Mark 7

Yu Yenane Kaua-mikitame Kekaneya

Latikama Nekenemo

(Matiu 15:1-9)

Padepete Parisi ali-kitika Mosesene totono pine to̱a olaukane ali-kitika Yerusaleme ta kawa note Yesu kakata oboa kananeya. Oboa kakete enekoli Yesuno oya-lawe padeka-kiti kini yono abe ko̱ameneya mekete nee nakedekoi. Nipa kini kekanele eni tadekoi. Parisi yenameka ete Yu yene peyameka kini kaua-mikitame toma nekenele tekete kini yono abe ko̱otokoa nee moa naki. Pa moa nakiya mena. Nipa makesi kawa yapu note nee moa noadetepa kiwike kewenoko poanele eni koguna wa yono abe namolo takoa kogala tiki. Kini kapoka nee yoatiki meteka kapame latiane okoloka abe ko̱a enile tokala tiki. Kini kekanele takaya kekatekoa nitikala tiki.

Nitikiya tokome Parisi ali-kitameka Mosesene totono pine to̱a olaukane ali-kitameka Yesu yatekete ekete neke oyali-kiti kini yono abe ko̱ameneya nee pa moa nakipa tone kaua-mikitame kekaneya latikanele tekete tikino, edekolo tikiti-pe-koli okome wene takuta pianeya meki yene kini eni toatekoilekepa Aisaiayo papete eya wa wia mekapianeya.

I to̱aweane uku ali-kiti kini kabunume no kei pikilepa kini tepene paya wene pianeya meketeke tiki.
Nitikino, kini kowitikoimopa edoane yakamotoa-pe. Kini kaua-mikitame titia olaukanele ile tamene ile tamene wa olaukama pikino, yakamou-li wa Akolaliyo wene takane toa Aisaiayo papete wia mekapianeya.

Ae, Akolaliyo tamene wa akenemo ete pimotoa wakete kini kaua-mikitame titia olaukanele litia tiki. Nipa kini kaua-mikitame titia tanele litia toadetepa Akolaliyo tamene wa akenele wakete onekele pa lede takama yaki. 10 Moseseyo papete eya wa akeneya.Neketai neka̱uata kei pia mape moamene. Panagome nitameneya etene nineta akoa tekalepa einago moa wia tukamene wa Moseseyo akeneya. Nimo wapa akeneyake kime eya wa iki. 11 Panagome-kiti one etene nineta-pala okome okome ae, agetai agauata kita ada atue deyata mekiyake kita auapeane padeya meatekuyapa kobane latikakouya tekene meamele toamoko. (Kobane latikaku wa tone agaleke eketepa nipa Akolaline pikaku wa ekete oko.) 12 Einagome nimo ootokoake naniko einakeya etene nineta meou wa meademe tokale kime ekete kobane latikakanano, meamea wa iki. 13 Nipa Akolaline agale ete pimotoa wawa kini kaua-mikitame toma nekenele litikete ile tamene ile tamene wa olaukoa enile pale tokala tiki wa Yesuyo akeneya.

Ali Atoa Wene Moa Koiganeleke Akenemo

(Matiu 15:10-20)

14 Yesuyo eida oboa kakoi yene one kakuta noe wa kayo oa motokome okome kipala i ukumo wedoa yakoa moamene. 15 Kimane keneke aka ketipea moa nokotikako neemepa pinali one wene oyake moa koigamele toamoko. Nitamele toamokoyake pinali one tepene meaneya poane wene atepea kabunuke witako agalemepa pinali one wa moa koigamele toko. 16 (Yakou wa kale piiyakoa meki-kiti kime yakoati wane uku wa Yesuyo akeneya.)

17 Nimo oomotokome yapu pome mepokale one oyali-kiti nekete ekete neke ina pedoa okana agalepa pine edoa pikoto-pe wa yakanokoli okome 18 ae, ete ali atoame wene toamikino, opika kime wene toamekete iki-pe. Panago one kimane keneke aka ketipea noa nokotikako neemepa pinali one wene oyake moa koigamele toamoko. 19 Nee eya moa nakolopa einagono kimane keneke pome tepene ponome me me toa wa te pu latia patukatapekala toko. Nitikome tokono, one weneke patukoa koigamele toamoko wa Yesuyo akeneya. (Nipa eya kuya nee peya Akolaliyo ali atoame nomotoa-kama latia pikaneyano, odeneyaka kekaneya latikakile toameamene wa okome akeneya.) 20 Nimo ootokoa kakome okome e ku poane wene tepene meaneya ya̱wa kabunu witakolemepa pinali one wene moa koigakoya. 21 Nipa tepene meaneya ya̱wa witako toa tokome pamoko mea ni panagoneya kode moa ni ali wia tukoa ni mone padane atoa lia 22 ni eya kuya tepi moa ni ele kule ko̱ianele toa ni ali atoa oa yotokoa ni abeyale toa ni mone panagoneya po̱i moa ni ete ali atoa-pala akoa agale oa ni ete yene paya tetepo takoa ni ele kule pale toa 23 enika enilepa aline tepene meaneya ya̱wa witako toa pine yene kiwi moa koigamele toko wa Yesuyo akeneya.

Yesuke Wene Tugoa Meane Atoame Tanemo

(Matiu 15:21-28)

24 Yesuyo enimo oomotokome Taia ta liti piane take pekeneya. Nitoapa panagono yapu eida pone paigakoane meouno wene pianeyake oyake nitamele toameneya. 25 Yapu pome mekaka eina eina atoa padame Yesu nome meko wa okoimo yakoa nome one kawane witipitaneya. One konakoma deyake ipono awitaneya tokale ni nekeneya. 26 Einatoapa Geriki yatene atoa Sairoponisia take opianeya. Nitane atoame Yesu kowitikome okome anu konoke awitane ipono neme takoa wetekakoa ta-kale 27 Yesuyo pedoa agale ete okome okome nee eya nako-pete-kama mati-kiti namolo takoa nee lawetamedeko. Mati-kitane nee tatia wa padeya tue tine-kiti kakoita pitikakopa nipa poko wa Yesuyo akeneya. 28 Nimo okaleka wa ete einatoame agale topo takakome okome winimopa nimini okoyake mati-kitame moa noa kugu pikapa nee naki walai keneke tue tine-kiti kakoita pitakale tue tine namele toko wa okale okome 29 neke wini okomoke eya wane uku. Neke konakomake awitane ipono wete takoa pokome tokano, pa wa wetekaneya. 30 Nitikale one wakapea pokome enekale one akoma walai waneke kilikoa kawia pikale enaneya. Oneke awitane ipono takoa pekedeka.

Yesuyo Kale Kene Keteaneya Agale

Amele Toameneya Meane Ago Epetekanemo

31 Yesu Taia ta tewitikoa Galili ue mine wakapea poademe pokomepa Saidone Dekapolisi tata patukoa pekeneya. 32 Nitaneyake pade ali-kitame kale kene ketea agale liyo liyo pitane ago Yesu kakata aua nekete ekete i ago yono pia epetekakoano ta wa kowitinokoli 33 einago moa ali atoa kakoita wawa one kidene eko aua pekeneya. Nitikome einagono kale kene yono pitikoa tekelipu tootokoa einagono keke mitikakatekaneya. 34 Nitoapa tibu ate enekakome kenemada ootapekome okome Epasa wa akeneya. Epasa wapa wete peetapea wa okome akeneya. 35 Yesuyo Epasa wa okale eina eina einagono kale kene peetapea keke epetekoa tokome one agale yapetekoa witoa akeneya. 36 Nitikale Yesuyo e yene-pala okome ete ali atoa kotukete anume i tukumo to̱awea ikileka toameamene wa akeneya. To̱awea ikileka toameamene wa okala taneyake one eni tanemo oa pupitikama yakeneya. 37 Nipa wene kainya mati pianeya kakete ekete i agome ele kule tikilepa epetanele-kama toko. Kale kene keteaneya meane-kiti epetekakolo agale yakoa ni agale amele toameneya meane-kiti epetekakolo agale oa tiki wa ka̱ oa kakeneya.

Copyright information for `WIU