Matthew 15

Yu Yenane Kaua-mikitame Olaukanemo

(Make 7:1-13)

Einata einapete Parisi ali padeka-kiti ni Yu yenane totono pine to̱a olaukane ali-kiti Yerusaleme kawa Yesu kakata note kakete ekete neke oyali-kitamepa tone kaua-mikitame tamene wa olaukama nekenele toamiki. Nipa kini wene moa koigakoyapa i koguna wa adeka piapa kini nee noadete mekete yono abe kogala tane toa toamikino, dekolo toamikiti patu-koli Yesuyo okome kini kaua-mikitame titia olaukanele litia toadetepa Akolaliyo tamene wa okale wakete onekele pa lede takama yakino, dekolo tiki pe. Akolaliyopaneketai-pala neka̱uata kei pia mape moamene wa oa eya tamene waka oa taneya.Panagome oneketaika oneka̱uaka tea agale okalepa wia tukamene wa akeneya. Akolaliyo enimo wa akeneyake panagome-kiti eya wa oko. Ae, agetai agauata kita auapeane padeya meatekuyapa meamuku. Nitikupa enika eniya Akolaline pikakene tekene ni meamuku wa oko. One etene nineta edikoa paya tetepo takoa auapeamoko agopa kime kei pikete ekete neketai neka̱uata pa memotono, tokamota wa iki. Nipa kini kaua-mikitame toma nekenele litia toadetepa Akolaliyo tamene wa akene agale ete pimotoa waki. Ae, wene takuta pianeya meki-kiti kini eni toatekoilekepa Aisaiayo eya wa papete wia mekapianeya.

I to̱aweane uku ali-kiti kini kabunume no kei pikilepa kini tepene paya wene pianeya meketeke tiki. Nitikino, kini kowitikimopa edoane yakamotoa-pe. Kini kaua-mikitame titia olaukanele ile tamene, ile tamene wa olaukama pikino, yakamou wa Akolaliyo oka toa Aisaiayo papete wia mekapianeya.
Enipa nimini eni akedeko wa Yesuyo oka.

10 Yesuyo e yene one kakuta noatino noe wa kayo oa motokome okome kipala i ukumo wedoa yakoa moamene. 11 Panago one kimane keneke aka ketipea noa nokotikako neemepa pinali one wene oyake moa koigamele toamoko. Nitamele toamokoyake one tepene meaneya poane wene atepea kabunuke witako agalemepa pinali one wa moa koigamele toko wa Yesuyo oka. 12 Nimo ootokaneyake one oyali-lawe Yesu kakata nekete ekete neke winimo yatekete Parisi ali-kiti nepala wene poaneya mekino, enipa wene toamoko-pe-koli okome 13 Agetai a tibuke meko agopa oneme matameneya peyapa ipa oneme matamokounakeya wa to̱a mitikakala too. 14 Nitoono, wini Parisi ali-kiti nopala wene poaneya mekete ikimopa oa memotono, tokamota. Wini ali-kitipa leneta lianeya yaki. Dikane agome leneta liane yagono ali lia aua puku pokome toapa nipa takuta kobu kagonoke pitaketeta pitoi wa Yesuyo oka.

15 Nimo okale Pitayo okome ina pedoa okana agalepa pine edoa pikoto patu-kale okome 16 ete yename anu okounakamo wene toamikino, kimeka wene toamiki-pe. 17 Panago nee eya moa nakolopa kimane keneke ponome tepene ponome me me toa wa te pu latia patukatapekala toko. 18 Nitikoyake poane agale kabunu witakilepa e ku poane wene tepene meaneya ya̱wa witako. Pinali one wene moa koigakilepa eni agaleme tokoya. 19 Nipa tepene meaneya ya̱wa witako toa tokome ali wiane tukou ni mone padane atoa liou ni abeya toane potokou ni mone padane pikoya-kiti kode mou ni kapene agale ou ni panago pa puputuane akou wa wene pia 20 enika eni poanele aline tepene-kama aloa witakome pinali one wa moa koigako. Anu i oya-laweme yono abe ko̱ameneya witi ku̱ kotia nakipa pinali-kiti kini wa toa potokakiya mena wa Yesuyo oka.

Kenane Take Atoa Yesuke Wene Tuganemo

(Make 7:24-30)

21 Yesuyo nimo oomotokome eya tata Taia Saidone tata liti piane take wete eni poka. 22 Nitaneyake Kenane take meane atoa pade Yesu kotua kayo oma nokome okome Ali Muno Depidi-loeke tagene ago no ela moa auapeano ta. Anu kono akomake poane ipono awinokome tete motokakoa kakono, yapu noo wa kayo oa litima nokaleka 23 Yesuyo agale wametekoa ka ludu pa pome-kama kaka. Nitikale enekete one oya-lawe Yesuke nekete ekete i atoamepa toto litia kayo oma nokono, pa wa wetekoa ta-koli okome 24 Akolaliyo one pawe toane talo tukuta tewitikoa atua pokoina sipi sipi kaipa oto motokoano, pa wa no wetekaka tokolo tekene Iserele ali atoa odene makutukoane moadene ni nokou wa okale 25 yatekome o atoame Yesuno kawane mulinita tukupia kowitikome okome Ali Muno no auapeano ta-kale 26 Yesuyo agale pedoa okome okome tone matiyane nee takoa pikoake wa tone mati wanoa tue-kiti kakoita eni nee moa pitikaketepa poanele eni toko wa oka. 27 Yesuyo nimo okaleka o atoame okome Ali Muno winimopa nimini eke okoyake eya wanedo uku. Yapu pinagono nee walai takaneya pikota kugu deya pedemotokome pitakale tue-kitika oyake namele toko wa o atoame oka. 28 Nitikale okome ae, anu oyatoa nooke winipa wedoa wene tugoa kake okono, no-pala wini kowitike oko toa nitimotoane uku wa okaka eina eina one konopa ipono takoa pokale latoa kakeneya.

Yesuyo Yene Tane-kiti Latekakala Tanemo

29 Yesu eni ta tewitikoa Galili ue matanu liti kokotoma pome tono pade ate lewia mepoka. 30 One eni pome mepokata ali atoa lewi lewita pia litima nekete kini yene tane ali atoa-pala aua nokala tokoi. Nipa kawa okeaneya ni leneta lianeya ni agale amele toameneya ni yono totaneya enika eni ali atoa-pala aua note Yesuno kawane piai tokoli latekoa wetekakala toka. 31 Nitikale agale amele toameneya mekoina-kiti agale witoa oa ni kawa yoname wia mekaneya mekoina-kiti epetekaneya mea ni kawa okeaneya mekoina-kiti kawa pogakoa kautoa ni leneta lianeya mekoina-kiti leneta kikakatapeneya yawa tokoli peyame kee wa Iserele yene talo toko ago Akolali kei pia kakoi.

Yesuyo 4,000 Ali-kiti Nee Lawetanemo

(Make 8:1-10)

32 One kakuta noe wa Yesuyo one oyali-kiti kayo oa motokome okome i oboa kaki yene mama moane ela motekene uku. Ta tebolo pataka toa no-pala opia yakete kini noatiki nee peya takatekoa pa kaki. Nee noameneya kini kini yapu tadoa poatino poe wanedo wetekakolupa yapu poadete pekete pake kobume tukete witipitoino, wetekamele toamoko-kale 33 one oya-laweme ekete i ali atoa kainya mati toko-la. Ipa ali piamene taano, ali atoa peya mati i kakino, kini noatiki nee edoa motokoa lawetemotoa-pe-koli okome 34 ni kini palawe wane-kiti edela piko-pe-kale ekete tatono kakoa (7) odene piko. Ni de mou deya-meneka piko wa okoli 35 nipa poma ludu meetapeo wa e ali atoa mekatapeka. 36 Nititikoa eina tatono kakoa (7) palawe waneka mou-meneka moa pikoa kakome Akolali-pala ke wa ootokoa popimotokome one oyali-kiti tatia mekala tokale mootokoa e ali atoa mekoi toa nee pikama yakoi. 37 Nitikoli peyame moa noa tagatapea kitipu mekoi. Nootokaneyake nee kugu pika wekotoa moa ka katika tatono kakoa (7) mako puputumoa pikoi. 38 Nipa mati atoa katekoa oi moamoa ali-kama takoa oi motokolipa 4,000 ali-kiti nakedekoi.

39 Nitaneyake Yesuyo eida oboa kakoina-kiti kini kini yapu tadoa poatino poe wa wetekatekoa ue dipike peapetekoa pome mea Magadane take mepoka.

Copyright information for `WIU