Mark 8

Ege Egeta Kadukoa (4,000) Ali Atoa

Nee Lawetanemo

(Matiu 15:32-39)

Enipete-mene ali atoa peya mati Yesu kakata wa obomoa note kananeya. Kini nee noatekoiya toamokale enekome Yesuyo one oyali-kiti one kakuta noe wa kayo oa motokome okome i oboa kaki ali atoa mama moane ela motekene uku. Ta tebolo pataka toa no-pala opia yakete kini noatiki nee peya takatekoa pa kaki. Padeka-kiti ta tetemada pia note kaki. Nee noameneya kini kini yapu tadoa poatino poe wanedo wetekakolupa yapu poadete pokoika pake kobume tukete witipitoino wetekamele toamoko-kale one oyali-kitame ete Yesu-pala agale topo takoa yatekete ekete ipa ali piamene taano, kini noatiki nee edoa motokoa lawetemotoa-pe wa okoli okome ni kini palawe wane-kiti edela piko-pe-kale ekete tatono kakoa (7) odene piko wa okoli i poma ludu meetapeo wa e ali atoa mekatapeneya. Nititikoapa tatono kakoa (7) palawe wane moa pikoa kakome Akolali-pala ke wa ootokoa popimotokome one oyali-kiti metekome okome i ali atoa tatikapoe wa mekala taneya. Nitikale mootokoa e ali atoa mekoi toa nee pikama yakeneya. De mou-meneka moa eina toa Akolali ke wa ootokoa popimotokome metekome okome i mouka tatikapoe wa okale pikama yakoli noa tagatapea kitipu meaneya. Nitaneyake nee kugu pika wekotoa moa ka katika tatono kakoa (7) mako puputumoa pianeya. Eni nee nakene-kiti oi motokolipa ege egeta kadukoa (4,000) tadiya nakedekoi.

10 Eni ali atoa kini kini yapu yapu tadoa poatino poe wa wetekatekoa one oyali-kiti-pala ue dipike wete eni peapetekoa pome mea Dalamanusa take witoa pekeneya.

Tibuke Padele Tubele Witakamotono Ta Wa

Parisi Yename Yesu Likoa Enanemo

(Matiu 16:1-4)

11 Einapete Parisi yene padeka-kiti Yesu kakata note one-pala agale ete oto topo takoa oa kakete ekete neke toma yakole Akolaline tele patu kautakoa kake tadekalepa nipa a tibuke padele telekole witakamotono ta wa likoa enaneya. 12 Nitikoli tepe we tokale kakome okome ae, ipete meki yene kimepa no neke tokolepa Akolaline tele patu kautakoa kake tadekalepa nipa padele tubele yamea ta wa ikipa edekolo likoa eneki-pe. Enile pade yameamou wa oomotokome 13 e yene tewitikoa pome ue dipike wa peapetekoa pome mea eka matanuke witoa pekeneya.

Parisi Yene Erode Kini Yisi Kugu Kiwike

Weamutukaya Kekatekoa Yamene Wa Akenemo

(Matiu 16:5-12)

14 Yesu eni mea pokaka one oyali-kitame palawe wane-kitipa wene kayapea ua noameneya tuku toa kakoli odene wane piadeka. 15 Nitadekale Yesuyo one oya-lawe pubu okome okome Parisi ali-kitika Erode einagoka kini yisi kugu kiwike weamuoono, wedoa yamene wa okale 16 kini kini yakate tekete ekete tone noateko palawe wane-kiti wene kayapea ua noamokoonake ni okome oko wa akeneya. 17 Nitikoli kini tepene piane wene tetoa enekome okome kini palawe wane ua noamokoinakepa edekolo oa kaki-pe. Anume tokoule enetekoake wene toamekete iki-pe. Kini kolotini lupi tootokaneya meki-pe. 18 Kini lene kamotoake anu tokoule enoa moamokoi-pe. Kini kale kene kamotoake anu okoumo yakoa moamokoi-pe. Nipa anume tokolu kime enekoinakale wene kayapetapea mekete iki-pe. Nipa eya tokouna. 19 Palawe wane ko (5) kakoane moane ali atoa ege egeta kadukoane (5,000) lawetekolu nootokaneyake kugu pika wekotoa moapa ka katika edela mako puputumoa pikoi-pe-kale ekete ka katika tuku (12) kakoa mako puputua pikoo-koli okome 20 ni pade-petenaka palawe wane tatono (7) kakoane moane lawetekolu ege egeta kadukoa (4,000) ali atoame nootokaneyake kugu pika wekotoa moapa ka katika edela mako puputumoa pikoi-pe-kale ekete ka katika tatono (7) kakoa mako puputua pikoo-koli okome 21 eina tokoule enetekoake wene toamekete iki-pe. Eina tokouna toane wa tamele tokolo mekene tukutumo wa Yesuyo akeneya.

Besaida Take Leneta Lianeya

Meane Ago Epetekanemo

22 Yesuyo Besaida take pato wa one oyali-kiti-pala pome mepaneya. Nitikale pade yename leneta lianeya meane ago oneke aua note kowitikakete ekete i agopa yoname mitikatekoano ta-koli 23 Yesuyo pata wa einago yono moomotokome eni ta kago ketepono patukoa akolono pekeneya. Nitoapa one leneta tekelipu takatekoa yono pikome okome padeya eneko-pe-kale 24 ate enekakome okome ali-kiti enekilepa tukuyake yomo-kiti yakene tetepo toko wa akeneya. 25 Nimo okale einagono lene yono wa pikale wedoa nepikoa pikale one leneta epetekatapekale padeya padeya peya keleyo pikolokakale enaneya. 26 Nitikale Yesuyo okome winika wini ali atoa pitikika poameneya neke yapu patukake poano pa wa oa wetekaneya.

Yesu Nepa Keraisu Wa Pitayo Akenemo

(Matiu 16:13-20, Luke 9:18-21)

27 Sisaria Pilipai take pato wa Yesu one oya-lawe-pala eni take ali atoa pitikoika poademe pokome okome ali atoame no te kakulu okala tikiti-pe wa yatekale ekete 28 ali atoa padeka-kitame ne i agopa ue motokama yakanakago Yone wa oa ni pade-kitame ekete ne i agopa Ilaida wa oa ni pade-kitame ekete ne i agopa Akolaline agale to̱awea akako ago pade wa oa tiki-koli okome 29 nimo wapa akedikiyake anu oya-lawe kime no te kaku wa iki-pe-kale Pitayo ete topo takakome okome nepa Keraisu wa papete takoa kakapiane ago wa okale okome 30 no Yesupa Keraisu taatekoane nekedeku wa ali atoa kotukete etene to̱awea ikileka toameamene wa oa tukaneya.

Yesuyo One Tete Moa Tuatekamoke Akenemo

(Matiu 16:21-28, Luke 9:22-27)

31 Nitoapa Yesuyo one tuatekamo i i wa enipete titimoa to̱awea okome okome no Ali Yatenane Oyagome tete-kala moane kawou. Nipa Kanosolo ali-kiti ni Akolalike lodo yotokoai tiki tobou ali-kiti ni Mosesene totono pine to̱a olaukaki ali-kiti enika eni ali-kitame no kote tokale wawa wia tukoi. Nitikolika ta tebolo takoa pataka-pete kamoane pou wa Yesuyo akeneya. Nipa keleyo to̱awea akeneya. 32 Nimo okale Pitayo pata wa Yesu-pala eko keneya aua pome kakome kikoa okale 33 Yesu kutu peketapekome o yene enekome okome i ago Setanu ne anu mukiti lono kuka ponoke kapono, winipa Akolaline wene piko toa wamoa, pa aline wene piko toa okono, wa wa kikoa akeneya. 34 Nimo ootokoa kakome one oya-lawe e oboa kakene yene peya one kakuta noe wa kayo oa motokome okome no i ago litima nou wa wene pikagopa nekele tewitikoa wamene. Nipa ne wia dekatiki yomo-pala aua nou toa keneya tete mokoa kakeka no litima namene. 35 Kepene mama motokome tukaya wa piti motoko agopa etepea tua atua poo. One kepene mama moamokome Akolaline epetane agale-pala no i agotake oyake tuou wa wene pikagopa toa motaneya mea kama poo. 36 Panagome-kiti one yomini atukome atumotoake itonoke pia kawa tokoya peya mootapeadekalepa edeya weike moamoo. 37 One yominido atukome atukalepa edeyame oto wa topo toa momotoa-pe. 38 No kaku-pete meki yene Akolalinele takamoa poanele toa mekino, kiwi panagome no-pala anu agaleta ya motokome wakalepa no Ali Yatenane Oyagome einagoka ya motekene wawou. Nipa Agetai pa̱ teleta tootapeneya meko toane meane one wene ki̱yo akeneya meki edelo ali-kiti-pala odeneka wakapeane nekene nitou wa Yesuyo akeneya.

Copyright information for `WIU