Matthew 19

Alime One Atoa Wakeneleke Akenemo

(Make 10:1-12, Luke 16:18)

Yesuyo enimo oomotokome Galili ta tewitikoa Yodane ue ketoa eka Yudea take pome mepoka. Poademe pokaka ali atoa lewi lewita pia litima nokoli kini tane yene eida latekamu toka.

Parisi ali-kitika nekete ekete padele tubelekeka natelekeka panagome one atoa pa wa wakopa nipa tone totono litiapa tamele toa toko-pe wa natemo omotadiya wa kakete okoli okome namolo namolo Akolaliyo kamate meaneya-kiti titikome latikilepa ali atoata takuta wa-kama latikala taneya. Eni tanemo one bokuke wia mekaneya kime oi moamokoiya-pe. Nitanelekepaalime atoa motokomepa etene nineta tewitikoa one atoa-pala lipua meoo. Nipa namolo letetakutukoata meaneyake naniko odene tigini tetepo taneya mekete liputakutukoata meoi. Nitoa mekoli ipa i ago ipa i atoa wa tutu tutu wa ibini amele toameneya tokome i adona wa odene tetepo takoa oi. Nipa Akolaliyo moa lipukane ali atoata wa padameka moa letekatakutukamele toamoko wa Yesuyo okale Parisi ali-kitame pitia yatekete ekete panagomedo one natono wawademepa namolo takoa opi ne eni wakene wakuna wa edikoa pipia wia meetekoapa opa pa wa wetekamele toko wa Moseseyo akeneya-mo. Enipa edekale akeneya-pe wa okoli okome Moseseyo eni akenepa kini kaua-mikiti kolotini lupi tootapeneya mekoli tokome ni akeneya. Moseseyo nimo ikilepa taneyake Akolaliyo padeya padeya peya titia latikome oa piane toa akeneya mena. Opi noanume eya wane uku. Pade atoa eko ali kode noameneya meaneyake anamedo ne pa wa wetekatekoa pade atoa motokomepa mone koua piamateko atoa eni motokome toko wa Yesuyo okale 10 one oya ali-laweme ekete ali atoa edikoa meamediki wa neme okopa nipa alime atoa edoa moamoono, atoa moameneya tiobo ago-kama kaketepa nipa epetoo-koli okome 11 eni ukupa ali peyame oyake litia tamele toamoko. Kipala ukulepa i agome-kiti litia tomotou wa Akolaliyo wene pikalepa nipa oyake litia too. 12 Pade ali-kitipa ninane tepene taneya nekene toa atoake wene kamoamokolo tiobo ali-kiti meki. Wa pade ali-kitipa alime mu motokatapeneya tokome tiobali-kiti meki. Wa ali padeka-kitipa eya kuya peya talo toko ago Akolalinele takama pukuno, atoa mena, moamou wa tiobali-kiti pa meki. Anu i ukule litiane tou wa wene piko agomepa nipa edikoa mema pamene wane uku wa Yesuyo oka.

Yesuyo Mati-kitane Kowitikanemo

(Make 10:13-16, Luke 18:15-17)

13 Wa pade-pete pade-kitame kini mati-kitipa Yesuyo yono pia kowitikamotoa aua nokoli one oyali-kitame poe wa kikoa okoli 14 Yesuyo okome wini mati-kiti oto nomotono, etoe. Akolaliyo one talo tuku taapa kinino, noe wa yametekilepa dikane mati-kiti yametekono, oto nomotono toe wa okale 15 nokoli yono pia kowitikamotokome padeka poka.

Uu Kamo Tane Tualike Akenemo

(Make 10:17-31, Luke 18:18-30)

16 Wa padepete panago Yesu kakata nokome okome Tikisa ago Akolaliyo talo toko take meane kama pouno, padele epetanelepa edele tekene meane kama pomotoa oko-pe wa okale okome 17 epetanelekepa dekolo no pitia yateko-pe. Epetanele-kama toomoa poko agopa Akolali odene. Meane kama pouno wene pikepa nipa Moseseyo tamene wa oa pianele-kama toma pamene-kale okome 18 mani agale-kala litiane tomotoa oko-pe-kale okome ali pade wia tukamoa mone padane atoa liamoa monekeya kode moamoa panago-pala pa puputua akoa agale wamoa tamene. 19 Ni neketai neka̱uata kei pia mama moa ni pinali neeke wa wene mekoa mama motoko toa yete pade ali atoake wene mekoa mama moamene wa Yesuyo okale 20 tualime okome neme wini okole-kamapa litiane toma nukuno, edele katekoane toamukutu-pe wa okale okome 21 Akolaliyo wene piko toane kotuke kakoane litiane tou wa neme wene pikepa nipa nekeya peya topo toa kue moamene. Mootokoapa ponopene ali atoa enoa tatia meetapeamene. Nitikepa neke kamoyapa a tibuke auma kakeneya enoo. Nitatekoyano, no litima namene wa okale 22 yatekome wene keda taneya wawa poka. Nipa uu kamo tane ago tokome taneya. 23 Nitoa pokale Yesuyo one oya-lawe-pala okome ae kamo tane ago Akolaliyo talo toko take pikilepa etene wili tokoa kawapa poko. 24 Kamelo kaido noi keneke-kiti patukoa ponokomepa nipa wedoa wili toa kawamoapa patukoa ponoo. Kamo tane ago Akolaliyo talo toko take ponokomepa nipa wili tokoa mati kawapa ponoo. Nipa one eni take pamene poto tube mati toko wa okale 25 one oya-lawe wene peya mati pianeya kakete ekete ekee, kamo yeneke winimodo nimini akedekalepa nipa Akolaliyopa mainali atoa toa moo tokolo-pe wa okoli 26 Yesuyo nepikakome okome ali atoame toamatikilepa Akolaliyopa oyake tamele toko. Padele padele peya tamele toko ago tokome kamo agoka one take nomotoa ka patekamele toko-kale 27 Pitayo okome ne litima noadetepa tonekeya peya tewitikoa wawa nokoono, neme edeya nami wia meoo-pe-kale okome 28 itono tibuta takoa pokale eni luku weneya pikalepa pa̱ tootapeane walaike no Ali Yatenane Oyago pone mepou. Nitateku toa anu oya kiwika nooke lokoa tobou ali-kiti meatikiya walai tuku kakoake (12) mekete Iserele yatene tuku kakoa (12) tatite toa takoa enekala toi. 29 Wa panagomedo ipa no Yesuke tuku wa one yapu one etene nineta one laine wamene-mikiti one mati-kiti one ipe one ta eya tewitikoa wakomepa nipa enika eniya lukukepa ege takupeta kadukoa (100) mokala too. Nitoa mea tukale Akolaliyo one talo tuku take mea kama pamene wa moa kakoo. 30 Akolaliyopa ako yene kainya mati keku kakoa wa keku yene kainya mati ako kakoa too wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU