Matthew 23

Mosesene Totono Pine To̱a Olaukane Yene

Parisi Ali-kiti Kini Tanele Toameamene

(Make 12:38-39, Luke 11:43,46,Luke 20:45-46)

Nitaneyake Yesuyo e oboa kakoi yene-palaka one oya-lawe-palaka eya wa oka. Mosesene totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika Mosesene agale patu kautakoa kama piki. Nitiki yename ile tamene ile tamene wa okoile-kama litia tamene. Nimo ukuyake eya waneka uku. Eni yename ile tamene ile tamene wa olaukaketeke pinali-kiti kini eni ikina toa toamiki. Nitikino, kini tikile litia toameamene. Eni yename padeya padeya keda tokoya ali atoane kotomaneke moa aukou toa kini wene keda takakala tiki. Nitikiyake eni keda nateya deyaka yapetekoa ate motokamiki. Eni yename ele kule tikilepa eko ali atoame kiwi kei pia kamotoa tekete keleyo-kama tiki. Nipa Akolaline agale tigini deya pipiake wia mekatekoa mete kabeke lobutukoa pono yonoke pome dekoa togotoa ni kini tokoo kakene mamina nami-menekeka padeya padeya koniyoya ua tukaketepa ludu takoa-kama ua tukoa tiki. Toge kikoikaka ibini akene yene meatikita meada wa pote mepokala tiki. Losu yapu peketeka tobou ali-kiti meatikita meada wa pote mepokala tiki. Makesikeka ali atoame Tikisago Tikisago ke wa kiwi kei pimotada wa yakala tiki. Nitikino, anu oya-lawe kime pade edikameamene. Kiwi peya wamene-mikiti-kama meki. Kiwi talo tukulu Tikisa ago wa kei pia oatiki agopa odene agodo no i kaku. Kiniketai wa oatiki agopa a tibuke meko Akolalino, itonoke meko ago edikoa atai wa wameamene. 10 Ete ali atoame kiwi Ali Muno wa kei piamomotamene. Kini Ali Muno wa oatiki agopa no Keraisu odene. 11 Kiwi panagome one ako ago kawou wado okagopa one oya-mikitanele takama pamene wane uku. 12 Onepa ako ago kaku wa wene pikagopa Akolaliyo keku moa kakoo. Onepa keku ago kaku wa wene pikagopa Akolaliyo ako moa kakoo.

Wene Takuta Pianeya Mekoi-kitike Akenemo

(Make 12:40, Luke 11:39-42,44,52, Luke 20:47)

13 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika wene takuta pianeya mekino, Akolaliyo kibu moono, nepio. Kini eya toma yakike ni uku. Akolaliyo talo toko take ali atoa poadete tikili ka wia ketekatapekala tiki. Nipa one take poamouketeke tiki. 14 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika wene takuta pianeya meki. Nipa nepo atoa-kiti oa yotokoa kini yapu eya kode keneya motikiyake eka ali atoame kiwi kei pimotoa lede kowitikete kutupea pa agale likoa pikala tiki. Ae, Akolaliyo kiwi kibu motokomepa dika dika toamene tete meoono, nepio. 15 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi-ali-kitika wene takuta pianeya mekino, Akolaliyo kibu moono, nepio. Kini peku lawetatiki agopa tuku toma pato wa ka ludu pote ue dipikeka mea pote tuku toma yaki. Tuku toa enamutuketepa kini peku noa tamene wa lawetekili kini tiki poanele moa patukoa poane take poko.

16 Ae, leneta lianeya mekete ete ali atoa etepea lia aua yaki-kiti Akolaliyo kiwi kibu moono, nepio. Ali atoa olaukaketepa eya wa ikili tekene ni uku. Panagome-kiti okome tobou losu yapu ti̱a ile tou wa ootokoake toamokomepa kini totono tetekakoya mena wa iki. Nipa tobou losu yapu paya tetepo takoa iki. Nitikiyake panagomepa eni tobou losu yapu keneke golo kueme latia pianeya-kiti ti̱a ile tou wa ootokoake toamokomepa kini totono tetekako wa iki. Nipa eniya-kiti tobouya tetepo takoa iki. 17 Ae, leneta lianeya mekete tiki. Eniyatapa Akolaliyo maniya tobouya tetepo takako-pe. Tobou losu yapu patu. Tobou losu yapu keneke pianeya tokome one wa takoa motane golo kueme latianeya-kiti patu. 18 Ni panagome-kiti Akolalike lodo yoai tiki walai ti̱a ile tou wa ootokoake toamokomepa kini totono tetekakoya mena wa iki. Nitikiyake panagome-kiti eni walaike lodo yotiki melepu ti̱a ile tou wa ootokoake toamokomepa kini totono tetekako wa iki. 19 Ae, leneta lianeya mekete iki. Eniyatapa Akolaliyo maniya akoya tetepo takako-pe. Walai patu. Walaike pianeya tokome one wa takoa motane melepu patu. 20 Panagome-kiti Akolalike lodo yoai tiki walai ti̱a ile tou wa okomepa nipa mone eni walaike lodo yotikiya-kitika kikilikoa ti̱a pikome toko. 21 Ni tobou losu yapu ti̱a ile tou wa okomepa nipa mone eni yapu keneke meko ago Akolali one-kitika dekoa kikilikoa okome toko. 22 Ni tibu ti̱a ile tou wa okomepa nipa Akolaliyo ali atoa talo toa meko walai-pala Akolalita dekoa kikilikoa okome toko.

23 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika wene takuta pianeya mekino, Akolaliyo kiwi kibu moono, nepio. Eya toma yakike ni uku. Kini yamanu ludu witakoya nee deya-kiti pilia moa oi moteketepa yonota tua pikolopa odene katekamoa ipa Akolalineya wa takoa pikakala tiki. Nipa Akolaliyo tobou kakoa yametanele wawa toameketeke tiki. Akolaliyopa eya tamene wa tobou kakoa yametaneya. Ali atoa takoa enekilepa ki̱yoke-kama tamene. Ete ali atoa mama moa auapeamene. Onekele wedoa takama pamene wa tobou kakoa yametaneyano, enika enile tamene. 24 Ae, leneta lianeya mekete ali atoa etepea lia aua yaki-kiti eya tou toa pale-kama tiki. Neneku̱ uele tuaneya pikolo enekete moa mitikatekoa nomoa naki. Nitiketeke kamelo kai ue nakakome tuaneya pikolo enekete moa mitikameneya ue nomoa naki.

25 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika wene takuta pianeya mekino, Akolaliyo kibu moono, nepio. Eya toma yakike ni uku. Mete okolo eya lede abe ko̱otapeou toa tekete ekolo pa abe kamotoa tokoo abe ko̱otapekala tiki. Nipa kepeneme epeteku wa oake kini tepenepa lene pia mone panagoneya-kiti moadiya wa enika eni poanele toma yaki. 26 Ae, leneta pianeya meki Parisi ali-kiti kini mete abe kogilepa namolo takoa ekolo ko̱otapeamene. Nitikolipa tokoo-kitika abe kawamoo.

27 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika wene takuta pianeya mekino, Akolaliyo kibu moono, nepio. Akolaliyo kipa tuane ali atoa oloyo tane ta tetepo takoa wako. Tokoo kalotokoa pianeyake ekolopa tono koloa kawa kepene meleputa lomukome kego witianeyata koloko. 28 Kini kepeneme ki̱yo akene wene pianeya meane tetepo tokoyake tepene wene takuta pianeya mea e ku poane weneka pianeya mea tiki.

Edikakoi Ali-kiti Akolaliyo Kibu Moo Wa

Yesuyo Pubu Akenemo

(Luke 11:47-51)

29 Ae, kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitika Parisi ali-kitika wene takuta pianeya mekino, Akolaliyo kibu moono, nepio. Eya tikike ni uku. Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kiti oloyo taneka nateya yapu deya wikakoa ni wene ki̱yo akeneya meane yene oloyo taneka kalotokoa tiki. 30 Nitikete ekete Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti meane-pete toto meoo tokapa nipa tone kaua-mikiti-pala kibutua eni ali-kiti wia tukamoo toka wa ikilika 31 kipala eya wane uku. Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kiti wia tukane yenepa kini kaua-mikiti wa wini ikipa nitane yeneke tagooya wa ekete iki. 32 Pegetoa kini kaua-mikitame toa potokoa nami kakalogane yano opi kime wipitiamene. 33 Kipa kayane yagono-mikiti. Akolaliyo poane take moa pitikademe tokono, manika edoa petoa poadete-pe. 34 Dikane yene kipala eya wane ukuno yakoe. Akolaline agale to̱awea akane ali-kitika wene muno meane ali-kitika one agale pine to̱a olaukakoi ali-kitika wini moane wetekakolu eni yene-pala eya tokala toi. Padeka-kiti yomo lekaneyake wia tukoa ni padeka-kiti kini losu yapu keneke layo toua wia ni kini pitikoika ete takoa litikala toi. 35 Enipa kini kaua-mikitame papete toma nekenele opi wa kimeka tokala toi. Kini kaua-mikitame padele toamene ali-kiti pa puputua wia tukama nekeneya. Titikilepa Keineyo wamene Ebele wia tukaneya. Wipitikilepa pade ali-kitame Berekaiane mana Sekaraia tobou losu yapu keneke wia tukaneya. Nipa eyata pakeke tobou losu yapu olege takoa tipi tane yapu luku-pala lodo yoai tane walaita eniyata pakeke Berekaia wia tukaneya. 36 Kini kaua-mikitame toma-kala nekeneke nami wiapa Akolaliyo kabe koukoa kiwi kibu moono, nepio wa Yesuyo oka.

Yesuyo Yerusaleme Mama Motokome Akenemo

(Luke 13:34-35)

37 Ae, Yerusaleme ta neke wida pitikoi yename Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti wia tukama-kala nekeneya. Ni neeke wida Akolaliyo moa wetekane ali-kitika kueme ka̱ua tukakala tane toa opii pa tiki. Nitaneyake ogadame-kiti idini-kiti pawena keneke luumoa pitikou toane tekene neke wida pitikoi yene pawe toane moadene tokounake ko̱ite katite toa wakala tokoina. 38 Ae, Yerusaleme ta nepa tumu tokamotoa neke wida pitiki yene to̱a pootapeoi. 39 Ae, neme no papete wa enekileka toamoo. Nipa no i agopa Ali Muno patu kautakoa kama nokono, Akolali neme wedoa mekamene-ye wa no wete wa makutukoa moameneyakepa anu lene timini wa pade enamoo wa Yesuyo Yerusaleme ta-pala oka.

Copyright information for `WIU