Matthew 18

Akolaline Take Ako Meateko Ago

Te-Pe Wa Pitia Yakanemo

(Make 9:33-37, Luke 9:46-48)

Einata einapete Yesuno oya-lawe one kakata nekete ekete Akolaliyo talo toko take ako tobou meateko agopa te-pe wa yakanokoli Yesuyo yatekome de mati deya pade ne noo wa mootokoa kiwi kakoi pakeke kakakome okome kipala i nimini ukumo yakoa moamene. Kini wini wene wia wawa i mati deya keneya meameadekolipa nipa Akolaliyo talo toko take etene poamoi. I de mati deya nate wene pianeya meko toa meko agopa nipa Akolaliyo talo toko take ako ago meademe toko. Panagome-kiti dikane mati deya nooke toado makutukoa motokomepa nipa nopala eni dekoa makutukoa motokome toko wa Yesuyo oka.

Poanele Tikileke Pubu Akenemo

(Make 9:42-48, Luke 17:1-2)

Dikane mati nooke wene tuganeya meko mati odeneka padele poanele tomotoa likoa enoa labakagopa Akolaliyo kibu motokome dika dika toamene tete meoo. Ae, eni tete mea kibu moamomotoapa papete mati wete likoa enameneyake panagomedo laukakoa tube kue matiyame einagono kabe kautoa kusa ue muke pitikakale ue nakoa tukalepa nipa epetoo. Ele kule poanele witakoleme ali atoa likoa enekala toko. Ae, itonoke enika eni poanele witakile tamele toapa tokoyake padele poanele tomotoa likoa eneko agomepa dika dika toamene tete moo. Nitikaya-nalino, wedoa meamene.

Neke yonameka neke kawameka pinali ne toa potokadekalepa teigoa mitikamene. Pinali neke kawaka neke yonoka teigoa mitikoa duku yawa kakeka mea kawateko takedo poke mea kakalepa nipa epetoo. Nitameneya yonotaka kawataka kakeneya toe noa-kala kako takedo moa pitikaneya mekalepa nipa poo. Neke lenemeka ne toa potokadekalepa nipa lene to̱a wamene. Neke lene pade to̱otapeneya yawa kakeka mea kawateko takedo poke mea kakalepa nipa epetoo. Nitameneya leneta takuta kakeneya toe noa-kala kako takedo moa pitikaneya mekalepa nipa poo wa Yesuyo oka.

Katepitoa Pekene Sipi Sipi Kaike

Pedoa Akenemo

(Luke 15:3-7)

10 I de mati deya odeneka paya tetepo takameamene. Kini edelo ali-kitame dikane mati yopikilepa Akolaline leneke-kama kakete tikili ni uku.

11 Panagome one sipi sipi kai ege takupeta kadukoa (100) egetekale-kiti odene katepitoa atupokalepa pinagome edoo-pe. Nipa eya too. Ete sipi sipi kai-kiti tono payaneke eida koukoa kakoika kamotoa eina katepitoa atupokana kai pitia tuku tokoa kawa 13 enamua motokomepa kolotine oto noo. Nipa atupameneya ege takupeta kadukoa (99) kakene sipi sipi kai-kitike wedikilepa tokomeke one eina tuku toa enamutukana kaike etene wedoa wedikome kolotine meoo. Enipa nimini uku-pe. 14 Eina toa kiniketai Akolali a tibuke mekome one i de mati deya odeneka paka atupokaya tokolo wedoa talo toa kako.

Neke Oyagome Padele Poanele Tokolo

Mane Oa Moteke Toatekomo

15 Neke oyago padame nepala padele poaneledo tokalepa nipa poti one mekata kidene poke eke ame i poanele neme i tokona wa opamene. Nitikale okome ae, ame nimini oko wa ela motokalepa nipa one-pala wa oya patu pike Akolaline kaake oto moa kakake too. 16 Nitameneya einagome yakamokalepa neke oyali-mene takutaka teboloka yatekanoatino noe wa einago mekata moa aua pamene. 17 Nitikale e ali-mename okoimoka yakamademe wakalepa losu yapu opatono noo wa nepala tokanakamo i i wa to̱awea opamene. Nitikale ali atoame kokotukoa okoi agaleka yakamademe wakalepa nipa Akolalinele takamene agoka takesi kue motokama yako agoka tetepo takoa wamene.

18 Etene nimini ukuno, yakamene. Itonokepa ile tamene, ile toameamene wa kini wene kibututukoa okoi toapa a tibuke meko Akolaline wene pika toa-kama ekete toi. 19 Eya waneka ukuno yakamene. Itonoke meki-kiti takutameka tebolomeka odene wene piitikoa kowitikete okolipa Agetai a tibuke mekome kini kowitikete okoi toa-kama yakoa too. 20 Takutameka tebolomeka anu ibini wedekoa koukoa mekoi toane kiwi pakeke none menokala touno, Agetaiyo kini kowitikoimo etene yakoa too wa Yesuyo oka.

Pupu Agome One Odene Pupu Ago

Ela Moamokome Tanemo

21 Pita Yesu kakata nokome okome anu oyagomedo no-pala padele poanele tokala tokalepa edela-peta po letu mekamoane nami wiamoane tomotoa oko-pe. Tatono (7) kakoa-peta patu-kale okome 22 tatono kakoa-peta wane pade wamuku. Ege kadukaka tatono kakoa-peta (70 x 7) nepala poanele tokala toka toa po letu mekamoa nami wiamoa tamene. 23 Nipa Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokoleke eya wane pedoane uku. Tobou agome-kiti one pupu ali-mene kime wina anuke padeya-kiti nami kakoa motokoinakeya-kiti wa oto anu mouno, noe wa agale oa wetekaneya. 24 Nitikale titikilepa eya taneya. One pupu yene yopiane agome pupu ago pade takoa aua nokale tobou agome okome neme aunake kina kue ege egeta kadukoa (7,000,000 kina) motokana toa oto wa mano-kale okome ae nekena nami wiane meateku kue toamokono, edeku patu-kale okome i agoka one mati atoaka one yapu pikoya-kiti topo takoa auna kueke kue motokoano ta wa one pupu yene yopikane ali-pala akeneya. 26 Nimo okale one eina pupu takakanakago one kawane witipitoa aua pitalogoa kowitikome okome nekena kuekepa kue kotuke oboane meouno wa-ye wa kowitoa kakale 27 tobou agome ela motokome okome nipa aunake nami kakoa motokana kueke kue moamadene eni wakuno, opa atiki tootapea pa wa one yapu wetekaneya.

28 Nimo wapa akeneyake one eni pupu takakanakagome akolono wititapea ponokome enekale one odene pupu ago pade ponokale enekome einago tomo po dekamotokome okome aunake ege odepeta kadukoa (50) kina kue nami kakoa motokana wete oto nami wia mano wa okale 29 one eina odene pupu ago one kawane witipitoa pitalogoa kowitikome okome nekena kuekepa kue kotuke oboane meouno, wa-ye wa okaleka e agome okome auna kueke kue wete nami wia oto meamokoyake ne po yapu pa pioo wa po yapu moa pitikapaneya. 31 Nitikale enemotekete ete pade pupu ali-kiti wene keda mati tokale mea tobou ago mekata nekete einagome tokamo dika dika wa to̱awea onaneya. 32 Nitikoli yatekome tobou agome one mekuta ne noo wa einago kayo oa motokome okome nepa lene piane ago tadeko. Aunake kue nami kakoa motokana peya oto wa moameamene wa neme no kowitikale oto moamokouna. 33 Eina anume ne ela motekene tokouna toa nemeka neke odene pupu ago ela motikinakeya, dekale ela moamoka-pe wa kikoa ootokoa kakome 34 po yapu yopiane ago-pala okome i agome anu kueke kue wete nami wia oto meamokoyake po yapu pa pia kamotono, po yapu pitikakapa. Eida layo toua wikala tamene wa moa metaneya. 35 Ae, Agetai a tibuke mekome kipalaka enakale too. Nipa kini oyago padame kipala padele padele poanele tokake po letu mekakoina keetapeamadete wakolipa Akolaliyo nitoo wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU