Matthew 7

Yete Pade Ali Atoa Kikoa Akameamene

(Luke 6:37-38, 41-42)

Yete pade ali atoa kini tanele poanele tadeko wa kikoa akameamene. Akolaliyo kiwika kikoa akayano, toameamene. Yete pade ali atoa edikoa kikoa akakete tiki toa ete wa kikoa akakala toi. Ae, anu oyago neke leneke yomo pudunukau pomotoake wene toameneya mekeke neke oyagono lenekedo kugu deya pekeneya eneke eke neke leneke kugu deya pekeneyano, to̱ane motokada wa-kiti oko. Neke leneke poka yomo pudunukau pinali neke wapa to̱a moamatekoyake oko. Edekolo oko-pe. Wene takuta pianeya meko ago neke leneke pudunukau poka yomo pinali neke wa namolo takoa to̱a moamene. Mootokoapa neke leneme wedoa enamele tokale meke neke oyagono leneke pekene kugu deya to̱a motokamele too.

Akolaline takoa pikaneya tue-kiti kakoita moa pitikameamene. Eniledo tokolipa nootokoa kiwika kimeme ti̱awea tadetapeoi. Yobo ma̱yoka kai-kiti kakoita moa piameamene. Eniledo tokolipa paya tetepo takakete kawame kautoa wititapeoi.

Akolali Kowitikete Toatekomo

(Luke 11:9-13)

Akolali kowitikolipa yakoa too. Padeya-kiti tuku tokoa kaketepa enamuoi. Kago wi wi tokolipa pinago nome pekapikale tuapea poi. Edikoa kowitoa kakagomepa nipa one eni kowitikaya moo. Padeya tuku toa kakagomepa nipa one eni tuku tokaya enamuoo. Kago wi wi toa kakagopa nipa pinagome pekapinoo. Neke managome palawe wane pade nouno mano wa-kiti okalepa kue wane pade neme yotokoa moa meoo-pe. 10 Ni mou pade nouno mano wa-kiti okalepa lene meaneya ali tania tukako kaya yotokoa moa meoo-pe. Nitamoo-li. 11 Kipa poanele toma yaki-kitameke kini mati-kiti epetaneya-kama wene toa mekala tiki. Epetaneya moa mekala tiki toapa a tibuke meko kiniketaiyo etene moa patukakome anu oya-lawe kiwi epetaneya mati takoa moa mekala too. One mano wa kowitiki ali atoapa nipa mekala too.

12 Eko pade ali atoame neke wene mokala tomotoapa nipa kini weneka neme mokala tamene. Eni ukupa Moseseyo yametane totono pine to̱ane ekene uku. Akolaline agale to̱awea akane ali-kitame wia mekane agaleka pine to̱ane ekene uku.

Nateya Kago Keneke Patukoa Pamene

(Luke 13:24)

13 Akolali mekota poatiki ka keteponopa nateya dekatekaneya kakono, eni kago patukoa pamene. Ali atoa pote atupoatiki ka kago keteponopa etene yuane mati piko. Nitaneya tokome ali atoa kainya mati pote weamutuketepa poane take pokala tiki. 14 Mea kama poatiki kaapa nateya deya pia kago-kitika etene dekatekaneya kako. Eni kaapa ali atoa natetekoame tuku toa enamutukala tiki.

Yomo Ku̱ Tukole Takoa Enatekomo

(Luke 6:43-44)

15 Pade ali-kitame Akolaline agale akaku wa kiwi pakeke sipi sipi kai tetepo takoa neketeke lene piane yokome keneya kimeme ti̱awea tadekatapekome toko toa kiwi toa potokoa oa yotokoino, lene kia wedoa nepikoa kamene. 16 Nekete tokoile eneketepa nipa ku̱ poaneya eni tukono, Yesuyo oa pikanakago eni nekedeko wa wene toi. No̱yokepa gerepi po ku̱ tuamoa ni aulalukepa yomo piki ku̱ tuamoa too. 17 Yomo epetaneyakepa ku̱ epetekoa tuoo. Yomo poaneyakepa ku̱ potokoa tuoo. 18 Yomo epetaneyake ku̱ poaneya tuamoo. Yomo poaneyakepa ku̱ epetaneya tuamoo. 19 Ku̱ epetekoado tuameadekalepa pinagome tue moa ka̱wa poia toe mine pitikoo. 20 Nipa Akolaline agale akaku wa oake kapene wakoa iki-kiti nekete tokoile eneketepa ku̱ poaneya eni tuko wa wene toi.

Yesuyo Pade Ali Atoa Kiwi Wene Toamuku

Wa Akoa Wawatekomo

(Luke 13:25-27)

21 Ali Muno Ali Muno wa no kei pia iki peyapa Akolaliyo talo toko take poi wa wene piameamene. Agetai a tibuke mekome ta wa okole-kama yakoa tiki-kiti odene one eni take poi. 22 Wipitia ta pataka-pete ali atoa kainya matiyame no-pala eya wa oi. Ae, Ali Muno neke ibini wedekoanepa neke agale to̱aweane akoane ali atoake awitane ipono-kitika takoane wetekoane ele kule telekole toane tokouna wa nopala oi. 23 Nimo okoli ekene kiwi nateyaka wene toamuku. Poanele toma yakoinakeya-kiti wete poe wane wiane lititapeou wa Yesuyo oka.

Yapu Epetekoa Wikete

Potokoa Wikete Tanemo

(Luke 6:47-49)

24 Kipala i uku agale yakoa tiki-kiti kiwike dikoane adeka piane uku. Wene muno meane agomepa yapu wikome kue yaupea waneke motene pogoa wianeya. 25 Wia peya takaneyake ta lobomoa pitikoa ueka leau akoa yoa pupulege awitikaka matiyameka yapu auameneya pa kawa kakeneya. 26 Kipala uku agale yateketeke yakoa moamiki-kitike dikoane adeka piane uku. Wene meamene agomepa yapu wikome ue kibike motene pogoa wianeya. 27 Nitaneyake ta lobomoa pitikoa ueka leau akoa yoa pupulege-kitika popokaka matiyame yapu kawa katekoa aua pitikaneya. Bu wa aua pitikaneya wa Yesuyo oka. 28 Nimo ootokaneyake eida oboa kakoi-kitame ekete 29 i olaukakome okopa Mosesene totono pine to̱a olaukaki yename ikina toa wamokono, agale pinagomepa i okono, yakatoe wa ka̱ oa kakoi.

Copyright information for `WIU