pupulege ue minetameka oneme okole-kamadopa i tokono, Yesupa edoa ali kakome tokoto patu wa ka̱ oa kakeneya.

Copyright information for `WIU