Romans 14

Yesunomo Wedoa Yakoa Moamoko Ago

Ela Motekete Toatekomo

Panago Yesuke wene tugoa meake wedoa lipua meamokolopa nipa one-pala oya kakaketepa one kekanele latikoa toamokoleke neno wameneya pa makutukoa moamene. Yesuke wene wedoa tugoa mekagomepa padeyaka kekaneya latikoa wawamoa nee melepu eya atiki toa moa nako. Wa panago Yesuke wedoa wene tugoa meamokagomepa one kekanele tamene piti moa mekome kai melepu eya wawa ipe witakoya nee takoa moa nako. Eya kuya peya moa nako ago nemepa kekaneya wawa noamoko ago paya tetepo takameamene. Ipe witakoya nee odene takoa moa nako ago nemepa o ago-pala kekanele wini toko wa kikoa wameamene. Kita odeneletapa toamiki agotake Akolaliyo kita one wa takoa motaneya tokolo ni uku. Panagono pupu takako ago one tokolepa ete-kitame edoa takoa enemotoa-pe. Epetanele tadekaleka poanele tadekaleka one pupu pinagome odene takoa enamele too. Nimo ukuyake pupu agome pinagonole takoa togoo. Nipa Ali Muno agome one patu poapeneya kautakoa kamene wa one tele lukakale takoa togoo.

Panagome-kiti ta patako pade Akolaline takoa oi pikoa kako. Wa panagome e ku ta patako takoa enameneya ta patako peya midi piane tetepo takako. Enipa kini kogonono, mainagome tokole litiane tuku patu wa wedoa wene kibututukoa litia tamene. Panagome-kiti ta patako pade Akolaline takoa oi pikoa mekilepa Ali Muno agono wene pikole tuku wa wene pia toko. Wa panagome melepu eya moa nakilepa Ali Muno agono wene pikole tuku wa wene pia toko. Nipa Akolali-pala ke wa ootokoa nako. Panagome tawe eya wawa noamikilepa nika Ali Muno agono wene pikole tuku wa wene pia toko. Nipa Akolali-pala ke wa oa wawa noamoko. Itonoke pa meadeteka tua poadeteka tone tone wene pikole-kama litia tamele toamoko. Totopa pa meketeka tua peketeka Ali Muno patu kautakoa kakete toko. Nipa pa meketeka tua peketeka tone Ali Muno agoke-kama lukoa meko. Einago Keraisu tuake wa kamoa pikilepa toto pa meketeka tua peketeka Ali Muno oneke lukoa memotoa tokome ni taneya. 10 Wipitia ta pataka-pete Akolaliyo toto peya one leneke moa kakoa koiso akoono, neke oyagome tokolepa edoa takoa enoa akade-pe. Neke oyago edoa paya tetepo takade-pe. 11 Eya wa wia mekaneya piko.

No tuamateku ago Ali Munoyo uku. Ali atoa peya no kakakoa wadini tukukala toi. Peyame no Akolali-pala ke wa kei pia kawoi wa wia mekaneya piko.
12 Eni toateka oi witaka-petepa toto peya tone toma pokoonakale i i wa tone tone to̱awea okala too. Akolaline leneke kakete nitoo.

13 Nitoono, papete ete oto wa akoa agale wamatoane uku. Nitameneya kini oya-mikitame etepea poanele toma pomotoa tikile-kiti toamato wa oa togotamene. 14 Enipa Ali Muno Yesu patu kautakoane kakene eya wane uku. Padeya nee odeneyaka totome kekaneya latikoa wawateko toa mena. Nitoa wawateko toa menake panagome-kiti iya neepa kekaneyano, waou wa wene piake nakomepa poanele eni tokome too. 15 Dikane ago neke oyago kakakoa one kekaneya pade neme-kiti moa nakepa nipa one wene keda takake too. Nipa oneke wene mekameneya meke too. Einagokeka Keraisu nome tuaneyano, einago kakakoa one kekaneya pade moa noameamene wane uku. 16 Nipa neme-kiti eya kuya nee kekaneya latikameneya atiki toa namele tokoyake ete-kitame kini kekanele wini toko wa ne akoa agale akaya tokolo ni uku. 17 Akolalike lukoa meketepa nipa edikoa eya kuya nee ue edoa takoa enato-pe. Nitameneya eya tato. Akolaliyo totopa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya memotato wa one-pala odene wene pia kilikoa mea ni Epetane Yomini awinaneya mea tekete wedia meato. 18 Keraisunole edikoa takaketepa nipa Akolaline wene kekatekole eni tekete too. Nitikolo enekete eko ali atoame ke wa toto kei piei.

19 Kipala ina okounakalekepa tone tepe kolotini kilikoa meatekole toa enato. Nipa Keraisunole wedoa takadetepa ete oto wa auapenali yatoane uku. 20 Panagome-kiti Akolalinele takoa meake wakaya tokale kini nakoi nee melepu eyake neno oa piliameamene. Padeya padeya nee melepu eya ali atoame noatekoi toa latia pikaneya. Nitaneyake one kekaneya wawa noamokago etepea pomotoa one kekaneya moa naketepa poanele tekete toi. 21 Dikane ago kini oyago pade etepea pokaya tokale one kekaneya melepu gerepi po ku̱ ue eya titi takoa noameketepa nipa epetekoa tekete toi. 22 Padeya padeya ue nee melepu namele toko wa wene piketepa kini wa lukoa meamene. Akolaliyo wene tokono, eya kuya namele toko wa to̱awea wameamene. Panagome-kiti eya kuya nee melepu namele toko wa wene pia tikilepa one tepeme mena wa wawameneya tokopa kolotine yawatekago eni. 23 Panagome padeya nee-kiti namele toamoko patu namele toko patu wa poome taneya mekomeke moa nakomepa poanele eni toko. Nipa one tepeme ta wa wameneyake tokomepa poanele eni toko. Padele padele tikilepa ipa ki̱yo akeneleno, tamene wa tepeme wameneyake tokomepa poanele eni toko.

Copyright information for `WIU