Revelation of John 11

Akolaline Agale Akane Agotame Akenemo

Nitaneyake yapu eya adeka moatekou yobaleya panagome ina wa no metekome okome Akolaline wikakane tobou losu yapuka oneke lodo yoai tiki kue walaika adeka mopoano pa. Eida-kama Akolali kowitikala tiki yene kaki toa oi moano ta. Nitoa adeka moma pekepa tobou losu yapu unukoa kolago taneta katekoa adeka moameamene. Eni kolago tanetapa Akolaliyo kinino noe wa e ku pa yatene-kiti yametaneya tokolo ni uku. Eni pa yenamepa anu wane takoane moane talo tuku Yerusaleme ta wia kautoi. Tokene padeka ketepo kakoa (42) ponokale-kama nitoa meoi. Nipetepa anu agale to̱awea akatekoi alita takuta moane wetekakolu kuku pa̱tapeane mamina kakeneya neketepa ege egeta wa-kala kadukoa (1260) ta pataka toa-kama anukumo to̱awea akama yawei.

Einagotapa ta piko peya yopiko ago Ali Munono leneke kakeneya-mene olipe yomota takuta ni labo piatikiyata takuta adeka pianeya kaki. Pade-kitame einagota tete mea enekolipa einagotane kabunuke toe witakome kita-pala poi teigoi yene yoa tukakala too. Kita-pala poanele tokoi yene edikoa tukala toi. Einagotame Akolaline agale akama yakoika one tele patu kautakoa kakete ta pitamomotoa a tibu ketekamele too. Ni yotane ueka mine ueka kamate latiamele too. Itonokeka ali atoa eya kuya yene momotoa tamele too. Enilepa einagotame ipete kupete kini wene witika toa nitamele too.

Einagotame Akolaline agale to̱awea akoa togakolipa yo tane kai keneya agome einagota-pala poi tonokome moa atukoa tukoo. Eina ge̱yo nine koa keneke mea nokome nitoo. Nitikalepa einagotane tigini eida ibini akene take Sodome Idipi wa pedoa akene take bateteke pa piei. Eida pitikali pitikoi taapa kini Ali Muno wia dekane take uku. Eida ta tebolo-peta lia patoa wa tuyono takoa toka pakeka eya yename e ku yatene eya kuya tigini kakene yene eya kuya agale patu mekoi yene ta piko peyake mekoi yene enika eni yene padeka-kitame einagotane tigini enoai toa kawake oloyo tamene kote tokale wawei. 10 Einagotame papete itono peku noai tane yene dika dika toamene tete meou toa wene keda takakala toi. Wa naniko yo tane kai keneya agome einagota wia tukakale eni yename ke wa wedia mekete eya kuya epetaneya ete oto wa topo toa mekala toi. 11 Nitikolika ta tuyono takaka pakeka Akolaliyo einagotane timinita nipukakoa pome pukapekale kamokoata kakoi. Nitikoli enekoi peya piti mea tagatapeneya kakoi. 12 Nitaneya kakakoa einagotame yatekoli a tibu agale ludu nokome okome i agota oto noe wa okale yakamotekete wedo patu mea a tibuke atepea pokoi. Nipa kita-pala poi te̱ia mekoi yename enekoa kamotoa pokoi. 13 Nitikoli eina eina momani toka matiyame eni ta muku muku tootapekale yapu kaka toa-kama pogi kakoa-kala (9) katekoa kiliameneya odene-kala takoa kilikala taneya. Ali atoaka ege egeta wa-kala kadukoa (7,000) tuutapeneya. Nitaneyake katea tuamokoi yene piti mea taganeya mekete a tibu meko Akolali kei pia kakoi.

14 Ae, enipa taku takoa ke enekakoleno, tebolo takoa ke enekatekolepa tigotoma noko.

Tatono Takaka Bera Ka̱ Okale Toatekamo

15 Tatono takane (naba 7) edelo agome one bera pukapekale a tibu agale ludu-kiti telo nekete ekete itono talo tikilepa tone Ali Muno Akolali one Keraisutame-kama tiki. Keraisu einagome talo toa-kala kama poo wa okoi. 16 Nimo okoli eya ali-kiti Akolaline leneke kini walai-kitike mekoi ada yatene pagini kakoa (24) aua pitalogoa Akolali kei pia kakeneya.

Nitikete ekete

17 telekole-kama toko Ali Muno Akolali namolo namolo mea opi opi meemoa poko ago ne-pala ke wa oko-ye. Neke telekole toatekole opi taatekoa tokome ta piko peya titia talo tokolo ni oko. 18 Neke agale wakene yene kotimi yoa kakeneya. Opi kini tanele topo takoa neme kotimi yoa kibu moade toko. Tuane ali atoa takoa enoa akateko-petepa opino ta. Ni nekele takoa neke agale to̱awea akoa tane ali-kiti ni neke takoa motane-kiti ni neeke nate wene pianeya mea kowitiki yene peya ponopeneyaka ibini akene yeneka eni yene peya-pala ke wa neme pewe wia kawatekole taatekoa toateko-petepa opino ta. Ni ta piko peyake pitiki ali atoa toa potokaki yene kini tikile neme topo takoa moa atukateko-petepa opino ta wa a tibu agale ludu-kiti nekete okoi.

19 Nitikoli a tibuke Akolaline tobou losu yapu kago pekale bokosi wane keleyo pikale enaneya. Akolaliyo kiwi talo toane auapeouno, dikamene dikamene wa one yene-pala oa togotane agale lobutane bokosi wane eni enaneyake katiapale toa tono wia momani toa tadali palene-pala loboa pitikoa toka.

Copyright information for `WIU