Matthew 24

Tobou Losu Yapu Tumu Tokaneya Piatekamo

(Make 13:1-2, Luke 21:5-6)

Yesu tobou losu yapu tewitikoa pokaka one oya-lawe nekete ekete i tobou losu yapu kue pawe keneke ekolo wianeya kako yapu-kiti ena wa okoli okome wini wianeya kakoya-kiti enekamene. Enika eniya latiane kue odeneka kibutukoa piameneya peya wia tadekatapeneya tumu tokaneya pioo wa Yesuyo oka.

Yesuno Agale Yakoa Motane Yename

Tete Moatekoimo

(Make 13:3-13, Luke 21:7-19)

Yesu Olipe-pini tono waneke pome mepoka. One kidene eida paka witimoa mekale one oya ali-kiti nekete ekete neme ina okanakalepa manipete taatekoa toko patu. Wipitia ta patakale ne wakapea noateka tigotokalepa edeya wa adeka pipioo-pe wa okoli okome eni okounakale wete taatekameneyake pade ali-kitame anu ibini lede wedekoa nekete ekete Keraisu taatekoane nukuno, noe wa ali atoa peya mati oa yotokoino, wedoa lene kia nepikoa meamene. Enipetepa u̱u wa poi toa kakoimo yakoa ni pade take poi tago wa okoimo kugu yakoa toino, piti moameamene wane uku. Enilepa taatekoa namolo takoa toatekoyake wipitia ta pade tigotokoa wete patamoo tokolo ni uku. Nipa e ku yatename poi tato wa kamoa poi te̱itakutukakala toi. Ni e ku tobou ali-kitike lukoa mekoi yatene ete oto wa poi toa winali yoi. Eka kuka takeka kobu igi nome momani toa tokala too. Enika enilepa atoame mati opiademe namolo takoa mukiti nako toa keneya too.

Enipetepa pade ali-kiti kipala kotimi yotaneya meketepa tete takoa wia tukakoatino toe wa dekoa moa eko yeneke lia aua poi. Nipa nopala odene ibini pedane yene tokale tekete padeka padekata mekoi peya kipala kotimi yoa meoi. 10 Enipetepa ali atoa kainya matiyame Akolalinele takoake wakete panagome panago moa poi te̱iane yenane yonoke pia eka okata kotimi luutakutukoa mema poi. 11 Ni ali kainya matiyamepa Akolaline agale akakuno, yakoe wa ali atoa peya mati oa yotokama poi. 12 Ele kule poanelepa ate toma ponokale tokome ali atoa kainya mati wene mekanali yoma pokoinakale tewitikoa wakala toi. 13 Nitoa kakolika nooke wene tugoa mea togakoi-kitipa toa motaneya mea kama poi. 14 Papetepa Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokome tokomo ta piko peyake mekoi-kitame yakamotoa oa pupitikatapeoi. Nititikaneyakepa wipitia ta patoo wa Yesuyo oka.

Yerusaleme Yename Tete Moatekoimo

(Make 13:14-23, Luke 21:20-24)

15 Tobou losu yapu olege takoa tipi tane yapu luku kenekepa kitau oko wa okoiya witakale enoi. Nipa Akolaline agale akane ago Danieleyo papete oa piane toa taatekoa tokale enoi wa Yesuyo oka. (I boku wiane mekaku agome eya wane uku. Ina wiane mekakumopa wene taneya meamene.) 16 Yesuyo nimo ootokoa eya wa oka. Enile taatekoa tokale eneketepa eya tamene. Yudea take meki-kitipa nipa tono-kiti pake pake to̱a pitoa pote paigakoa mepamene. 17 Yapu liti ko meapa kini yapu keneke pikoina mopameneya pa pitoa pamene. 18 Ipe toa kawapa tigini mamina kotokoa pikana mopameneya pa pitoa pamene. 19 Ae, mati kakene atoa-kitika mati adu tanikakoa mekoi atoa-kitika eni tete witaka-pete manika edoa petoa pomotoa-pe. 20 Eni moatekoi tetedo kalepetaka pupu toameneya ko meatekoi-peteka witakalepa manika edoa petoa pomotoa-pe. Dikane-pete witamomotoa ta wa Akolali kowitoa kamene. 21 Dika dika toamene tete eni witakilepa itono tibuta latitikaneyakeka toamokale-kiti too. Eni tete witatekaneyake naniko pade edikanele wa witamoo. 22 Akolaliyo eni tete witama pomotoa yopikoa kaka pakedo teigamoo tokapa ali atoa peya atutapeoi toka. Nitoi tokake one wa takoa motane ali atoa ela motokome tokome pegene kakoa teigoo.

23 Enipetepa pade ali-kiti nekete ekete Keraisu ku nokono enoe, i nokono enoe wado okolipa kapene agale eni ekete toino, yakameamene. 24 Kapene yename eya wa wini onoi. Keraisu nuku wa oa Akolaline agale akama nuku wa kiwi oa yotokadete padele padele telekole tokala toi. Nitikete Akolaliyo takoa motane ali atoaka tolopi toadete wili toa kakete oyake nitamele toamokale wakala toi. 25 Enika enile wete taatekameneyake papete i agale eni wene takapikuna.

26 Pade-kitamepa Keraisu enakagopa ali piamene ta ludu yako wa oino, yakoa ponameamene. Ni Keraisu enakagopa yapu luku keika paigakoa meko wado okolipa eni pade yakameamene. 27 No Ali Yatenane Oyago wakapeane nekenepa katiapale keleyo pi̱atapeko toane keleyo nokolu peyame enekete enetapeoi.

28 Ali tuaneya lomua kakata kego naki ini kiti odepeta koukoa note puka puka toa yaita kawei wa Yesu oka.

Ali Yatenane Oyago Wakapea Noatekamo

(Make 13:24-27, Luke 21:25-28)

29 Enika eni tete witoa kawa peya tokale eni eni lou yomiyomu takoa tokene-kitika pa̱ toamoa too. A tibuke tagoi-kiti kotia pitoa too. Ni tibuke tele taneya mekiya moa peteka peteka takoa too. 30 Nitoa kawa wipitikale eni eni Ali Yatenane Oyago noanu adekapa a tibuke witoo. Nitikale ta piko peyake mekoi yatene ali atoa tumai keneya mekete komo ka̱ta pitikoa kawa enekoli no Ali Yatenane Oyago wedo patu meane pa̱ teleta toawineya nokolu enoi. 31 Nika yeteka yukukataka anu papete takoane moopikou-kiti peya odeneka moa obokamotoane tekene edelo ali-kiti moane wetekou. Nitikolupa a tibuke pu̱ wa beta pikoa kakomokale yatekete moa obotapeoi wa Yesuyo oka.

Yomo Pikike Pedoa Akenemo

(Make 13:28-31, Luke 21:29-33)

32 Yomo piki witakole wene taneya meamene. Papete yeneneke page ka̱ua luno pitikakolo eneketepa poto toko tokene-mene tigotatekolo toko wa wene tiki. 33 Eina toa anume okounakale-kiti witatapekale eneketepa inakago wakapea noateko eni tigotokona wa wene toi. 34 Etene nimini toatekomo ukuno, yakoe. Ipete meki peya wete tuutapeameneyake kipala ina okounakale-kama taatekoa too. 35 Itono tibuta takoa pootapekolika anu agalepa pa pia-kama kawoono, yakoa moamene wa Yesuyo oka.

Yesu Wakapea Noateko Oi

Padameka Wene Toamiki

(Make 13:32-37, Luke 17:26-30, 34-36)

36 Enika enile wipitia toatekolepa padameka ipeteka i lou pinika taatekoa too wa wene toamiki. A tibuke meki edelo ali-kitameka wene toamiki. Akolaline mana noanumeka wene toamuku. Atai Akolaliyo odene wene toko. 37 No Ali Yatenane Oyago wakapeane nokou-petepa Noa einago meane-pete tanele too. 38 Noa meane-petepa ete yene paya nou toa mekete nee ue eyake wene piitikaneya mea alime atoa moa atoa alike pote tokala taneya. Nipa Noa tube ue dipi keneke pome mepokaleka 39 edikoa paya nou toa meaneya. Nitoa mekoika kotikatapea ue atepea kaugu pokome toa atukatapeneya. Eina toa ali atoa paya nou toa mekakoane no Ali Yatenane Oyago wakapeane nekene kotikatapeane nou. 40 Nipetepa ali takuta ipe toata kakoita panago eida kamotoa Akolaliyo padena ago takoa moa poo. 41 Ni atoa takuta odenekata kawa kini witi ku̱ kugutukoa kakoita pade atoa eida pa kamotoa padena atoa takoa moa poo. 42 Nopa kini Ali Muno kotikatapeane wakapeane nouno, wedoa lene kia nepikoa meamene. 43 Eya waneka ukuno, yakamene. Yapu pinagome-kiti onekeya kode monatekago likonu ipete noo wa wene too tokapa yapu bulukoa kode agome onekeya monamomotoa tokome atu piameneya wedoa yopia kawoo toka. 44 Eina toane no Ali Yatenane Oyago kotikatapeane nouno, wedoa lene kia nepikoa meamene wa Yesuyo oka.

Pupu Ali Takutame Pupu Takakete Tanemo

(Luke 12:41-48)

45 Tobou agonole-kama wedoa wene toa takako agoke ukuno yakamene. Tobou agome dikane ago-pala eya wa oa too. One ali atoapa neme yopikamene wa oapa kini nee eya noatekoi toa oneme-kama tatia lawetekamotoa moa kakoo. 46 Nitimotokome ta padeka pome mea wakapea nokome enekale oneme tamene wa oa pokanakaledo pa takama pekedekale enekomepa ke wa one kolotini natekoa too. 47 Nipa onekeya peya neme-kama yopikamene wa moa kakoo. Enipa niminimo uku. 48 Tobou agonole takoa potokako agomepa nipa eya oa too. Tobou ago wete wakapea noamoo wa oapa one odene pupu yene layo toua wia ni bia ue nokoa pia leau akeneya mekoi ali-kiti-pala opia mekome bia ue eya nokoa pia too. 50 Paya nou toa nitoa mekaka tobou ago kotikatapea nokome 51 einago dika dika toamene tete meoo. Nitoapa wene takuta pianeya meki yene-pala opia mea kawati wa kiwi pakeke moa mekoo. Eidapa ali atoa komo ka̱ta nina toa pitikoa kawamoi wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU