Matthew 12

Yu Yene Kini Ko Mea Pupu Toamene-pete

Kekoa Wawa Toameneleke Akenemo

(Make 2:23-28, Luke 6:1-5)

Einapete Yu yene ko mea pupu toamene-pete pade Yesu panagono witi ipe kouwoto ludu potokakoa one oya-laweme witi ku̱ deya tukaka kotia noma pokoi. Kobu tokale tokome ni tokoi. Nitikoli enekete Parisi yename ekete Yu yene tone ko mea pupu toamateko-pete kekoa wawa toamokole wini tiki wa kikoa okoli okome tobou ago Depidi einagomeka one-pala to̱a yakene ali-kitameka kobu tokale tanemo oi moamokoiya-pe. Eya taneya. Tobou ago Soloyo Depidi-loe litia aua pokale einago one oya-lawe-pala to̱a yakome kobume tuaneya tokome Akolaline wikakane losu yapu tuapea pokome Akolaline takoa pikane palawe wane-kiti moa nakeneya. Mosesene totono piane toa Akolalike lodo yotokoai tane ali-kitame odene dikane palawe wane-kiti namele taneyake taneya. Akolalike lodo yotokoai tiki ali-kitame ko mea pupu toamatiki-peteka sipi sipi kai tine wia eni pupu tokala tiki. Kini kekanele eni teketeka Akolaline agale tetekamiki. Mosesene bokuke enileke wia mekanemo oi moamokoiya-pe. Tobou losu yapupa ibini akene yapu kakoyake kiwi pakeke kaku ago etene ibini akene agome ukuno, yakoe. Akolaline bokuke agale dikoa wia mekaneyano, yakoe.Akolali noanuke lodo yomotoane wane wamuku. Yete pade ali atoa mama momotoane uku wa Akolaliyo akeneya. Eina agale pine tetoa enoi tokapa anu i oya ali-kitame poanele wini tiki wa kime kikoa wamoi toka. Witi ku̱ deya kotia naketepa Akolaline agale tetekamiki wane uku. Nopa Ali Yatenane Oyagome ali atoa ko mea pupu toamiki-pete mekete toatikile i i wane oyameane talo toane tekene ni uku wa Yesuyo oka.

Yesuyo Yono Lokane Ago Epetekanemo

(Make 3:1-6, Luke 6:6-11)

Yesuyo nimo oomotokome losu yapu pome kapoka. 10 Nitikata yono lokane ago pade eida mekale Parisi yename Yesu pitia yatekete ekete tone ko mea pupu toamateko-pete panagome dikane ago epetekakomepa tone kekanele eni toko-pe wa pitia yatekoi. Nipa Yesu koiso akatekoimo omotadiya wa kakete akeneya. Nitikoli okome 11 kiwi panago neke sipi sipi kai odene egetekoa mekake koa pokale enekepa edeko patu. Pupu toamateko-peteka patu pitikoa aka moa kakako patu. E̱eno, eina-pete pupu toamateka-peteka aka moa kakoo-li. 12 Akolaliyo sipi sipi kai eya mama moapa kekuya tetepo takoa yopikoyake ali atoa akoya tetepo takoa wedoa mama moa yopiko. Nitikono, ko mea pupu toamateko-petedo i ago epetekakenepa tone kekanele toamuku. Mosesene totono piane toane oyake epetekamele toko wa Yesuyo oka. 13 Nimo ootokoa kakome yono lokane ago-pala okome neke yono kutu lido akoano ta wa okale lido akoa enekale one padeka eina epetane yono-pala odele tootapekale eneka. 14 Nitikale enekete Parisi yename i ago wiato wa akolono to̱a pote one wia tukatekoi oi pedoa pia kakoi.

Akolalinele Takamotoa

Yesu Moa Kakapianemo

15 Nitadekoimo yatekome Yesu eni ta tewitikoa pokale ali atoa lewi lewita pia litima nokoi. Eni yene padeka-kiti yene taneya nokoli enekome peya latekoa wetekakala toka. 16 Nipa onepa dikane agome ile toma noko wa pade ali atoa kotuketeka kotukoa wameamene wa wetekakala toka. 17 Nipa Akolaline agale papete to̱awea akane ago Aisaiayo papete oa piane toa taatekoa toka. Akolaliyo manake oka toa Aisaiayo eya wa wia mekaneya.

18 I agopa anu pupu takamotoane takoane moane kakakuna. Anu i kolotini ago one tokoleke wediane meku. Anu Epetane Yomini oneke awinomotou. Nitikolu tokome einagome i i wa ali atoa ki̱yoke takoane enatekoumo e ku yatene peya-pala akama poo. 19 Nitima yakomepa ete-kiti-pala mokota wamoa ka̱ wamoa too. Ka batete ludu pokomeka agale wametekoa poti yawoo. 20 Tauwe wata tukukaneya kakale enekome oneme pade pilia moamoo. Labo tole wedoa pa̱ toa kamele toameneya kakale enekome ni pade tugamoo. Ponopene ali atoa edikoa mama moma pome wipitikomepa poi moa patukou toa tokome padele padele tane poanele wia atukatapea e ku yatene peya epetekoa talo toa kawoo. 21 E ku yatene one ibini patu kautakoa kaketepa one nani toatekale nepia mea wedianeya mema poi wa Aisaiayo wia mekapianeya.

Yesu Setanuno Tele Patu

Kautakoa Kako Wa Oa Potokanemo

(Make 3:20-30, Luke 11:14-23)

22 Einapete pade-kitame ipono awitane ago Yesu kakata moa aua nokoi. Ipono awitaneya tokome leneme enekileka toamoa kabunume agale ikileka toamoa taneyake Yesuyo epetekakale leneta kikoa enoa kabunu pea agale oa toka. 23 Nitikale enekete peyame ekete i agopa Depidi-loeke ta̱watekago taatekoa noko patu wa ka̱ oa kakoi. 24 Nimo okoimo yatekete Parisi yename ekete beita, i agopa tobou ipono Belesebule one tele patu kautakoa kakome tokome ipono-kiti takoa wetekakala toko wa okoi. 25 Kini tepene pikoi wene tetoa enekome Yesuyo okome ako odene meko tobou agoke lukoa meki yenedo kako poi toa meketepa nipa wete atutapeoi. Wa pitikalika odene yapu pia meki-kitika kako poi toa meketepa tadoa pootapeoi. 26 Setanuyo edikoa one yagono-mikitido takoa wetekakalepa one yatene edoa mea kamotoa-pe. 27 Noanu Belesebulene tele patu kautakoane kakene ipono-kiti poe wane wetekaku wa ikipa nipa kini totono litia tiki ali-kitame ipono-kiti edoa takoa wetekaki-pe. Te patu kautakoa kakete tiki-pe. Anume takoane wetekakene tukuna toa tikino, kime no ina akoa kakinapa kapene wakoa akediki. 28 Akolaline Epetane Yomini patu kautakoane kakene ipono-kiti takoane wetekakala tukuno, Akolaliyo one ali atoa pawe toa talo tokotapa kiwi pake wini witadeko.

29 Telekagome one yapu pikoya pa yopia mekolopa kode agome yapu bulukoa nome onekeya peya oyake moa pamele toamoko. Nitamele toamokoyake kode ago kotikatapeado nokomepa telekago poome lutua piilogoa onekeya peya oyake kode moa poko.

30 No-pala lipua meamoko agomepa nipa nopala poi eni teigome toko. No auapeamoa no mekuta ali atoa koukoa mekamoko agomepa nipa ali atoa tadekoa litikome toko. 31 Dikaki-kitikepa eya wane uku. Panagome padele padele poanele toa Akolali tea kawaka wa nanikodo ae inapa poanele tekene tadeku wa wakalepa nipa Akolaliyo eni poanele tokake po letu mekakanapa oyake kekile too. Nitikoyake panagome Epetane Yomininelepa Setanunole tetepo takakalepa one eni poanele tokake po letu mekakanapa Akolaliyo etene kekileka toamoo. 32 Panagome-kiti no Ali Yatenane Oyago tea agale akakalepa Akolaliyo eni poanele tokake po letu mekakana oyake kekile too. Wa panagome Epetane Yomini tea agale akakalepa Akolaliyo one eni poanele tokake po letu mekakana etene kekileka toamoo. Einago pa mekaleka tua pokaleka kekile toamoa kibu moo wa Yesuyo oka.

Yomo Ku̱ Tukole Takoa Enekike Akenemo

(Luke 6:43-45)

33 Yomo epetaneyapa ku̱ tua epetekoo. Yomo poaneyapa ku̱ tua potokoo. Yomo-kiti ku̱ tukole eneketepa ipa epetadeko ipa poadeko wa takoa enamele toko. 34 Parisi yene kipa kaya keneya mea poanele toma yakino, pademo epetanemopa edoa oadete-pe. Kini tepene meane toa-kama ya̱wa witakoa okala tiki. 35 Epetane wene piko agomepa one tepene meane toa ya̱wapa epetanemo witakoa okala toko. Poane wene piko agomepa one tepene meane toa ya̱wapa poanemo witakoa okala toko. 36 Nimini ukuno, yakamene. Akolaliyo ali atoa takoa eneka-petepa itonoke mekete paya wene pia pamo okoinakamo peya wedoa pitia yakatekoa kibu mokala too. 37 Nipa itonoke mekete okoinakamo toopitikoapa oa epetekakoi-kiti kibu moamoa ni oa potokakoi-kiti kibu moa toono, pademo pademo ikilepa wedetekoa okala tamene wa Yesuyo oka.

Yesuyo Padele Telekole Tomotoa

Lede Akenemo

(Make 8:11-12, Luke 11:29-32)

38 Yu yenane totono pine toa̱ olaukane ali-kitameka Parisi ali-kitameka Yesu yatekete ekete Tikisa ago neke tokolepa Akolali patu kautakoa kake tadekalepa padele telekole toano ta-koli okome 39 Akolalinele takamoa poanele toma yakina. Nitikete ekete Akolali patudo kakedekalepa padele telekole toano ta wa no likoa iki. Nitikiyake eya odene tokale enoi. Akolaline agale to̱awea akane ago Yona-pala tubele mati tane toa tokale enoi. 40 Yona einagopa ta tebolo-peta patoa lika toa tube mou kimane keneke pa meane toanepa no Ali Yatenane Oyago ta tebolo patamotoane itono keneke piane meou. 41 Yonayo Akolalinemo Ninepa ta ludu mo wima pokale yatekete eni yene Akolalike tepe kolotini pekoa piitapeaneya. Mone pa yenameke nitaneya. Yona keku kamotoane no ako ago nukuyake Yu yene kime pade anu agale yakoa moamiki. Ae, Akolaliyo ali atoa takoa eneka-pete Ninepa yene kamokoa kakete kiwi akoa agale oino, nepiamene. 42 Akolaliyo ali atoa takoa eneka-pete mone Siba take ako meane tobou atoa kamokoa kakome okome Yesu kaka-pete mekoi Yu yene kime toa potokaneya wa kiwi akoa agale oo. Eni atoa mone atoameke Solomonono peku noademe ta padeka mati mea nekeneya. Tobou ago Solomono keku kamotoane no ako ago nukuyake Yu yene kime anu peku noamadete waki wa Yesuyo oka.

Panago Takoa Pokana Ipono Einakagoke

Wa Wakapea Awinokome Tokomo

(Luke 11:24-26)

43 Iponodo panago takoa pokomepa eya toko. One ko meatekotapa ta pitamene ta ludu tuku toa kawa teko tokolo wako. Nitoa wakomepa one takoane wawane nokounata wa wakapeane pone mepou wa wene piitikoa wakapea pome enepokolo einata do pokoa pia kalotokaneya kakedeko. 45 Nitaneya kakolo enemotokome tuku topokome ipono-kiti tatono kakoa (7) one poanele natele tomotoa poanele pine wia tagoa tiki ipono-kiti enamua einata aua noko. Aua nokolo einakagoke awitikete awitikili tokome one namolo poanele nateleka toa meake wipitikomepa poanele tubele-kama toma yako. No kaku-pete poanele toa meki-kiti kimepa edikama poadete tiki wa Yesuyo oka.

Yesuyo Nine Wamene-mikitike Akenemo

(Make 3:31-35, Luke 8:19-21)

46 Yesuyo e yene-pala nimo oa kakaka one nine wamene-mikiti one agale akadete koli a note kanokoli 47 panagome Yesu-pala okome okome neka̱uayoka neke wamene-mikitameka ne agale akadete koli a note kakina-kale okome 48 aga̱uapa te-pe, anu wamene-mikiti te-lawe-pe wa ootokoa okome 49 aga̱ua-loe anu wamene-mikitipa ika i mekina wa one oya-mikiti yamemu toka. 50 Nititikoa kakome okome Agetai a tibuke mekome ta wa okole-kama litia tiki-kitipa aga̱ua anu wamene laine-mikiti eni wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU