Revelation of John 21

Weneya Tibu Itonotake Oa Pianemo

Wa enekolu weneya tibu itonota latianeya pikale enekou. Eina namolo tibu itonota takoa pootapeadeka. Namolo kusa ue mekoyaka meameadeka. Eyaka enekou. Akolaliyo one wa weneya latiane Yerusaleme taapa Akolali mekata a tibu pia ketipea noademe nokale enekou. Nipa ali poateka atoa kalotokou toa kalaneya tukaketikakale enekou. Nitoane yatekolu ako tobou ago meateka walaike agale ludu eya wa telo okale yatekou. Akolali meko yapu wida kakono, Akolali ali atoa kipala wida odeneka mekono, enoe. Kipa one yatene wa kipala opia mekilepa onepa kini Akolali wa oa meoo. Nitoa mekomepa kini komo kogatapeoo. Nipete kipa wa tuamoa tumai meamoa komo wamoa tete moamoa toi. Eina namolole peya takoa pootapeneya tokolo wa edikoa meamoi wa oka.

Nimo okale ako tobou ago meateka walaike meka agome okome okome opi padeya padeya peya weneya-kama latikala tuku wa oka. Eya waka oka. Nepala i ukumopa etene niminimo-kama ukuno, bokuke wia mekoano ta wa oka. Nimo ootokoa okome wipitiane toatekule opi taatekoane tuku. Padeya padeya peyapa anume-kama titiane toane anume-kama wipitiane toane tuku. Ue nodome tuki-kiti meemoa pomotoa ue lene togotapa ue nomoane meou. Nipa nami kakamekene pa nomoane mekala tou. Poi toa kawa moa patukaki yene edikoane epetanele yameou. Dikakagopa one Akolali mekene talo toane meou. Onepa anu manago meoo. Nimo ukuyake eya yene kini kepene mama moa piti taneya mea ni nooke wene tugoa meake wawa ni ele kule poanele toa ni ali atoa wia tukoa ni mone koua piamatiki atoa-pala koua pia ni nakeneya moa wia ni ulo toa wia ni kini yoname latikoinakeya-kiti kowitoa ni kapene yokoa tiki peyapa salepa kue itipono okoa kakene toe mineke moa pitikaneya meoi. Eni tukilepa taku takoa toi.

Weneya Yerusaleme Taake Oa Pianemo

Eya edelo ago tatono kakoa (7) wipitia ke enekatekoya-kiti kapetekane mete tatono kakoa (7) tatite toa pikoa kakoi edelo ali-kiti padame no mekouta nokome okome ali poka atoa Sipi Sipi Kai Tinane natono yameouno, noo wa oka. 10 Nitoapa Epetane Yomini nooke awinome aua pome tono kakene matike kakapokome Akolaliyo one wa latiane Yerusaleme taapa one mekata a tibu pia ketipea noademe nokale yameteka. 11 Akolaline pa̱ takaloganeya ketipea nikilepa nipa kamo kue diyasipa wa akene kue wane tou toa keneya pa̱ pa̱ tootapeneya ketipea noka. 12 Kue pawe kago uo mati ka̱wa unukatapeneya. Kago-kitika tuku kakoa (12) pikoa unukaneya. Kago pikane toa edelo ali tuku kakoa (12) kaate taneya. Eni kago-kitikepa Iserele yatene tuku kakoa (12) ibini tatimo tatimo toa wia mekaneya. 13 Eni kago-kitipa lou witia noka lonoka lou pipoko lonoka eka lonoka kuka lonoka tebolo tebolo wa pikakala taneya. 14 Kue pawe kago kagilepa kue yaupea petene mati tuku kakoa (12) moa tatia Sipi Sipi Kai Tinane Aposelo ali tuku kakoa (12) ibini tatimo tatimo toa wia mekoa taneya.

15 Nopala agale eni oa kaka edelo agome golo kueme latiane iti pikoa kaka. Nipa weneya Yerusaleme ta ni eni ta ka̱wa unukatapeane pawe ni kago-kiti adeka moma poateka iti eni pikoa kaka. 16 Eni ta latikilepa kolodo tuyono pikoa latianeya. Nipa lou witia noka lono lou pipoko lono eka lono kuka lonoka odene kotu kakoa-kama latianeya. Yerusaleme taapa edikoa latia yapu wima pekene toa itime adeka moma pokomepa kolodota pake-kama kilomita ege kadukaka padeka tatigime kadukoa (2,400) tadeka. Ate wima pekene toa adeka moma pokomepa ludukiyaka kilomita 2,400 tadeka. 17 Kue pawe kago kagete atepea kibutawineya pekene toa itime ate toa adeka moma pokomepa ludukiya 144 mita tadeka. Padeya padeya pia kawa tokoya adeka moma pikilepa kini tanele tekete eniya itime-kama adeka moma pikiya.

18 Kue pawe kago atepea wia kibutuma pikilepa diyasipa, wa akene kamo kueme-kama wianeya. Yapu wikilepa nipa doo eya takoa pomotoa toele yotane golo kueme-kama wianeya. Golo kueme wianeyake pa̱ pa̱ tootapeane gilasi keneya. 19 Kue pawe kago kagilepa kue yaupea petene mati moa tatilogoa eniya patu atepea kibutua ka̱ma pekeneya. Kue yaupea petene eni moapa eya kuya kamo kue moa kalotokaneya. Eni kamo kuepa eya. Namolopa diyasipa, taku takoapa sapaia tubo keneya. Tebolo takoapa agesi, ake tootapeneya. Tuyono takoapa emerale, ke tata tigini keneya. 20 Ko kakoapa sadonikisi, ake tane kiane teke teke tane kue. Ko melepu takoapa koniliame, kiane kue. Tatono kakoapa kerisolaisi, kakai pagene kue. Ketepo kakoapa berili, tai yabunu pagene keneya kue. Pogi kakoapa topasi, padeya kakai pagene kue. Noi kakoapa kerisoperesi, kakai pagene kanu pagene teke teke tane kue. Tuku melepu kakoapa aiasine, padeya tubo keneya kue. Tuku kakoapa ametisi, kudulu pagene keneya. Kue pawe kagilepa enika eni kue moa tatilogoa eniya patu atepea kibutua ka̱ma pekeneya. 21 Kago tuku (12) kakoapa yadi yadi tootapeane kamo pilume-kama latianeya. Eniya wane odene odene-wame kago latikala taneya. Ka-kitika doo eya takoa pomotoa toele yotane golo kueme latianeya. Golo kueme latianeyake pa̱ pa̱ tootapeane gilasi keneya.

22 Weneya Yerusaleme ta keneke tobou losu yapu kawameadeka. Eni ta keneke eya agota Ali Muno telekole-kama toko ago Akolali-pala Sipi Sipi Kai Tineta eida-kama mekino, losu yapu wiatikile piamoko. 23 Eni taapa loumeka tokenemeka pa̱ takateko toa mena. Akolali one pa̱me-kama pa̱ takalogakoya. Sipi Sipi Kai Tinepa labo tetepo takatekoa meko. 24 Eni taake witaka pa̱ kenekepa ta piko peya pitikoi yene yamele too. Kini ako tobou mekoi-kitame kini kamoya aua pato wa eni take aua pokala toi. 25 Ete pia oto pia eni ta kago-kiti peaneya-kama pioo. Eida ta likileka toamokale tokome kago ketekileka toamoi. 26 Eni taake-kama ta piko peya pitikoi yatene-kitame kini kamoya eya kuya epetaneya aua pokala toi. 27 Padeya poaneyaka eida lobutukile toamoo. Ya tanele toa oa yotokoa toka agoka lobutua pamele toamoo. Meemoa poatiki yene i i wa Sipi Sipi Kai Tinane bokuke ibini wia mekapiane yene odene eida lobutua pamele too.

Copyright information for `WIU