Philippians 4

Nitoono, anu oya-lawe kipala ina ukuna toa Ali Muno patu poapeneya kautakoa kamene. Kipa anu kolotini yene enadiya wane kiwike kolotine yakene uku. Nipa Akolaliyo no kei pikome sile meou toa i yene neke wa kiwi no meteka tokolo uku.

Poloyo Wipitikome Mane Mane Akenemo

Anu oya atoata Yuodiya Sidikita Ali Muno-pala lipua mekete odene weneta piitakutukoa meamene wane kita kowitoane uku. Anu oya nepa no-pala tauta toa yakona teke wini atoata auapeamene. Kitame eya tokoileke nitamene. Eya ago Kelemene ete oya ali-kiti totome Yesunomo oa aua yakooka einatoatame toto-pala opia yawa auapekala tokoi. Ete oya ali-kiti wane ukupa Akolaliyo mea kawatiki yene i i wa one bokuke wia mekakilepa kini ibinika wia mekapiane ali-kitike uku.

Ali Munoke wedianeya-kama meamene. Enipa wa lokoane uku. Wedianeya-kama meamene. Ali atoa peyame enemotono, poti uutukoa yamene. Ali Muno wakapea noateko tigotokolo ni uku. Tepene mama moameamene. Nipa ke enekakale mea ni kinikiya pade toamokalepa Akolali yakoa kowitamene. Ke wa yakoa kowitamene. Nitikolipa kini kowitikoimo yakoa tokome tepe kolotini kilikoa pikoo. Nipa Keraisu Yesu-pala lipua mekete tepe kolotini kilikoa pianeya memotoa yopimoa poo. Akolaliyo edikakolepa i wa totome wene toa amele tokoya mena.

Anu oya-lawe kipala i wipitiane ukule-kitike wene piitikaneya meamene. Pademo pademo niminimo ni padele padele kei piatikile ni padele padele kiyo akenele ni padele padele wene moa koigamenele ni padele padele koniyole ni padele padele wene epetekanele enika enileke wene piitikaneya meamene. Nipa ele kule epetanele ni ele kule kei piatikile-kama wene taneya meamene. Kiwi i i wane mane mane oane olaukakouna toa toomoa pamene. Nipa pademo pademo okoumo yakoa moa padele padele tokoule enoa moa tokoina toa pa litia toma pamene. Nitikolipa tepe kolotini kilikoa pikako ago Akolali kipala odeneka meoo.

Pilipai Yename Kinikiya Pade Takoa Moa

Poloke Wetekakala Tanemo

10 Kime no namolo mama motekete tokoinakale opi wa tikike Ali Muno-pala ke wane kolotine meku. Papete no mama motekete auapeou wa wene pikoinake auapeamele toamokale wakoinake opi wa tiki. 11 Kipala eni ukupa no pa yawane pitiku wane wamuku. Padele padele witakoloka no wene togoitapeane yawane pitiku. 12 Nipa padepete-kiti ponopene ago meane wa padepete-kiti kamo ago meane tuku. Nitane ago tekene noateku nee adekoa piko-peteka pa pitiku-peteka ke wane oane ni anukuya tubeya piko-peteka padeya deya toamokoloka ke wane tepe matakaketikoane yawane pitiku. 13 Padele padele witakoloka no weye akoa tele takako ago Keraisu patu kautakoane kakene ele kule peya adekoane tamele toko.

14 Nimo ukuyake ke enekakale mekou-pete kime no auapekoinake ke wane uku-ye. 15 Nipa Yesunomo titiane oma yakene kini wini Masedonia ta meemotekene ete ta-kitikeka oane auane pokouka kini losuke oboai tiki-kiti kime odene no auapea kue moa wetekakala tokoina. Ete take yename mena. Enipa nimini ukutu-pe. 16 Tesalonaika take pekene pa mekoluka nitikete kue eya moa wetekakala tokoina. 17 Nimo ukupa eya kuya memotoane oikene mena. Nitamekene auapea no mekala tokoinakeya Akolaliyo kiwi kei pia nami witikakono wene pikene ni uku. 18 Eina kue eyapa Epaperodaisi neme no Polono aua potokamene wa kime keda takoa moa wetekakilepa anu wene moa tagatapea tokoina. Akolaliyo eniyapa oneke lodo yoa ka̱lono takoa metane tetepo takoa wene epetaneya meko. 19 Anu Akolaliyo kini weneka moa tagakomepa ke enekakale mea ni padeya-kiti toameneya pa mea tokolipa kini moatekoya mekala too. Keraisu Yesu-pala lipua mekoli tokome nitoo. 20 Toneketai Akolali onepa nitane agono, one kei-kama pima patoane uku. E̱e nimini.

21 Anu i wetekaku pipia moa oi mootokoapa Keraisu Yesu-pala lipua meki peya wete meamene wa akamene-ye. Nopala odeneka meki-kitameka anu oya-lawe kiwi wete meamene-ye wa iki. 22 I Lome take Keraisu-pala lipua meki peyame wete meamene-ye wa kabunu koukoa iki. Ako odene tobou ago Sisa one pupu takoa meki yenameka anu oya-lawe kiwi wete meamene wa iki.

23 Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo kini yomini pewe wia yopimotoane uku-ye.

Opa anu agale eni.

Copyright information for `WIU