Matthew 5

Yesu Tono Tobouke Pome Mekome Olaukanemo

Eida oboa kakoi-kiti enemotokome Yesu tono pade lewia aya waneke pome mepoka. Nitikata one oyali-lawe note mekoli one tepene meaneya ya̱wa eya wa olaukoa meka.

Kini weneme Akolalinele nateleka takamele toamoko wa oneke-kama wene tuganeya meki-kiti kolotine meati wane uku.
Akolaliyo one pawe toa talo toko taapa kinino, noe wa kiwi yameoo tokolo tekene ni uku.
Komo oa tumai keneya meki-kiti kolotine meati wane uku.
Akolaliyo kini eni ela teigoo tokolo tekene ni uku.
Ni poti wene pianeya mea utanele-kama toa meki-kiti kolotine meati wane uku.
Ta piko peyapa kini wa Akolaliyo kiwi yameoo tokolo tekene ni uku.
Ue nodome-kiti tuaneya meou toa Akolaline ki̱yo akene peku-kama noadiya wa wene pia meki-kiti kolotine meati wane uku.
Akolaliyo one eni peku lawetekale noa tagatapeoi tokolo tekene ni uku.
Ete ali atoa kibu moameneya yono lukoa meki-kiti kolotine meati wane uku.
Akolaliyo kiwika kibu moameneya yono lukoa meoo tokolo tekene ni uku.
Kini tepene poane wene takoa koikatapeneya meki-kiti kolotine meati wane uku.
Eni ali atoame Akolaline lene timini enoi tokolo tekene ni uku.
Poi ete oto wa te̱itakutukoa meki-kiti wini poi wia pitikoe wa moa kawikama piki-kiti kolotine meati wane uku.
Akolaliyo kipa one mana kono-mikiti wa oo tokolo tekene ni uku.
10 Akolalinele takama yawou wa ki̱yo akenele toma pikileke tete moma piki-kiti kipa kolotine meati wane uku.
Akolaliyo one pawe toa talo toko taapa kinino, noe wa kiwi yameoo tokolo tekene ni uku.
11 Anukule takama yakike ete ali-kitame tea agale oa tete mea i yene kime poanele tiki wa kapene agale oa tikilika kolotine meati wane uku. Nitikikepa a tibu pine epetaneya-kama enatikiyano, nitoa kamotono, ke wa kolotine meati wane uku. E yename kiwi tete eni metekipa nipa kini kaua-mikitame papete Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti tete mema nekete tane toa totoka opi nitikino, ke wa kolotine meati wane ni uku wa Yesuyo oka.

Kusa-pala Pa̱take Pedoa Akenemo

(Make 9:50, Luke 14:34-35)

13 Kipa ali atoane nee eyake takoa nakina to wane adeka piane uku. Too pade me pokome meke toamokolopa edoa wa meke takamotoa-pe. One me pekeneya tokome toatekale piamokale pinagome akolono paka ka̱ua mitapeoo. Nitaneya pikale tokome ali atoame kautoa witia wawei.

14 Anu oya-lawe kimepa ta piko peya meki-kiti pa̱ takatikiya wane adeka piane uku. Ali atoame tono toboukedo ta latikolipa nipa keleyo eni latianeya kawoo. 15 Panagome-kiti one labo tole udukakomepa okolo petene moa kautalogakoya mena. Nitameneya ali atoa yapu mekita pa̱ keleyo toa kamotoa tokome labo piatikita moa piko. 16 Eina toa yete pade ali atoa pa̱ takama pamene. Kini Akolalinele epetekoa takama pikile enekete a tibuke meko Atai Akolali-pala ke wa oa one kei pia tomotono, nitamene wa Yesuyo oka.

Yesuyo Mosesene Totonoke Olaukanemo

17 Mosesene totonoka Akolaline agale to̱awea akane ali-kitane agaleka no i agome katekoa wawademe noko wa wene piameamene. Enile toadene nokouya mena. Kini oa pianele taatekoane toadene ni nuku. 18 Nipa eya wa wene taneya meamene. Tibu itonota wete takoa poameneyake eni totono wia mekane toa etene nateya bi mekamu tane-kitika pake katekapitikoa wawameneya pa pia kawoo. Nipa Akolaliyo papete wene toopianele peya wete taatekameneyake pa pia kawoo. 19 Eni totono piko toa natele deyaka katekapitikakome litia toameamene wa olaukako agopa nipa Akolaliyo ali atoa talo tokome dikako ago etene keku ago tetepo takoo-mo. Wa eni totono piko toa natele deyaka katekameneya peya litia tootapekome ete ali atoa kimeka litia tootapeamene wa olaukako agopa nipa Akolaliyo ali atoa talo tokome dikako ago etene ako ago tetepo takoo-mo. 20 Akolalinele takaku wa wene piketeke kini totono pine to̱a olaukaki ali-kitameka Parisi ali-kitameka onekele takakete tiki toado moa patukameketepa Akolaliyo talo toko take edoa pote mepadete-pe.

Timini Nakeneleke Olaukanemo

21 Yete pade ali atoa wia tukameamene, ni panagome panagodo wia tukakalepa kini take koiso yatekaka ago mekata lia aua pamene wa papete olaukama nekeneya-mo. 22 Noanume eya wane wini ukuna-ye. Panagome one oya ago-pala kotimi yotokalepa nipa koiso yatekakago mekata lia aua pamene. Wa panagome pade ago-pala nepa lu̱ oko ago wa-kitido tedu metekalepa nipa tube koisoke Kanosolo ali-kiti mekoita lia aua pamene. Wa panagome panago-pala nepa nego noma yako ago wa poanemo okomepa nipa tukome poane take toe mine mekota poo. 23 Nekeya pade Akolalike lodo yoai tiki walaike eida aua poke meade kakedo panagome nepala pademo oatekamo nami kakono wene tekepa eya topamene. 24 Nekeya eida tewitikalogoa einakago mekata peke odene weneta piata wa amene. Odene weneta piitakutukoapa wakapea noke nekeya Akolalike lodo yonamene. 25 Panagome-kiti i ago neme poanele tokanano, neke eina tokanakale koiso pitia yatekagome pitia yatekamotono, nee noo wa enemotokale opiado pekepa eya wa oa tamene. I ago ame koiso wamatono, odene weneta piata wa oa enamene. Nitameneya eniledo toamokalepa nipa einagome koiso yatekakago mekata lia aua poo. Nitikale koiso yakatekoapa ne i ago po yapu pitikapoano pa wa poyo ago moa metekale moa pitikapoo. 26 Nitikale neke take oto noateka kuedo odene tuane kue waneka katepitoa toamokalepa eida pa pia kawoo.

Atoa Lia Motikike Akenemo

27 Mone padane atoa koua piameamene wa papete olaukama nekeneya-mo. 28 Opi noanume eya wane wini ukuna-ye. Panagome pade atoa pa one leneme enetekoa ei einatoa kouane piadiya wa wene pikopa nipa wete eni koua pitane tetepo takakome toko. 29 Neke nimini yono lono kako leneme pinali ne toa potokakolopa wete to̱a wamene. Neke leneta takuta kakeneya poane take moa pitikaneya mekaya tokale neke eni poane lene wete to̱a wamene. 30 Neke nimini yoname pinali ne toa potokakolopa nipa eni yono te̱ia wamene. Neke yonota takuta kakeneya poane take moa pitikaneya mekayano, neke eni poane yono wete te̱ia wamene.

Atoa Wakete Pa Wa Wetekakike Olaukanemo

(Matiu 19:9, Make 10:11-12, Luke 16:18)

31 Neke atoa wawadepa nipa namolo takoa ne wakene wakuna wa pipia wia meetekoapa pa wa wetekamene wa papete olaukama nekeneya-mo. 32 Opa noanume eya wane wini ukuna-ye. Atoame eko ali kode noameneyake aname pa wado wakomepa poanele eni toko. One atoa pade alike edoa pomotoa-pe. Atoa pade alikedo pokomepa poanele onemeka toko. Nipa one aname tokoleke atoameka poanele eni toko. Eko agome wakene atoado panagome motokomepa nipa mone moamateko atoa eni motoko.

Iya Ti̱a Eya Ti̱a Wa Wameamene

33 Eya wa papete olaukama nekeneya-mo.Padele-kiti toade iya ti̱a eya ti̱a wa neke oka toapa kotu kakoa tamene. Padeleka wene kayapea katekameamene. Ali Muno ti̱a waka neke oka toa-kama tamene wa papete olaukama nekeneya-mo. 34 Opipa noanume eya waneka ukuna-ye. Padele toadepa iya ti̱a eya ti̱a wa ikile toameamene. Padele toadepa tibu ti̱a wa wameamene. Tibupa Akolaliyo ali atoa talo toa one mekoya tokolo tekene ni uku. 35 Padele-kiti toadepa itono ti̱a wa wameamene. Itonopa Akolali one kawa pogakoa mekoya tokolo ni uku. Yerusaleme ta ti̱a waka wameamene. Eni taapa ako odene meko tobou agono ta tokolo tekene ni uku. 36 Wa padele-kiti toadepa neke tobou ti̱a wa wameamene. Neke toboukepa yo̱e pineka liane pine odeneka witakoa tamele toamoko. 37 Nipa padele tou wa ekepa e̱e tou wa oa, toamadepa e̱'e toamou wa oa tamene. Pademo kibutukakutukoa eya ti̱a kuya ti̱a wa okapa nipa Setanuyo wene meteka toa eke too.

Toto-pala Poanele Taneleke

Nami Witikete Toatekomo

(Luke 6:29-30)

38 Panagome eko aline lene kiime eya wia togakalepa one lene kiime eya topo takoa wia togamene wa papete edikoa olaukama nekeneya-mo. 39 Opipa noanume eya wane wini ukuna-ye. Nepala padele toa potokakago-pala ete poaneleme topo takameamene. Nitameneya panagome neke nimini yono lono waneke witikalepa ewa yono lono wanekeka wia wa yameamene. 40 Ni panagome-kiti neke tigini mamina mou wado ne koisoke lia aua pokalepa nipa tokoo kako maminaka moa wa meamene. 41 Panagome one kopapu neme aukoa noo wa dekoa moa aukoa kilomita odeneke lia aua pome kakome ne wakapea pa wa wetekakaleka one kopapu-pala kilomita takutake aua pome pikapamene. 42 Panagome nekeya pade mano wa oikiledo tokalepa nipa eni oikaya meamene. Wa panagome nekeke padeya-kitido nami kakoa moademe okalepa e̱'e, meamouno pa wa pade wameamene.

Poi Te̱iane Yene-pala

Topo Takakete Toatekomo

(Luke 6:27-28, 32-36)

43 Papetepa eya wa olaukama nekeneya-mo.Neke oya ali atoake wene mekoa meamene. Ni nepala poi te̱iane yene-pala kotimi luaneya meamene wa olaukama nekeneya-mo. 44 Opipa noanume eya wane wini ukuna-ye. Kipala poi te̱iane ali atoake wedoa wene mekoa meamene-ye. Ni kipala toa potokoa tete mea tiki-kitipa Akolali neme auapea ta wa kini kowitikamene. 45 Nipa a tibuke meko Atai Akolaliyo kipa one mana kono-mikiti tetepo takoa yopimotono, nitamene. Akolali einagome ta piko peyake pitiki peya pewe witikome eya toma poko. Epetanele toma piki-kitika poanele toma piki-kitika kini kini mekika ta epetekoa patamotoa toko. Ni ki̱yo akenele toma yaki yeneka ki̱yo wamenele toma yaki yeneka kini kini mekika ta nomotoa toko. Nitikono, eko pade ali atoa mama moa auapeamene. 46 Kiwike wene mekoa meki-kiti takoa wene mekoa mekilipa nipa Akolaliyo kiwi edoa kei pimotoa-pe. Beita, takesi kue motokama yaki ali-kitika edikoa ete oto wene mekanali yoma yaki. Poane ali-kitameke nitiki. 47 Ete yene enoa wawake kini oya-lawe odene ke wa yono mokala teketepa nipa ete yename tiki toa moa patukakete epetekoa tiki-pe. E̱'e mena. Akolaline peku noamiki yenameka edikakala tiki. 48 Kiniketai a tibuke meko agome ele kule tikilepa epetekoa toateko kotuke-kama toko toa toma pamene. Nipa kipala poanele tiki ali atoakeka wene mekoa meamene wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU