Matthew 13

Ipe Ludu Nee Lene Pitikama Pekene Ago

(Make 4:1-9, Luke 8:4-8)

Einapetepa Yesu eina yapu akolono wititapea ue mine matanuke pome mepoka. Nitikata ali atoa lewi lewita pia note-kala kakoli tokome ue dipike pogatekoa pome mepoka. Nitoapa e yene ue matanuke ete keneya kamotoa onepa ue dipike mekome pademo pademo pedoa okomepa eya wa oka.

Ipe pinagome-kiti ipe ludu nee lene pitikama pekeneya.
Nitima pokale nee lene padekapa ka ludu paka tadoa pitaneya. Nitaneta ini-kiti pitoai toa napekala taneya. Ni nee lene padekapa kue pake pake tadoa pitaneya. Tokoo itono nateya deya pianeya tokome wete tumikala taneya. Wa naniko lou tigini kakale wete eni tototokoa tuaneya. Teke itono kekulu wetekameneya tokome loume ni yoa tukatapeneya. Ni nee lene padekapa tonipo pake tadoa pitaneya. Nitaneta tonipo eni nee lene-pala odeneka dekoa witakome tukatapeneya. Ni nee lene padekapa itono epetaneyake pitakome leau akatapea witakome ku̱ tukala taneya. Ku̱ tukilepa padekapa ku̱ ege takupeta kadukoa (100) tua ni padekapa ege odepeta kadukoa (60) tua ni padekapa timini mukitini togoikoa padeka kapidi kakoa (30) ku̱ tua taneya. Kipala i ukumo yakou wa kale piiyakoa kaki-kiti kime yakoati wane uku wa Yesuyo oka.

10 Nimo ootokoa kakaka one oya-lawe Yesu kakata nekete ekete ali atoa-pala ko ekepa pedoa-kama okono, dekolo widikoa oko-pe-koli okome 11 Akolaliyo one ali atoa pawe toa talo tokolepa papete kaukoa mema nekeneyake opi kiwi keleyo oyameteku. Nitikuyake ete ali atoa-palapa nipa kaukoane meku. 12 Akolaline peku wedoa nako agopa nipa Akolaliyo one pekupa wedoa lawetema pokale noa tagatapeoo. Akolaline peku pa alekoa noma poko agopa nipa one eni lawetane peku nateya deyaka takoa pootapeoo. 13 Dikane yene-pala ko ikilepa pedoane-kama oane meteku. Kini leneme enekile enoa moamoa kini kaleme yatekimo yakoa moamoa anu ukumoka wene toamoa tikili tekene ni tuku. 14 Nipa Aisaiayo eya wa wia mekapiane toa taatekoa tiki.

Padele padele kini leneme eneketeke enoa moamoa pademo pademo kini kaleme yateketeke yakoa moamoa toi.
15 I yene kolotini lupi tootokaneya mea kaleme wedoa yakamele toamokolo mea kini leneta-pala lakaputukoa-kama mea tiki. Enipa leneme enoa moa kaleme yakoa moa tekete inapa Akolaline pekuno, noada wa wene tekete nooke tepe kolotini pekoa piadekolipa anume toane mou tokake kote tokale wakala toi wa Aisaiayo Akolaline agale eni to̱awea oa pianeya.
16 Anu oya-lawe kime pade nitameneya kini leneme enoa moa kini kaleme yakoa moa teketepa kolotine meki. 17 Ipa nimini ukuno, yakoe. Padele padele tukulepa kini leneme enoa pademo pademo ukumopa kini kaleme yakoa tikino, kini eni enoa yakoa tikiya-kitipa Akolaline agale to̱awea akane ali-kitameka wene ki̱yo akeneya meane ali-kitameka enoane yakadiya wa nepia meake enoa yakoa toameneya pa mea tuma-kala nekeneya.

Pedoa Akene Agale Pine To̱awea Akenemo

(Make 4:13-20, Luke 8:11-15)

18 Ina pedoane okouna agale pine to̱aweane ukuno, yakamene. 19 Nee lene padeka ka ludu tadoa pitane adeka pikounapa eya tiki yeneke okouna. Akolaliyo one ali atoa talo tokome tokomo pade-kitame yakoake wene toamikilipa poane ago Setanu nome eni agale kini tepene pitikaneya pikota katekamoa poko. 20 Padeka nee lene kue pake pake pitane adeka pikounapa eya tiki yeneke okouna. Pade ali atoame eni agale yakoapa ke wa wete lukoa wedia meki. 21 Nitiketeke eni agale kini tepene teke wetekameneya tokome Akolalinele pa tekei takaki. Nipa Akolaline agale yakoa tikike ele kuleme ke enekakolo mea ni ete-kitame kipala poi te̱ia mekoli tekete Akolalinele takoake wete tewitikoa waki. 22 Padeka nee lene tonipo pake tadoa pitane adeka pikounapa eya tiki yeneke okouna. Pade ali atoame einagale yakoa moake kini kepene mama moa kini kamoya-kitike wene piitikoa mea tikili enika enileme Akolaline agale moa kautako. Nipa ipe nee kakoya ku̱ tuamou toa pa meki. 23 Padeka nee lene itono epetaneyake pitane adeka pikounapa eya tiki yeneke okouna. Pade-kitame eni agale yakoapa inapa Akolaline peku wa noa tiki. Nitikipa ipe nee kakoya ku̱ tuma pou toa padekapa ku̱ ege takupeta (100) kadukoa tua padekapa ege odepeta kadukoa (50) tua ni padekapa padeka kapidi kakoa (30) tua toko wa Yesuyo oka.

Ipe Nee Lene Epetaneyake Pedoa Akenemo

24 Yesuyo agale pade pedoa okome okome Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekene ukuno, yakamene. Ipe pinagome-kiti one ipe ludu nee lene epetaneya-kama tadekama yakeneya. 25 Nitaneyake ali atoa pitikakoa one-pala poi te̱iane ago ponome ipe ludu ke paya lene tadekamotokome pekeneya. 26 Nitaneyake nee lene tadekaneya kawa tumia witakale ke leneka odeneka tumia witakome witoa ku̱-kitika tukome tukala taneya. 27 Nitikale enekete pinagono pupu yene one mekata nekete ekete kamo koniyali neke ipe ludu nee lene epetaneya-kama tadekama yakanake ke witakala tokono, edoa tokoto patu-koli okome 28 nopala poi te̱iane agome tokome toka-kale ekete eni keepa totome to̱a pala kakapomotoa oko-pe-koli okome 29 e̱'e mena. Nitoati wane wamuku. Eni keedo opi to̱a pala kakapeketepa ipe nee kakoya-kitika odeneka to̱a motekete motokayano, 30 pa odenekata witoa kamotono, wawe. Naniko wakoa momotoa nodokoa kibutukoa kaka-pete eniya wakoa motokatiki ali atoa-pala eya wane ou. Keepa namolo takoa to̱a moa toe mine pitikoai tamene. Nititikoa witi ku̱ wakoa moapa ku̱ pitikoai tikita aua note pitikakoai tamene wane ou wa ipe pinagome akeneya wa Yesuyo oka.

Kalipe Lene Deyake Pedoa Akenemo

(Make 4:30-32, Luke 13:18-21)

31 Yesuyo agale pade pedoa okome okome Akolaliyo one ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekuno, yakoe. Panagome-kiti kalipe lene deya takoa moa ipeke pitikapaneya. 32 Eni lenepa etene pa nateya wane deyameke eteya yomo moa patukatapea tube mati kako. Nitoa wetini toa kakolo ini-kiti pukaneya note yeneneke pitoai tiki.

33 Yesuyo nimo ootokoa agale pade pedoa okome okome Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekuno, yakoe. Pade atoame-kiti palawe wane mono mono akateka yisi kugu moa palawe kugu odene bekoke eletekaneya. Nitikalepa palawe kugu keneke alama pokome palawe mono mono akatapeneya wa Yesuyo oka.

Yesuyo Pedoa Agale-kama Oa Metanemo

(Make 4:33-34)

34 Eida oboa kakoi yene-pala einaka einamo ikilepa agale pedoa-kama oka. Nipa pademoka keleyo to̱awea wamoka. 35 Nipa Akolaline agale to̱awea akane ago padame papete eya wa wia mekakapiane toa taatekoa toka.

Kipala ko ekenepa agale pedoane-kama oane mekala tou. Kipala eni pedoane oatekumopa Atai Akolaliyo tibu itonota latitikoa mekome kaukoa mema nokamo oane meou wa einagome papete wia mekaneya.

Nee Lene Pakeke Ke Witaneke

Pine To̱a Akenemo

36 Nimo oomotokome Yesuyo eida oboa kanokoina yene tewitikoa yapu wa pome mepoka. Nitoa mekale one oya ali-kiti one mekata note yakanekete ekete ipeke ke lene pitikane neme adeka pikanapa pine edoa pikoto patu-koli okome 37 nee lene epetaneya pitikama pekene agopa no Ali Yatenane Oyagoke ekene okouna. 38 Ipe wane oanepa ali atoa meki take ekene okouna. Nee lene epetaneyapa Akolaliyo talo toko ali atoake ekene okouna. Ke lene wane oanepa poane peku laweteko ago Setanuno ali atoake ekene okouna. 39 Poi te̱ia mekome ke lene tadekama yakene agopa Setanuke ekene okouna. Ipe nee kakoya wakoa motokatiki-pete wane ikilepa wipitia ta pataka-peteke ekene okouna. Ipe nee kakoya wakoa motokatiki ali atoa wane oanepa Akolaline edelo ali-kitike ekene okouna. 40 Kee witakoya toe mine pitikoai taneleke ikilepa wipitia ta pataka-pete toatekaleke ekene okouna. 41 Enipetepa anu edelo yene moane oto wetekakolu nekete eya toi. Ali atoane wene moa koiganele peya ni ele kule poanele toma yakoi peya moapa toe noa kakatake pitikoai toi. Nitikoli toe mine mekete kime kolukoa komo ue u̱u keneya ka̱ua oa kawei. 43 Nipetepa epetanele toa meane yenepa kiniketai Akolalike lukoa mekoi take lou tigini pa̱ tootapeneya kako toa kawei. Kipala i ukumo yakou wa kale piiyakoa kaki-kiti kime yakoati wane uku wa Yesuyo oka.

Potipiane Kamoya Enamutanemo

44 Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekuno, yakamene. Kue kake kue peya mati ua kapetekatapeneya potipianeya pikata panago nome enamutukome eya taneya. One kamo toatekuya i piko wa eni kue ka wa potipimotokome yapu wakapea pokome onekeya peya topo toa kue mootapeneya. Nitoapa ta pinago mekata pokome wini itono i kueme topo toane mou wa topo toa motaneya. Nipa kolotine mekome taneya.

Yobo Ma̱yoke Pedoa Akenemo

45 Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekuno, yakamene. Panagome-kiti yobo ma̱yo tuku toma pokome eteya-kiti takoa waatekoa etene koniyo taneya pade enemotokome yapu wakapea pome eya taneya. Onekeya peya topo toa kue moomotokome eina yobo ma̱yo topo toa mopaneya wa Yesuyo oka.

Mou Tagi Tikileke Pedoa Akenemo

47 Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekuno, yakamene. Pade-kitame kini mou tagi ka yuane mati moa kusa ue muke pitikoa wa ate moa enekoli eya kuya mou kapea pitakale enekete ue matanuke eka lia aua pote takoa eneki. Takoa enekete ipa epetadekono uada wa moa ipa poadekono wawada wa mitikakala tiki. 49 Edikaki toa wipitia ta pataka-petepa edelo yene nekete eya toi. Epetanele toma yakoi peya kiwi meati wa takoa moa wa poanele toma yakoi peya toe mine moa pitikoai toi. Nitikoli kime kolukoa komo ue u̱u keneya ka̱ua oa kawei.

51 Kipala eni ukumo yakoa wene tootapiki-pe wa okale ekete e̱eno, wene tootapeko-koli okome 52 Mosesene totono pine to̱a olaukaki ali-kitamepa Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokomo kipala i to̱aweane uku toa yakoa moa olaukakilepa nipa eya tou toa tiki. Yapu pinagome-kiti one kamoya eya kuya yapu ua pikanakeya namoloyaka weneyaka moa moke toa meou toa tiki wa Yesuyo oka.

Nasarese Yename Yesu Wakete Wakenemo

(Make 6:1-6, Luke 4:16-30)

53 Yesuyo one eni pedoa oka agale oa peya takamotokome 54 eni ta tewitikoa one pine take wakapea poka. Nitoapa losu yapu pome olaukoa kakale yatekete e yename ekete ipa tene peku nootokoa okoto patu. One telekole toma pokolepa tene tele patu kautakoa kakome tokoto patu wa ka̱ oa kakoi. 55 Nitikete ekete beita, i agopa Yosepe kodou agono mana. One nine Maria i mea one wamene-mikiti Yame Yose Saimone Yudase einago-mene i mea tiki. 56 One laine-mikitika tone i take mekino, imopa dikane agomeke okono, tene peku nootokoa tokoto patuno, 57 yakamatoe wa wene poaneya kakete akoa wakoi. Nitikoli okome Akolaline agale to̱awea akako agopa ete yename kei pimotoake one ta pine yenameka one yapu pitiki yenameka one kei piamoa paya tetepo takoa wakala tiki wa Yesuyo oka. 58 Eni oka toapa one eni take yene oneke wene tugameneya. Nitaneyake eida mekome padele telekole kainya toamoka.

Copyright information for `WIU