Revelation of John 19

Ali Atoa Peya Mati A Tibuke

Kakete Wedikete Akenemo

Nititikaneyake yatekolu a tibu ali atoata kakoi matiyame agale ka̱ua akene tetepo tokale yatekou. Eya wa kabunu koukakete okoi. Ali atoa toa motikilepa Akolali oneme-kama toko. Pa̱ tikilepa oneke-kama titia toko. Onepa telekole-kama toko. Onepa dikane agono, one kei piatoe. Akolaliyo ali atoa kini koiso yatekakomepa niminimo-kama oa ki̱yoke-kama takoa enoa akakala toko. Nitoapa ibini akene pamoko atoame one peku noa toati wa ta piko peya pitikoi yene etepea pomotoa lawetekake nami wia kibu motokaka. Akolalinele takama yakoi yene wia tukakala tokakeka kibu motokaka wa okoi. Eya waka kayo telo oa kakoi. Einatoa toeme nokoa kakata lodo ka̱ua-kala kama pokono, Akolali kei piato wa okoi. Nimo okoli eina ada ali-kiti pagini kakoa (24) ni lene kaatapeane tuyonoya-mene kime eya tokoi. Akolali ako tobou ago meateka walaike mekata aua pitakete one kei pikete ekete e̱e nimini, Akolali kei piato wa okoi.

Sipi Sipi Tineyo Atoa Moatekake Akenemo

Nimo okoli ako tobou ago meateka walai agale ludu nokome okome tone Akolaline pupu-kama takoa oneke nate wene pianeya mea tiki-kiti ibini akene yeneka ibini wamene yeneka kiwi peyame one kei piamene wa oka. Nitikale yatekolu ali atoata kakoi matiyame agale ikilepa ue u̱u wa kaugome oa tono bu wa wia tou toa eya wa telo oa kakoli yatekou. Tone Ali Muno Akolali telekole-kama toko agome talo toa-kala kama pokono, one kei pia ke wa kolotine meato. Sipi Sipi Kai Tineyo one atoa moateko oi ponokolo tokome one atoa oneke poademe kaloa nodokakoa kako. I atoa i mamina neme moa kamene wa padame ake tootapeneya yati yati tane mamina abe kawameneya moa meteka. (Ake tootapeane maminapa Akolaline ali atoame ki̱yo akenele toma yakile adeka pikoya.) Nitikale edelo agome eya wa no-pala oka. Imopa wia mekamene. Akolaliyo Sipi Sipi Kai Tinane atoa motokaka-pete kini toge kikakakuno, noe wa kayo oa motoka yene kolotine meoi wa oka. Nitoa lokakome okome ipa Akolaliyo nimini oka agale uku wa oka.

10 Nimo okale kei piadene one kawane auane pitakolu okome nopa neke yagono agono, toamea. Neke oya-lawe Yesunomo yakoa motiki yene kiwi-pala kibutuane Yesunole takama yaku agome uku. No pade kei pia kowitamoano, Akolali-kama kei pia kowitamene. Yesunomo to̱awea akakilepa nipa papete Epetane Yominiyo Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti wene taka taka tokana toa to̱awea akako.

Ake Tane Osi Kai Patu Mekagoke Akenemo

11 Wa enekolu a tibu kago ketepono peaneya pikale enekou. Kago ludu ake tane osi kai pade witia noka. One patu mea noka agopa one ibinita takuta eya wa akeneya. Dikou wa oka toa-kama toko ago wa ibini oa niminile-kama toko ago waka ibini oa taneya. Ni agome ali atoa takoa enoa akakilepa ki̱yoke-kama toko. Poi kamotokakilepa nika ki̱yoke-kama toko. 12 Ni ago one lenetapa toe itipono keneya akeneya. One wagokepa ako tobou agome watekoya nunagu-kiti watekolokaneya. One kepenekepa ibini pade wia mekaneya. Ete-kitame one ibinipa i wa wene tikiya mena. Pinali one odene wene toko. 13 One tokoo kakene maminapa kamate pageneya. One ibinipa Akolaline Agale. 14 Einago osi kai patu mea pokaka tibu poyo yatene-kiti ake tane osi kai patu mea litima pokoi. Nipa ake taneya yati yati tane mamina abe kawamene mamina kakeneya litima pokoi. 15 Einagono kimane keneke eka okata olo kakene tue witoa noka. E ku yatene wia tukateka tue eni witoa noka. Eni tueme e ku yatene-pala poi toa kawa moa kawikatekoa kapa iti moa tapia talo toa-kala kawoo. Nipa telekole-kama toko ago Akolaliyo kiwi kotimi yotokome toatekale enoe wa eni yenepa gerepi po ku̱ kagono waneke kautoa ti̱ou toa keneya moa kautoo. 16 Einagono tokoo kakene maminakeka one manakeka eya ibinita takuta ako odene tobou ago ako odene Ali Muno wa wia mekaneya piko.

17 Eyaka enekou. Pade edelo ago lou patu kakome a tibu tiginike pukaneya yakoi ini yatene peya-pala kayo telo okome okome Akolaliyo toge mati kikakakono, koukoa noe. 18 Ali atoa lukoa meki tobou ali-kitika poyo yatene ako tobou ali-kitika telekole toma yaki ali-kitika osi kai-kitika eni osi kai patu mea piki-kitika ali atoa peya ta pine yeneka kueme topo toa moa egetane yeneka ibini akene yeneka ibini wamene yeneka enika eni yene witaneyata kolokono, kini melepu noatino noe wa kayo oa kaka.

19 Nimo okale yatekene enekolu eina yo tane kai keneya agoka ta piko peya ako tobou meane ali-kitika kini poyo yatene-kitika poi kibutua nokoli enekou. Osi kai patu mea poka ago-pala one poyo yatene-palaka poi toadete ni kibutua nokoi. 20 Nitoa kibutua poi tokoli o yename ete wa poi toa kawa moa patukakete yo tane kai keneya ago-pala one kapene agale to̱awea akanagota dekoa motokoi. Eni kapene agopa papete yo tane kai keneya ago patu kautakoa kakome ele kule telekole toma yakeneya. Nitikomepa yo tane kai keneya agono adeka tiginike wia mekoa one yomini kowitoa tokoi yene oa yotokakala taneya. Einagota yo tane kai keneya ago-pala kapene yokakagota o yename dekoa mootokoa toe mine salepa kue itipono oa kakeneta moa pitikakoi. 21 Einagotake lukoa mea poi tokoi yeneka osi kai patu mea pokagome wia tukatapeka. Nipa eka okata olo kakeneya one kimane keneke witoa nekene tueme wia tukatapeka. Eina witaneyata kolokoita ini yatene pitoa note kini melepu noa makapea tagakoi.

Copyright information for `WIU