Romans 2

Akolaliyo Ali Atoa Takoa Enatekamo

Anu oya enika eni poanele tikipa poanele mati eni tiki wa neme-kiti kikoa akakilepa pinali neke wa kikoa eke toko. Nemeka enika eni poanele toma pekeke okono, pinali neke wa kei piamele toamoko. Enika eni poanele toma yaki-kitipa Akolaliyo kini tanemo pitia yakoa kibu motikilepa ki̱yoke-kama tokono wene totome toko. Enika eni poanele nemeka pa toma yakeke ete yename poanele tikimo pitia yakoa to̱awea akakepa nipa Akolaliyo ete yene kibu motokome nepa kibu moamoono wene pianeya meke toko-pe. Akolaliyo ne pewe-kama wia poti mama moa tokoyake one eni tokolepa neme pale tane tetepo takoa meko patu. Nipa neke poanele tewitikoa oneke tepe kolotini pekamotoa nepia mekome tokome ni pewe-kama wia kako wa neme wene toamoko patu. Ae, oneke tepe kolotini pekamade kolotini lupi taneya meke toko. Widikakolekepa Akolaliyo nepala kotimi yoa mea kibu moo. Nipa ali atoa-pala kotimi yoa mea ki̱yoke takoa eneka-petepa nitoo. Enipetepa Akolaliyo ali atoa kini kini toma yakoileke nami wia topo takakala too. Pade-kitame epetanele toma yaketepa nipa Akolali pa̱ tootapeneya meko toa kiwika meadiya wa wene pia mea ni Akolaliyo kiwi kei piatekale toa enekala toa ni mea kama poatiki ka tuku tokoa kawa tekete epetanele toma yaki. Nitiki yene-pala Akolaliyo ke wa topo takakome mea kama pomotoa toademe toko. Pade-kitame nitameneya kinikile-kama toa nimini agale yakamadete wawa poane peku noa tikilipa nipa Akolaliyo topo takakome kotimi yoa mea tete meademe toko. Poanele toma yaki peya Akolaliyo eni tete mea ke enekoa mekakilepa Yu yene namolo takoa ni Yu yeneke lokoa pa yatene ali atoa kikilikoa toademe toko. 10 Epetanele toma yaki peya Akolaliyo one pa̱ tootapeneya meko toa memotoa tokome kei pia tepe kolotini kilikoa pikoa toademe toko. Nipa Yu yatene namolo takoa ni kiwike lokoa pa yatene ali atoa kikilikoa toademe toko. 11 Nipa Akolaliyo Yu yatene ali atoa e ku pa yatene ali atoa takoa enoa akakilepa Yu yatene e ku pa yatene midi piitapeane tetepo takoa toko.

12 Akolaliyopa Mosesene totono yakamene pa yatene ali atoame poanele tokoileke nami wia kibu motikilepa nipa one totono ete pimotoa koiso akoa kibu moa atukoo. Eni totono yametane Yu yename poanele tokoileke nami wia kibu motikilepa nipa eni totono kime tetekadiki wa eni totono litikome koiso akoa kibu moo. 13 Akolaliyo ali atoa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya mekilepa Mosesene totono yatekoileke tokoya mena. Eni totono litia tokoileke ni toko wane ekene uku. 14 Moseseyo one totono pa yatene ali atoa yameameneyake padeka-kitame kini weneme epetanele toma yaki. Nipa eina totono yakoa motane tetepo takoa tiki. Enipa kini tepeme epetekoa tamene wa oko toa tiki. 15 Ile poanele tadeku ile epetanele tadeku wa tepeme takatakutukakono, Akolaliyo Mosesene totono kini tepene lukane tetepo takoa tiki. 16 Akolaliyo ali atoa takoa enekilepa kini tepene meaneya ya̱wa takoa enoa akakala too. Nipa Keraisu Yesu one patu kautakoa kakome nitikamotoo. Enipa Yesunomo pine to̱ane oane metekuna toa too.

Yu Yene Mosesene Totonoke Lukoa Meanemo

17 Ae, anu oyago neme-kiti Yu ago kaku wa oa ni Mosesene totonoke tugoane meku wa oa ni Akolaliyo Yu yatene-pala oya kakoa meko wa mate agale oa toko. 18 Eya waka neme-kiti oko. Akolaliyo wene pikole wene taneya meku wa oa ni Mosesene totono olaukaneya tekene epetanele-kama takoane tuku wa oa 19 ni leneta lianeya meki-kiti yono moane ka yameane auane pone ni yomiyomu keneke meki-kiti pa̱ takoane tuku wa oa 20 ni Mosesene totonokepa Akolaliyo wene takanemo niminimo-kama kabe koukoa wia mekaneya pikono, eni totonopa wene meamene-kiti i i wane olaukoane mati-kitika mane mane oane tuku wa enika eni mate agale neme-kiti okala toko. 21 Ae, anu oyago ete yene wini mane mane ekeke pinali neke wa mane mane wamokono, dekolo toko-pe. Panagoneya kode moameamene wa mane mane ikilepa kode noake oko patu. 22 Mone padane atoa tebea piameamene wa mane mane ikilepa padane atoa tebea piitikoake oko patu. Pa yene kini yoname latia kakoa lodo yoa kowitikiya-kiti kote motuku wa neme ikilepa kini losu yapu keneke pianeya-kiti kode moake oko patu. 23 Mosesene totonopa ne Yu yatename pikoa kako wa neme-kiti mate agale ikilepa eni totono tetekama peke Akolali ya takatekoake oko patu. 24 Nilekepa Akolaline bokuke eya wa papete wia mekaneya piko.Yu yene kini toma pikilekepa pa yatene-kitame ekete ipa Akolaline yatenameke tikiti patu wa one ibini tema piki.

25 Mosesene totono litia teke pene opiane matiyane kepene teigamotoa tokolopa nipa Akolaliyo eni matipa one wa takoa motoko. Ae anu oyago nedo kepene teiganeya meake Mosesene totono tetekakolopa nipa Akolaliyo nepa kepene teigamene ago tetepo takoa meko. 26 Mone pa yatene agome one kepene teigameneya meake eni ki̱yo akene totonodo litia tokolopa Akolaliyo einagopa kepene teigane ago tetepo takakome one yatene ago wa takoa motoko. Enipa nimini uku-pe. 27 Nika dikane pa yatene agopa one kepene teigameneya meake eni totono litia tokomepa ne-kiti eya wa kikoa akademe toko. Nepa kepene teiganeya meko Yu agome eni totono bokuke wia mekaneya pikoa kakeke tetekakala tadeko wa ne kikoa akademe toko. 28 Yu agopa one tepene paya wene pimotoake kepene teiganeya mekomepa nipa one eni adekapa yoname pa tokoo pianeya pata pale taneya. 29 Akolaliyo panago-kiti i agopa one nimini Yu yatene agono, one wa takoa motoko agopa one adekapa kepene tokoo pianeya mena. One tepene pianeya. Eni adekapa Epetane Yominiyo pianeya. Nipa Mosesene totono litia taneya mena. One eni tepene piane adekapa ali atoame enoa kei piamikiyake Akolaliyo enoa kei piko.

Copyright information for `WIU