Revelation of John 14

Keraisuyo Toa Motane Yename Lo Okoimo

Wa enekolu Sipi Sipi Kai Tine Kati Saione tobou waneke aida kakale enekou. Ali atoa ege egeta wa-kala kadukoa (144,000) one-pala aida opia kakilepa kini ponoke one ibini-pala oneketaine ibinita wia mekaneya kakoi. Nitaneya kakoli enoane yatekolu a tibukepa ue u̱u wa yoa kawa tono bu wa wia tane tetepo tootapekale yatekou. Nipa ali peya matiyame gita wia kakene tetepo tokale yatekou. Gita eni witikilepa ako tobou ago meateka walai lene timini takoa kakete tokoi. Nipa lene kaatapeane tuyonoya-mene ni ada ali-kiti kini leneke kakete weneya lo oa witikoi. Eni loopa eya yename ege egeta wa-kala kadukoa (144,000) itonoke Setanuke lukoa meaneya oto toa motane yename odene wene toa okoi. Ete-kitame wene toa okoiya mena. Atoa-pala koua piameneya tiobali-kama meou toa poanele toamene yeneke uku. Ni yenepa Sipi Sipi Kai Tine pokaka litima piki. Eni yenepa papete itonoke ete yene-pala dekoa Setanuke lukoa meaneyake Akolaliyo one wa oto toa motaneya. Nipa ipe pine agome ipe kakoya nee pegetoa moa Akolaline pikou toa keneya tokome eni yenepa Akolali Sipi Sipi Kai Tinetane pegetoa takoa motaneya. Eni yenepa kapene agaleka wamoa poanele padeleka toamoa taneya mekoi.

Edelo Ali Tebolo-mene

Wa enekolu a tibu tigini pade edelo ago pukaneya yakale enekou. Ni agome Yesunomo pa pia kawateko agale ali atoa pitikoi toa i i wa akama yakilepa tube takeka de takeka pitikoi yene ni eya kuya agale yakoa okoi yene ni liane yene kiane yene pitikoi toa pukaneya yakome oma yaka. Nitoapa telo okome okome Akolali piti motaneya meo. One kei pia kawe. Akolaliyo ali atoa takoa enoa akateko oipa opino nitoatino toe. Eya ago tibuka itonoka kusa ueka ue lene togoyaka latia pia mekoa tane ago kei pia kowitoe wa pukaneya yakome oma yaka.

Namolo edelo ago noka toa edelo ago taku takoa litimoa noka. Nokome okome ae Babilone ta kilitapeneya piko. Ibini akene Babilone take pitikali pamoko atoa tetepo takoa mekete ta piko peya pitikoi yene one peku i lawetekuno, noa tamene wa waine ue lawetou toa toa potokaneya wa pukaneya yakome oma yaka.

Eni edelo agota nokoi toa edelo ago tebolo takoa litimoa noka. Nokome telo okome okome yo tane kai keneya ago-pala one yominita kei pia kowitoa ni one adeka kini yonokeka kini ponokeka pikamotoa tane yenepa 10 Akolaliyo gerepi po uepa tigini ko akateko ue-pala eletekameneya mete keneke mekoa lawetademe toko. Enipa eni yene-pala kotimi yoa tete meatekolo toko. Eni yo tane kai keneya ago kei piki yene tete eni metekilepa onekele-kama takaki edelo ali-kiti Sipi Sipi Kai Tine-pala kakakoa salepa wa akene kue noa kakota toe mine moa pitikademe toko. 11 Eni toe mine mekete tete moatikita lodo kawa-kala kama poademe toko. Eni yo tane kai keneya ago kei pia kowitoa mea ni one ibini adeka pianeya mea tiki yename ete pia oto pia tete mokoa-kala kama poadete tiki.

12 Kipala ina ukulekepa Akolaline ali atoa oneme tamene wa akenele litia toa Yesuke-kama wene tugoa mea tiki yenepa ke enekakolo meketeka onekele poti takoa togamediki.

13 Wa yatekolu a tibu agale ludu nokome okome eya wa wia mekamene. Opi titimoa Ali Muno agonole takama pote tukoi yene kolotine meoi wa okale yatekou.

Nitikale Epetane Yominiyo okome enipa nimini oko. Kini pupu tokoa kawa kilikoa meamokoiyake ko mea-kala kama poi. Tukilepa toake kini epetanele tokoile-pala kamoa aua poi wa oka.

Itonoke Mekoiya Wakoa Moatekamo

14 Wa enekolu a tibu ake tane wedo wane pikale enekou. Eni wedo patu ali yatenane mana keneya ago eni mekona. One wagokepa ako tobou agome watekoya nunagu golo kueme latiane wane wateaneya. One yonamepa olo kakene kepete tue pikoa meaneya. 15 Nitaneya mekaka pade edelo ago tobou losu yapu keneke mea noka. Nokome wedo patu meka ago-pala kayo telo okome okome itonoke mekiya wakoa momotoa nodokaneya mekino, eniya wakoa moateko oipa opino, neke kepete tueme wakoa moamene-ye wa kayo okale 16 wedo patu meka agome one kepete tue ta piko peyake tapia wakakilepa eniya peya wakoa mootapeka.

17 Wa enokolu pade edelo ago a tibuke kakene tobou losu yapu keneke mea nokale enekou. Einagomeka olo kakene kepete tue pikoa kakeneya noka.

18 Pade edelo ago tobou losu yapuke toe yomotoa yopika edelo ago lodo yoai tane walai kawa noka. Nokome olo kakene kepete tue pikoa kaka ago-pala kayo telo okome okome itonoke gerepi po ipe ludu ku̱ apa apata putaneya tua kibutua kakono, neke kepete tue moa pono te̱imoa mootapeamene wa okale 19 one kepete tue ta piko peyake tapia wakakomepa ku̱ tuka wakoa mootapeka. Wakoa mootokoapa kawame kautoa ti̱a lobutatiki kagono uoya waneke moa pitikoai toka. Enipa Akolaliyo one wakene ali atoa kotimi yoa kibu moateka adeka pikome toka. 20 Kagono waneke kawame kautoa tigilepa ali atoa pitikoi ta ete pimotoa ta kago ketepono patukoa akolono taneya. Nitaneyake gerepi po ku̱ ue you toa kamate mea kapea yokoa kaka. Nipa ege kadukaka ko melepu kakoa kadukoa (300) kilomita tadiya yotikilepa osi kai kabunu kotuke keneya mea motaneya yokoa kaka.

Copyright information for `WIU