Revelation of John 22

Ali Atoa Meemoa Pomotoa Toko Ue

Eina edelo agome iyapa ena wa ali atoa meemoa pomotoa toko ue yameteka. Eni uepa eteki eteki tane kue keneya yoa kakilepa Akolali Sipi Sipi Kai Tineta talo toata mekoi walai keneke ue lene to̱a eni tube ta keneke piko polo ka ludu yoa kako. Eka oka matanu ludu ali atoa meemoa pomotoa toko yomo kaatapeko. Eni yomo malike-kama ku̱ tukilepa tuku (12) kakoa-peta tukala toko. Nipa tokeneke-kama ku̱ tukala toko. Eni yomo tatamepa e ku yatene yene toameneya memotoa toko. Ipa poaneya wa Akolaliyo kekaneya latikoa wakeneya odeneyaka eida piamoko. Eni ta keneke Akolali Sipi Sipi Kai Tinetame talo toata mekoi walaipa pa pia-kala kawoo. Eidapa one pupu yename one kei pia kowitoi. One lene timinika enoa toi. Akolaline ibini kini ponoke wia mekaneya meoi. Eidapa ta wa likile toamoo. Kini Ali Muno Akolaliyo-kama kiwi mekoita pa̱ takalogakale tokome labo udukoa lou pa̱ witoa toatekale piamoo. Eidapa ako tobou yene mekete eya kuya peya talo toa-kala kama poi.

Edelo agome no-pala eya waka oka. Wini bokuke wia mekakamopa etene niminimo. Eni peya taatekoa tootapeoo. Ali Muno Akolaliyo one edelo ago pa wa wetekakilepa ele kule pene toatekole i i wa one pupu yene wene takamotoa toka. One agale papete to̱awea akane ali-kiti wene takaka ago Akolaliyo nitika wa edelo agome oka.

Yesu Wakapea Noatekole

Kipala i ukumo yakoe wa Yesuyo oko. No wakapeane noateku tigotoko. I bokuke i i wa papete wia mekapianemo yakoa motiki yene kolotine meoi.

Yone nopa i mekene uku. I bokuke wia mekapiane toane-kama anu kaleme yakoane leneme enoane tokou. Nititikoanepa i i wa enika enile yameteka edelo ago kei piane kowitadene one kawane keneke pitalogakou. Nitikolu okome noka Akolalinele takaku agono, toamea. Onekele takakilepa nipa neke oya-lawe Akolaline agale to̱awea akaki yene ni i bokuke wia mekanemo yakoa motiki yene kiwi peya-pala kibutuane onekele takakuno, no kei pia kowitamoano, Akolali-kama kei pia kowitamene.

10 Nimo ootokoa kakome okome wini boku i i wa wia mekapikana boku poome togotameamene. Wini wia mekapikana toa taatekoa toateko tigotokolo tekene ni uku. 11 Poanele tiki yene kini poanele pa toma poati. Ele kule ya tanele tiki yene kini ya tanele pa toma poati. Ki̱yo akenele tiki yene ki̱yo akenele toma poati. Akolalinele-kama takaki yene onekele-kama takama poati wane uku.

12 Kipala i ukumo yakoe. No wakapeane noateku tigotoko. Kini kini toma yakoina toane topo takoane meatekuya-pala auane nouno, nepiamene-ye. 13 Padele padele peya anume-kama titiane toane anume-kama wipitiane toane tuku. Padele padele titikileka padele padele wipitikileka no patu-kama toko.

14 Kini mamina abe ko̱otapekoi yene kolotine meoi. Mamina abe ko̱otapeketepa nipa meemoa poatiki yomo ku̱ oyake kotia namele too. Nika kago pikoka patukoa weneya Yerusaleme ta keneke lobutua pamele too. 15 Kago pikoka patukoa pikilepa nipa eya yene akolono pa memotoa poi. Ya tanele toa tomo lawetoa ulo toa nakeneya moa wia pamoko atoa koua pia ali wia tukoa kini yoname latikoinakeya kowitoa ete yene-pala kapene wakoa oa yotokoa tiki yene akolono pa memotoa patukoa poi.

16 No Yesuyo anu edelo ago kiwike moane wetekakilepa anu losu yatene tatono kakoa (7) meki toa i i wa to̱awea akatekomo akoano pa wane wetekakou. Nopa Depidi-loeke tagene agome uku. Nopa pa̱ wedoa toko tagoi kobu tagoi wa ibini ikiya.

17 Epetane Yominiyoka Yesuke poateko atoameka namene wa iki. Ina ukumo yatekoi peyameka namene wa amediki. Ue nodome tuaneya meki yenameka namene wa amediki. Meemoane poateku ue nomoane nou wa wene piki yename ue pa nomoa nomotoane ukuno, nami tukuamatiki ue nomoa namene.

18 I bokuke wiane mekapikumo yakoa motiki yene-pala no Yoneyo eya wane pubu ukuno, yakamene. Panagome-kiti i wiane mekapikumo pakeke one wene kibutua oka agale lukakalepa Akolaliyo one-pala eya topo takoa too. I bokuke wia mekapiane toa taatekoa ke enekakole-kiti einagome enemotoa too. 19 Nika panagome-kiti i bokuke wiane mekapikumo pademo katekoa wakalepa Akolaliyo eya topo takoa too. I bokuke wiane mekapikule taatekoa tokalepa meemoa poateko yomo ku̱ i ago ne namele toamoko wa ka ketekoo. Nitikale Akolaliyo one wa latiane take lobutua pamele toamokale einago etepea poo.

20 Kipala i to̱awea akako agomepa ipa nimini taatekoa toatekomo uku wa ikilepa eya waka oko. One wakapeane noateku tigotoko wa oko.

E̱e nimini. Ali Muno Yesu nitoano ta. Wete namene-ye.

21 Ali Muno Yesuyo kiwi peya pewe wia yopimotoane uku-ye. E̱e nimini.

Copyright information for `WIU