Revelation of John 5

Ewetane Pipia Sipi Sipi Tinetake Akenemo

Eni yakatekoane enekolu ako tobou ago meateka walaike meko ago Akolaliyo one nimini yoname ewetane pipia pikoa kakale enekou. Eni pipiake eka okata agale wia mekatapeneya. Padame kekaya tokale poome togotikilepa poo tigini tatono kakoa (7) moa togotokala taneya. Eyaka enoane yakoane tokou. Tele tootapeane edelo ago eida kakome agale telo ootapekome okome i ewetane pipiapa kekamomotoa poome togotaneya pikono, eni poo tiginipa teyo pilia keamele toko-pe wa okale a tibukeka itonokeka itono kekuluka pipia keateka ago tuku toa kawa teko tokale nitateka ago odeneka kawameadeka. Eni ewetane pipia keateka ago odeneka kawamokale tekene komo ka̱ta nina toane pitikoane kawamokou. Nitikolu eni tobou ali-kiti padame nopala okome okome komo wamea. Eya agome Yuda yatene ago laione wa ibini akene ago Depidi-loeke tagene ago einagome Setanu moa kawikaneya. Nitane agome eni poo tigini-kiti oyake pilia keamele tokono, ena wa oka.

Nimo okale yakatekoane enekolu Sipi Sipi Kai Tine kakale enekou. Wia tukane tetepo taneya kakeneya. One wagokepa kime tatono kakoa (7) kawa ni lene tatono kakoa (7) kawa taneya. Eni lenepa Akolaliyo ta piko peyake moa wetekane Yomini adeka pianeya. Einago muke edikaneya kamotoa eya pia kawa unukaneya. Ako tobou ago meateka walai pia ni lene kaatapeane tuyonoya-mene kawa ni tobou ali pagini kakoa (24) kawa unukaneya. Eni sipi sipi kai tine ako tobou ago meateka walaike meka agoke pokome one nimini yoname pikoa kakene pipia eni mopoka. Nitikale enekete lene kaatapeane tuyonoya-mene ni tobou ali pagini kakoa (24) Sipi Sipi Kai Tine kawane aua pitoa kei pia kakoi. Nipa peyame padeya-kiti wapiala keneya pikoa kawa ni padeya ka̱lono taneya okolo kagonoke mekaneya pikoa kawa tokoi. Ka̱lono taneya pikoa kakilepa Akolaline yename kowitikete okoimo adeka pia taneya. Nitoapa weneya lo eya wa oa kei pia kakoi.

I ago neme wini ewetane pipia oyake moamele toko. Padame wini pipia kekaya tokale poome togotaneyake neme eni poo tigini-kiti pilia keamele toko. Neme eya tokake nitamele toko. Ne wia tukaneyake neke kamateme ali atoa Akolaline oto toa motokaka. Nipa e ku yatene e ku agale yakoa iki yene ni pitikali eka kukaka pitiki toa ali atoa padeka-kiti neme takoa oto toa motokaka.
10 Nitoapa eni yene tone Akolaline yapulu yene neme moa latikakilepa oneke lodo you toa one pupu-kama takamotoa toka. Nitikale tokome eni yename itono talo toa-kala meoi wa eni Sipi Sipi Kai Tine kei pia kakoi.
11 Nitikoli enoane yatekolu edelo ali ege egeta wa-kala kadukoa (1,000,000 tadiya) kabunu kokotukoa one kei pia lo oa kakoli yatekou. Nitoa lo oa kakete ako tobou ago meateka walai ni lene kaatapeane tuyonoya-mene ni tobou ali-kiti kawa unukatapea one kei pia eya wa telo oa kakoli yatekou.

12 Wia tukane Sipi Sipi Kai Tinepa e ku yatene yopiateko peku noa ni eya kuya kamo toateko peku noa ni wene muno meaneya oateko peku noa ni ele kule telekole toateko peku noa tamele toko. One ibini kamotokoa one kei pia one-pala ke wa oa tato wa lo oa kakoli yatekou.
13 Eyaka yatekou. A tibukeka itonokeka itono kekuluka kusa ueleka enika eniya ludu mekoi peyame one kei pikete ekete

eya agota tobou ago meateko walaike meko ago Akolali Sipi Sipi Kai Tineta-pala ke wa oa kita kei pia kini ibini kamotokoa kini tetekole tikile i i wa to̱awea-kala oma pato wa peyame lo oa kakoi.
14 Nitikoli lene kaatapeane tuyonoyame e̱e nimini wa oa ni tobou ali-kiti one kawane aua pitoa one kei pia tokoi.

Copyright information for `WIU