Revelation of John 13

Yo Tane Kai Keneya Agotame Tanemo

Wa enekolu padeya yo tane kai keneya uoya kusa uele mea atepea witakale enekou. Nipa kime noi kakoa (10) kawa ni wago tatono kakoa (7) kawa taneya witoa noka. One kime kaka toa-kama tobou alime watekoya nunagu watekolokaneya. One pono-kitikeka Akolali paya tetepo takoa akene ibini wia mekakolokaneya. Anu eni enekouyapa eya-mene keneya. One tiginipa lepade wa ibini akene pusi keneya. One kawapa bea kawa keneya. One kabunupa laione kabunu keneya. Nitaneya witakale pukupukume one tele patu kautakoa kake ta piko peya yopikoa kamene wa one memotoa takane walai yameteka. Eni yo tane kai keneya ago one wago-kiti pade po̱a kakene tetepo taneyake lataneya. Lataneya kakale enekete itono peku noai tane yene peyame ae wa wene kainya pianeya one litima yakoi. Nitoapa neuwe tukua mekete pukupuku-pala ke wa ootokoa one kei pia kakoi. Nipa eni yo tane kai keneya ago one patu kautakoa mekome ta talo toa memotoa tokale tokome ni kei pia kakoi. Nitikete yo tane kai keneya agoka kei pikete ekete neke yagono ago pade kakileka toamoko. Ne-pala teyo edoa poi tomotoa-pe wa kei pia kakoi.

Eni yo tane kai keneya agome mate agale oa pademo pademo poanemo oa tomotoa ka yametane toa pukupuku patu kautakoa kakome nitoa meka. Nipa tokene padeka ketepo kakoa (42) ponoka toa-kama nitoa meka. Nitoa mekome Akolalika one ibinika one mekataka a tibu mekoi-kitika eni peya paya tetepo takoa poanemo oa kaka. Eni yo tane kai keneya agome Akolaliyo takoa motane yene-pala poi toa moa kawikamotoa ka yametane toa pukupuku patu kautakoa kakome de take tube takeka pitikoi yatene ni eya kuya agale yakoa okoi yatene ni liane yene kiane yene talo toa memotoa ka yametane toa talo toa meka. Ta piko peya pitikoi yename one kei pia kowitoai toi. Nipa wia tukane Sipi Sipi Kai Tineyo pikoa kakene bokuke ibini katekoa wia mekapiamene yename nitoi. Akolaliyo itono wete latia piameneya kakome mea kama poatekoi yene i i wa kini ibini wia mekapianeyake eni yene katekoa ibini wia mekameneya.

Yakou wa kale piiyakakoa kaketepa nipa kipala eya ukumo wedoa yakamene. 10 Akolaliyopa mone take po kakaneya to̱a pote mepatekoi yene i i wa wene toopiane toa taatekoapa mone take to̱a pote mepoi. Ni tueme kageneya tuatekoi yene i i wa wene toopiane toa taatekoapa tueme kageneya tuei. Nitoino, Akolaliyo takoa motane yene ke enekakale meketeka onekele wedoa takoa togamediki.

11 Wa enekolu pade yo tane kai keneya ago itono kekulu mea witoa nokale enekou. One wagokepa de kime deyata sipi sipi kai tine kime keneya kakeneya. Agale ikilepa pukupuku tobo tobome oka toa keneya oka. 12 Nitika agome namolo yo tane kai keneya ago one wago-kiti pade po̱a kakeneyake latane ago patu kautakoa kakome eya toka. Ta piko peyake pitikoi yename namolo kai keneya ago kei pia kowitamotoa tika tika toa kaka. 13 Nitoapa ali atoa wene kainya pikanele ele kule telekole tokome eyaka toka. Ali atoame enekakoa a tibu toe witoa itonoke pitamotoa toka. 14 Ka yametane toa namolo kai keneya agonole telekole eni takama yakome tokome ta piko peyake pitikoi yene oa yotokakala toka. Nitoa yotokakome okome tueme kageneyake lataneya kako kai keneya ago kei piamene. One yomini kueme latia kakoa nitamene wa tika tika toa kaka. 15 Nitikale yomini latia kakakolipa namolo kai keneya agono tele patu kautakoa kakome eni yomini timini nipukakoa pome pukapekale eni yominime agale oa kaka. Nitoapa one kei pia kowitamadete wakoi yene wia tukamotoa amele toka. 16 Nitoa mekomepa ta piko peya pitikoi yene ibini wamene yene ibini akene yene kamo yene ponopene yene kueme topo toa moa egetane yene ta pine yene kiwi peya nimini yonokeka ponokeka one adeka pikamotoa tika tika toka. 17 Nitaneyake one adeka moamene kote motane yene kiwi pa meati wa kini nee mamina eya topo toa moatekoi ka ketekakale padeya deyaka topo toamele toameneya pa mekoi. One eni adeka pikamotoa ikilepa one ibinika one ibini aue paia akene nabaka ali atoane yonokeka ponokeka pikamotoa oka.

18 Kipala ina ukulekepa wene muno kakoa meamene. Wene muno kakene agomepa yo tane kai keneya ago aue paia akene naba i wa wene too. One naba wane ukupa aline ibinike uku. One nabapa eya 666.

Copyright information for `WIU