Matthew 25

Tuatoa Noi Kakoake (10) Pedoa Akenemo

No Ali Muno wakapeane nokou-pete Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokome tokale ooyametekuno, yakamene. Noi kakoa (10) tuatoa-kitame eya taneya. Panagome one tu pia kakene atoa moademe nokale ekete einago kotua patoe wa kini laboke olipe ku̱ page peia kapetekoa aua pokala taneya. Ko kakoa (5) tuatoa yatenamepa aua kelea paya nou toa pa pekete naniko peiatekoi pagepa mete padeke aua poameneyake e pade ko kakoa (5) tuatoa yatenamepa paya nou toameneya naniko peiatekoi pagepa mete pade-mene kapetekoa aua pokala taneya. Einago noateka teigoa pekete kago keteponoke nepia kakoiyake wete noamokale atu togoikoa mea einaka piimu taneya. Pitikakoa likonu panagome kayo oa kakome okome atoa moatekago i nekedekono, kotua wete poe-ye wa kayo oa kakomo yatekete kamoa kini labo moa nodoka nodoka tokala taneya. Nititikoa ona ko kakoa (5) paya nou toa nokoina tuatoa yatename ekete oya, tone labo pene tu̱ademe tokono, kini olipe ku̱ page pade manoe oikoli ekete mena. Toto peyane labo udukateko toa kotuke aua noamokoo patuno, kini winika tuku toa sisoake olipe ku̱ page topo topoe wa okoi. 10 Poe wa okoli poadete pokoika atoa moatekago nekeneya. Nokale paya nou toameneya nepikoa kakene tuatoa-kiti einagono atoa motokadete toge kikakane yapu one-pala opia pote mepaneya. Nitikoli panago nome kago ketekitikaneya. 11 Nitaneyake ona tuatoa yatene wakapea nekeneya. Nekete ekete kamo koniyali toto i note kakono, kago pekanamene wa kayo okoa kakoli okome kiwi wene toamuku wa pekanameneya wa Yesuyo oka. 13 Nimo ootokoa okome atoa moatekago nokome tane toane noka edikoane kotikatapeane wakapeane nouno, wedoa lene kia nepikoa-kama kamene wa Yesuyo oka.

Pupu Ali Tebolome Tobou Agono Kue

Pikoa Metekakete Taneleke Pedoa Akenemo

(Luke 19:11-27)

14 Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tokole ooyametekuno, yakamene. Panago ta tetemada poademe kakome one pupu takane ali-mene one kakuta noe wa kayo oa moapa one iya-kiti kime pikoa metekamene wa onekeya tatikamu taneya. 15 Nitikomepa panago ko kakoa tawisini (5,000) kina mea ni panago tatigi kakoa tawisini (2,000) kina mea ni panago odene tawisini (1,000) kina mea taneya. Enipa kini pupu takoukete tele tane kotuke tatikamotokome pekeneya. 16 Pokale ko kakoa tawisini (5,000) kina motokanakagome eni kueme tine pikoapa wa ko kakoa tawisini (5,000) kina tokoo motokaneya. 17 Eina toa tatigi kakoa tawisini (2,000) kina motokanakagome eni kueme tine pikoapa wa tatigi kakoa tawisini (2,000) kina tokoo motokaneya. 18 Odene tawisini (1,000) kina motokanakagomepa nitameneya one eina metekana kue moa pome itono wetia potipipaneya.

19 Kue pinago ta tetemada pome mea kawa oto wa wakapea nokome okome auna kue-kiti pikoa metekakete edele-kala takakoi-pe wa pitia yatekale 20 ko kakoa tawisini (5,000) kina motokanakagome one namolo motokana toa peya ete meetekoa eina nine kueme tine pikoa motokane ko kakoa tawisini (5,000) kinaka metaneya. Metekome okome Ali Muno nemenapa no ko kakoa tawisini (5,000) kina mea pokana. Wa ko kakoane tawisini (5,000) kina tokoo motokakouno, ina wa metaneya. 21 Nitikale one Ali Munagome motokome okome ouo, anukulepa neme wedoa takadeko. Enilepa nateleke neme wedoa takadekono, opa padele-kiti tubele mati takatekole ne yameou. Opa neke Ali Muno nopala kolotine meatoane uku wa one kei pia kakeneya. 22 Nitaneyake tatigi kakoa tawisini (2,000) kina motokanakago nokome okome Ali Muno nemenapa no tatigi kakoa tawisini (2,000) kina mea pokana. Tatigi kakoane tawisini (2,000) kina tokoo motokakouno, ina wa metaneya. 23 Nitikale okome ouo, anukulepa neme wedoa takadeko. Enilepa nateleke neme wedoa takadekono, opa padele-kiti tubele mati takatekole ne yameou. Opa neke Ali Muno nopala kolotine meatoane uku wa tobou agome one kei pia kakeneya. 24 Nitaneyake odene tawisini (1,000) kina motokanakago nokome okome Ali Muno nekeya kamu tokolo meke eya toko. Panagono ipe neme padeyaka matamokoyake one eni ipe kakoya nee neme wakoa mokala toko. Wa panagome matane yomopa eni yomo ku̱ neme kotia moa nako. 25 Nepa dikane agono wene tekene piti tokale mekene nekena kue itono wetiane kaukalogakou. Nekena kue ina wa ete metekale 26 Ali Munagome kikoa okome okome nepa kote au keneya moa loyo-kala kako agomeke nooke eya wa ko̱ okana. Panagono ipe padeya matamekeneke one eni ipe kakoya nee wakoane moane wa panagome matane yomopa ku̱ kotiane moane noane tuku wa neme nooke ko̱ okana. 27 No nitane agono kuepa bage pikapikinakeya, dekale waka-pe. Bage pikapoo tokapa anu kueme tine pikane kue-pala oto mou toka wa kikoa ootokoa kakome 28 one ete pupu ali-kiti-pala okome one kue moe. Mootokoapa noi kakoa (10,000) kina pikoa kako ago metekapoe wa akeneya. 29 Nitaneyano, Akolaline peku wedoa nakagopa nipa Akolaliyo one peku wedoa lawetema pokale kamo toma pou toa etene wedoa toma poo. Akolaline peku alekoa noma pokagopa nipa onekeya nateyaka eniya peya Akolaliyo takoa wa mootapeoo. 30 Pupu takoa potokako agopa yomiyomu dika dika toamene take moa pitikamotoane uku. Eidapa kime kolukoa ali atoa komo ka̱ta nina toa pitikoa kawamoi wa Yesuyo oka.

Wipitia Ta Patakale Ali Yatenane Oyagome

Ali Atoa Takoa Enekome Oatekamo

31 No Ali Yatenane Oyago a tibuke pone meane wakapeane nekenepa nipa anu edelo ali peya-pala opiane pa̱ teleta tootapeneya nou. Nitikene ali atoa talo tekene meatekou walaike yati yati toologane walaike pone mepou. 32 Nitikolu anu leneke ta padeka padekata mekoi yatene peya koukoa note-kama kanoi. Note kanokolipa talo tokagome-kiti sipi sipi kaika meme kaika eka okata takoa moa kakako toane tou. 33 Nipa sipi sipi kai tetepo takakou ali atoa anu nimini yono lono moane kakoane meme kai tetepo takakou ali atoa ewa yono lono moane kakoane tou. 34 Nititikoanepa no Ali Muno nimini yono lono kakoi yene-pala ekene Agetaiyo pewe wia kako-kiti kipa one talo toko take menoatino noe. Eni taapa Akolaliyo itono tibuta latika-peteka kini wa nodokakapianeyano, noatino noe wane ou. 35 Nipa kime eya toma nokoinake ni uku. Kobu tokale mekolu enekete nee moa lawetekoina. Ue nodo tokale mekolu enekete ue nomoa lawetekoina. Mone pade take ago nokounake kini yapu nee noano, noo wa no makutukoa motokoina. 36 Mamina kawameneya mekolu enekete i mamina kawano, ina wa kini mamina metekoina. Yene tokale pikolu mama moa auapenokoina. Po yapu pitikolu weye akadete ugu nokoina wane eni yene-pala ou. 37 No Ali Muno agome nimo okolu yatekete eni wene ki̱yo akeneya mekoi yename eya wa oi. Ali Muno neme eni oka toapa manipete kobu tokale mekale enekete nee moa lawetekoto-pe. Manipete ue nodo tokale mekale enekete ue nomoa lawetekoto-pe. 38 Manipete mone pade take ago nokale enekete moa makutukoa motokoto-pe. Manipete mamina kawameneya mekale enekete kawateko mamina ina wa metekoto-pe. 39 Yene taneya pikataka po yapu pitikataka manipete ugu nokoto-pe wa yatekoli no Ali Munoyo ekene widikoa anu ponopeneya meane ali atoa auapekoipa nopala eina dekoa auapekoina wane ou.

41 Nititikoane kakene anu ewa yono lono moane kakakouna ali atoa-pala eya wane ou. Akolaliyo wakome wakene yene no tewitikoa poe. Setanuka one edelo ali yateneka pote mepomotoa nodokakapiane toe mine mepoatino poe. Kime eya tokoinake ni uku. 42 No kobu tokale mekolu eneketeke nee moa lawetamokoina. Ue nodo tokale mekolu eneketeke ue nomoa lawetamokoina. 43 Mone pade take ago patukakolu eneketeke no makutukoa moamokoina. Mamina kawameneya mekolu eneketeke kawatekou mamina moa meamokoina. Yene tokale pikoutaka po yapu pitikoutaka ugu note auapenamokoina wane ou. 44 Nimo okolu ekete ae, Ali Muno manipete ne kobu tokale mekale eneketeke nee wanakoto-pe. Manipete ue nodo tokale mekale eneketeke ue nomoa lawetamokoto-pe. Manipete ne mamina kawameneya mekale eneketeke kawateka mamina ina wa meamokoto-pe. Manipete ne mone pade take ago patukakale eneketeke makutukoa moamokoto-pe. Manipete ne yene taneya pikataka po yapu pitikataka ugu note auapenamokoto-pe wa okoli ekene 45 anu ponopeneya meane ali atoa auapeamokoipa nipa nopala dekoa eina auapeamokoina wane ou. 46 Nitikoina wane wakou-kiti poane take pote mekete dika dika toamene tete moi. Nitikoiyake wene ki̱yo akeneya mekoi-kiti pa mea kama poi wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU