Revelation of John 17

Ibini Akene Pamoko Atoake Akenemo

Mete tatono kakoa (7) pikoa kaate tokoi edelo ali-kiti padame no kakouta nokome okome ibini akene pamoko atoa kibu moatekale yameouno, noo. Itonoke tobou mekoi ali-kiti one-pala koua pikala tokoi. Ni ta piko peya pitikoi yename one eni peku noa tato wa waine ue nokoa kawou toa keneya leau akeneya etepea toma pokoi. Pamoko atoa wanepa tube ue-kiti yotokoya liti latianeya ibini akene take uku wa edelo agome oka.

Nimo okale Epetane Yomini nooke awinokale edelo agome pata wa ali piamene take no moa aua pome mekapoka. Eida atoa pade kikome kiane yo tane kai patu mekale enekou. Eni kaipa wago tatono kakoa (7) kawa ni kime noi kakoa (10) kawa taneya. One tiginikepa Akolali paya tetepo takoa wia mekane ibini wia mekakolokaneya. Einatoapa kudulu ue pagene mamina kikome kiane maminaka kawa ni padeya padeya golo kueme latianeya kabe pia yonoke mekoa ni eya kuya yadi yadi tane kamo kue wane deya ni kamo pilu poke apetoa kabe pia kaloa kaka. One yonamepa golo kueme latiane mete pikoa kakilepa ele kule ya tanele one pamoko atoa mekome toa potokaneleka mete kagonoke mekoa kabe koukoa pikoa kaka. One ponokepa aue pa̱ia eya ibini wia mekaneya. Ipa ibini akene Babilone ta. I take-kama pamoko atoa aloa ele kule ya tanele titia toa ta piko peyake weamutukala toko wa wia mekaneya. Wa enekolu einatoame waine ue nokoa kawou toa ali kamate abetema yaka. Nipa Akolaline ali atoa ni Yesunomo oa aua yakene yene wia tukama yaka.

Einatoa enekene wene kainya mati pianeya mekou.
Nitikolu edelo agome no yatekome okome wene kainya pianeya mekilepa edekolo toko-pe. Eni kai patu meko atoa eni kaita neme enekopa eya toatekolo toko. Wago tatono (7) kakoa kime noi (10) kakoa taneya kakale enekana kaipa papete meaneyake opi meamene tetepo taneya mea wa wipitikome ge̱yo nine piane koa pikoka mea witoa noo. Tua atuademeke nitoo. Witoa nokale eneketepa Akolaliyo takoa wakene yene wene kainya pianeya kawei. Akolaliyo itono latia pikomepa meemoa poatekoi yene i i wa ibini wia mekane bokuke ibini katekoa wia mekamene yeneke uku. Eina kaipa papete meaneyake opi meamene tetepo taneya mea wa wipitikome witoa noo wa eni yene wene kainya pianeya mea ka̱ oa kawei.

Ina ukulekepa wene muno kawa wedoa tetoa enamene. Kai wago tatono (7)kakoapa tono tobou tatono kakoa (7) adeka pianeya kako. Pamoko atoa mekotake uku. Kai wago-kitipa tobou ali tatono kakoa (7) adeka pianeya kako. 10 Tobou ali tatono (7) kakoa meki-kiti ko kakoa (5) mea tua atuaneyake odene ago opi pa meko. Ni pade ago nani taatekoa noo. Taatekoa noateka ago nokomepa pa tekei nome meoo. 11 Eya kai papete meaneyake opi meamene tetepo taneya meko kaipa ketepo takoa (naba 8) nome meateko tobou ago adeka pianeya kako. O tobou agopa e tatono kakoa (7) tobou ali-kitane yagono ago. Oneka tua atuademe toko.

12 Kai tobouke kime noi kakoa (10) kakeneya neme enekapa tobou ali noi kakoa (10) taatekoa noatikili toko. Eni tobou ali-kitipa kini yopiatekoi ta wete yameameneyake wa naniko ali atoa pitiki toa tatite toa odene lou pinike eni kai-pala pa tekei yopikala toadete tiki. 13 Eni tobou ali noi kakoa (10) odene wene pianeya meketepa e kaipa kini tele patu kautakoa kakome e ku yatene yopimotono tato wa oi pedoa pia toi. 14 Nitoapa Sipi Sipi Kai Tine-pala poi topato wa poi topokolika Sipi Sipi Kai Tineyo moa patukatapeoo. Onepa ako odene Ali Muno mea ako odene tobou ago mea tokome eni tobou ali noi (10) kakoa-pala ete wa poi toa kawa moa patukatapeoo. Nipa one takoa moa kayo oa motokale onekele wedoa takama yakoi yene-pala poi kibutua moa patukatapeoo wa edelo agome nopala oka.

15 Nimo ootokoa kakome okome neme enekana ue-kiti pamoko atoa kautakoa meko ue-kitipa eya adeka pianeya yotoko. Tube takeka de takeka pitiki yene e ku yatene eya kuya tigini kakene yene eya kuya agale yakoa iki yene kabe koukoa adeka pianeya yotoko. 16 Eni kaimeka one tobouke noi kakoa (10) kakene kimemeka pamoko atoa-pala kotimi yoa meoi. Nitoa kotimi yotokete onekeya wia tadekatapekilepa one mamina kawameneya kakene tetepo taneya memotoa toi. One melepuka te̱ia nootokoapa natipu moa toele yoi. 17 Nile tikilepa Akolaliyo kini tepene lukakana toa toi. Nipa e noi kakoa (10) tobou ali-kitamepa o kai kini tele patu kautakoa kakome ta piko peya yopiateka oi pedoa pikilepa Akolaliyo papete wene toopiane toa toi. Akolaliyo one papete oa mepiane agale taatekoa toa togakaleka nitoa meoi.

18 Neme enekana pamoko atoapa eina ibini akene ta adeka pianeya kako. Oneke-kama ta piko peyake ako tobou meki ali-kiti lukoa meetapeki.

Copyright information for `WIU