Revelation of John 18

Babilone Ta Wia Kilikanemo

Wa enekolu pade edelo ago a tibu ko̱a nokale enekou. Ele kule telekole tamele tane ago pa̱ tane mati nokayame itono pa̱ toologaka. Nitoa nokome kayo telo okome okome ibini akene Babilone ta kiliadeko. Etene kilitapeneya tokako. Opi eni tumu tokaneya piko ta ludu Setanuno yagono-mikiti poane ipono eya yawa meki. Kekaneya latikoa wakene ini yatene poane ini yateneka eida koukoa meki. Ta piko peyake pitikoi-kitame i atoane peku noa tato wa waine ue nokoa kawou toa keneya leau akeneya etepea toma pokoi. Itonoke tobou meane ali-kitame one-pala koua pikala tokoi. Topo lene kiane yename einatoa-pala padeya padeyata topo toai tekete kamo tootapeneya mekoi wa oka.

Nimo okale wa yatekolu a tibu pade agale ludu nokome okome anu yene wini ta to̱a noatino, noe. One poanele tokole kimeka toa one ke enekakolo mea tete moatekole kimeka moa takayano, noe. One toko poanele pala auma mati a tibuke pome motoko. One eni toko poanele i i wa Akolaliyo wene taneya meko. Ete yene-pala poanele toka kotuke-kama kakoa topo takoa kibu moamene. One eni toka poanele topo takakilepa takupeta topo takakala tamene. Einatoame poane peku lawetekana toa topo takakilepa iyapa na wa one mete kagonoke padeya kou toko mati pekoa lawetamene. Einatoa one wa ibini kamotokoa eya kuya kamoya moologaka toa kotuke kakoa tete mea tumai mekoa tamene. One tepene eya wa mate agale oa meko. No i atoapa ako odene tobou atoa meku. Nepo atoa meamuku. Tumai edoane memotoa-pe wa oko. Nitikono, ele kuleme ke enekakale meatekale-kama kotikatapea witoo. Nipa odepeta tua tumai enoa kobume tua too. Nipetepa toeme napetapeoo. One tokole takoa enoa kibu motoko agopa Ali Muno Akolali. Ni agome telekole-kama tokome enika enile taatekoa too wa a tibu agale ludu nokome okale yatekou.

Einatoapa toeme nokoa kakata lodo kakale enekete eya yene one-pala koua pia mekete eya kuya kamoya motane tobou ali-kiti tumai mekete komo ka̱ta nina toa pitikoa kawamoi. 10 Nitoapa kiwika kikilikoa dikane tete motokaya wa piti motekete padeka mati kakete ekete ae ae etene ibini akene Babilone ta pitikaline ta kibu motikilepa kotikatapea tadeko wa oi.

11 Ta piko peyake topo lene kiane yenamepa Babilone makesike kopapu wa topo toa kue moamele toamoo wa tumai mekete komo ka̱ta pitikoa kawei. 12 Nipa kini eya kamoyapa golo ni silepa ni yadi yadi tane kue wane deya ni kamo pilu kabe pikiya ni ake tane mamina ni kudulu pagene mamina ni kikome kiane mamina ni selika mamina ni ka̱lono tane yomo eida wa yoamoi. Ni eyame latianeyaka elepade kimemeka kamo yomomeka berasi kapameka pa kapameka teke tane kuemeka enika eniyame latianeya wane-kiti eida wa yotikile toamoi. 13 Ni noatiki nee meke takoa pitikakiyaka lodo ka̱lono takoa yotokiyaka tigini ka̱lono takoa yotokaki yomo pageka gerepi po ku̱ ueka olipe yomo ku̱ ueka palawe kukuka witi ku̱ka pitimekawe kaika sipi sipi kaika osi kaika osi kaime limoa aua pikiya waneka eida wa yoamoi. Ni ta pine yenane pupu-kama takamotoa kode motane ali atoaka Babilone take eida wa yoamoi.

14 Eni topo lene kiane yename Babilone take mekoi yene-pala eya wa oi. Eya kuya meke tokoya noadiya wa wene piitikaneya mekiyake piamokolo wida pa meki. Kini kamoya kini mamina epetaneya enika eniya peya toa pootapeneya tokome wa moamoi wa oi. 15 Eni take enika eniya topo toa kamo tokoi yene kiwika kikilikoa tete motokaya wa piti motekete tekete padeka mati kakete tumai keneya mea komo ka̱ta pitikoa kawei. 16 Nitoa eya wa kayo oa kawei. Ae ae etene ibini akene ta neke yename eya mamina ake tane mamina kudulu ue pagene mamina kikome kiane mamina moa kawa ni eya kue golo kue yati yati tane kue wane deya kamo pilu eya kabe pia yonoke mekoa tokoi. 17 Nitoa mekoiyake enika eniya peya odene lou pinike takoa pootapeadeko wa oi.

Ue dipi yopia aua pokoi ali-kitika ue dipi-kitike mea pokoi yeneka ue dipike pupu tokoi yeneka kini kopapu ue dipike pia wetekoa tokoi yeneka kiwi peya padeka mati kakete enekoa kawei.
18 Nitoa enekoli toeme napetapekale lodo kakale enekete ka̱ oa ekete ae papetepa dikane ibini akene ta pade latikilepa taneya mena wa 19 wene keda taneya kakete itono kugu moa wa kini tobouke pitikoa kawei. Nitoapa tumai meou toa komo oa kayo telo ekete ekete ae ku ibini akene ta-pala taneleke tumai meato. Ue dipi pine yene peya eida pote piai tekete kamo tootapekala tokoi. Nitikoiyake lou pini odeneke one eni kamoya peya takoa pootapeneya wa oi.

20 Nitoino, a tibu meki peyamepa kei ta tumu tokaneya pikono, ke wa kolotine meamene. Akolaliyo one takoa motane yeneka Aposelo yeneka one agale to̱awea akane yeneka kiwi peya wedia meamene. Eni take pitikoi yename kiwi toa potokakala tokoinake Akolaliyo kibu motokaka tokolo ni uku wa edelo agome oka.

21 Nitikale pade edelo ago telekole-kama toka edelo agome kue wane uoya witi ku̱ kugutukakiya kue makai wane keneya katekamoa kusa uele telo pitikakome okome i tukulepa Akolaliyo ibini akene Babilone ta wia tadekateko adeka piane tuku. Eni toateko adeka piane tukule taatekoa tokalepa padameka eni ta wa enekile toamoi. 22 Widapa mo̱yo wia tulutu pukapea beta pia tokoimopa padameka wa yatekile toamoi. Emo kumo agopa tootapeneya pioo. Ele kule kodou oa toko ago odenemeka one eni pupu wida wa tikile toamoo. Ni kue makai wane wekotoa witi ku̱ kugutukama pokome okamo padameka wa yatekile toamoi. 23 Widapa padameka labo toele wa udukakile toamoi. Widapa padane atoa motokakoi-pete ali poka atoa ni atoa motoka ali kinita wedikete okoimo padameka wa yatekile toamoi. Widapa topo lene kianeya mekoi yename eya kuya topo toa kakilepa ete yene peya moa patukoa tokoi. Ete take pitikoi peya neke peku lawetekilepa nakeneya tomo ulo enika eni poanele toa etepea pomotoa oa yotokoa toka.

24 Akolaliyo Babilone ta kibu motokakilepa eni take onekemo to̱awea akane yeneka one takoa motane yeneka kini kamate ponomotoa wia tukakoinake toka. Nipa ta piko peya wia tukane yene wia tukakala tokoinake kibu motokaka.

Copyright information for `WIU