Romans 3

Akolaliyo toto Yu yateneka e ku pa yateneka takoa enameneya midi piitapeane tetepo takoa mekono, toto Yu yenepa edeya weike kepene teigako patuno, tokamota, pa meato wa totome amele toko patu. E̱'e mena. Akolaliyo toto Yu yatene ele kule toa pewe wia yopia meko. Tobou kakoa pewe eni witikomepa one agale pikoa kamene wa toto yatene takoa oa metaneya. Nitaneyake toto yatene padeka-kitame one agale yakoa moamokoi. Nitikoino, Akolaliyo kiwi yatene auapekenepa dikou wa oa pikana toa taatekoa toamoko patu. E̱'e mena. Ali peyamedo kapene wakoa okolipa Akolaliyo niminimo-kama oo. Enilekepa Akolaline bokuke one-pala akenemo eya wa wia mekaneya piko.

Pademo pademo ikilepa niminimo-kama wini oko wa peyame oi. Peyamedo ne koiso akoa eketepa padele padeleta neme tikilepa niminile-kama tadeko waka oi wa padame wia mekaneya.
Totome poanele tikilepa Akolaliyo niminile tokole keleyo witamotoa tokono, tone eni tokoo poaneleke Akolaliyo kibu motokomepa poanele onemeka toko wa totome amele toko-pe. Enipa itono peku noai tiki-kiti paya nou toa mekete ikina toane uku. Akolaliyo nitikome toamoko. Akolali onedo ki̱yoke-kama meamokome too tokapa nipa ali atoa edoa takoa enoa akamotoa-pe. Panagome eya wa-kiti paya nou toa mekome oo. Yomiyomume tole pa̱ wedoa witakako toapa anu kapene wakoane uku agaleme Akolaline nimini agale keleyo witakakala toko. Nitikolo peyame one kei pikala tikino, Akolaliyo eni kapene wakoane uku agaleke edoa kibu momotoa-pe wa panagome-kiti oo. Nimo wado ikilepa epetanele witamotoa tekete poanele toma pato wa okome oo. Pade ali-kitamepa noanuka enimo uku wa no akoa akedikili yateku. Dikoa kapene yokaki yene nami wia enatiki toa Akolaliyo kibu moademe toko.

Ki̱yo Akenele-kama Toko Ago

Odeneka Meamoko

Nipa toto Yu yene mea epetekakete ete pa yatene moa patukakono, Akolaline leneke atiki toa meamele toko wa totome mate agale amele toko patu. E̱'e mena. Yu yeneka e ku pa yateneka toto peyapa tone toko poaneleme moa labakaneya meko. Enipa kipala wete olaukakounakamo uku. 10 Nikepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.

Ki̱yo akenele-kama toko ago odeneka meamoko.
11 Akolalinemo wene taneya meko ago odeneka meamoko. Akolali mekota poateko ka tuku toa kako ago odeneka meamoko. 12 Ali atoa peyame Akolali tewitikoa wakete etepea pale toma pekeneya. Epetanele toko ago odeneka meamoko. 13 Nipa tuane ago pade oloyo tootokoa itonome kauameneka kotimi atepea noko toa kini tomo pookepa poanemo atepea witakala toko. Kini kekemepa ete yene oa yotokakala tiki. Kini kabunumepa kayame tania tukou toa oa potokakala tiki. 14 Kini kabunumepa ele kuleme ke enekakolo memotoa ete yene-pala poanemo oa kaki. 15 Lene pia mekamotekete pitakete ete yene pa wia tukapokala tiki. 16 Padeka padeka yaketeka ete yene tete mea ke enekakole toma yaki. 17 Tepe kolotini kilikoa meamene agopa tokolo meki. 18 Akolali piti motikileka toamiki wa panagome Akolaline bokuke wia mekaneya.
19 Moseseyopa ile tamene ile toameamene wa one totono yametikilepa eni totonoke lukoa mekoi peya kikilikoa yametaneya. Nitaneyano, Akolaliyo koiso akaka-petepa poanele padeleka toamene ago no i meku wa teyo oo tokolo-pe. Peyame one eni totono tetekakala tiki. 20 Padameka eni totono litiane tootapekuya tekene Akolaline leneke poanele toameneya meku wa amele toamoko. Eni totonomepa ali atoane poanele i i wa keleyo wene taka taka tokolo tekene ni uku.

Akolaliyo Ali Atoame Poanele Toameneya

Meane Tetepo Takoa Wene Keaneya Mekomo

21 Opa eina namolo totono ete pimotoa Akolaliyo one ali atoapa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya mekome toko totono yameteko. Nipa Moseseyo one totono wia mekakomeka ni Akolaline agale to̱awea akane ali-kitame kini boku wia mekaketeka i i wa deka deka toa wia mekapiane toa opi taatekoa yameteko. 22 Akolaliyo one ali atoapa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya mekilepa pa kini Yesu Keraisuke wene tugakileke toko. Nipa oneke wene tugoa meki peya midi piitapeane tetepo takakome toko. 23 Yu yateneka pa yatene-kitika toto peyame Akolaline totono tetekaketepa one mekome tokole kotuke adekoa meamele toamokolo pa meko. 24 Nitikoyake Keraisu Yesuyo toto oto toa moademe tuaneya tokolo Akolaliyo pa pewe witikome totopa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meko. 25 Ali atoa kini poanele tokoike tua atukayano, neke kamate ponomotoa tuamene wa Akolaliyo Keraisu Yesu moa wetekaneya. Nipa ali atoa oneke wene tugakolipa kini poanele tokoike po letu mekakana keetapea wene keaneya meademe tokome ni wetekaneya. Nitoapa kini tokoi poanele oneme enoa wawameneyake one leneke poanele toameneya meane tetepo takakome tanele eni yametaneya. Papetepa ali atoame poanele tokolika Akolaliyo tigotokoa layo wete pitikameneya. 26 Nitaneyano, opi onepa poanele-kama kote motokago mekomeke tadeko wa totome wene tomotoa tokome Keraisu tone tokoo poaneleke tumotoa moa wetekaneya. Opa Akolaliyo Yesuke wene tugoa meki-kitipa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meko.

27 Akolaliyo toto toa momotoa tekete tone wa kei pia mate agale oko patu. E̱'e mena. Ni edoa-mo. Mosesene totono litiane tootapekene epetanele-kama tuku wa padameka mate agale amele toamoko. Akolaliyo totopa poanele toamene yene tetepo takoa toa motikilepa tone Yesuke wene tugoa mekoleke ni toko. 28 Nipa panagome-kiti Mosesene totono litia tootapeamokomeke Yesuke wene tugakolopa Akolaliyo einagopa poanele toamene ago tetepo takoa wene keaneya meko. 29 Akolaliyo pa yatene-kiti wawa Yu yatene takoa talo toa meko patu. E̱'e mena. Yu yateneka e ku pa yateneka toto peya Akolalike-kama lukoa meko. 30 Akolali wa oateko agopa one odene meko. Ni agomepa kepene teigane agoka kepene teigamene agoka Yesuke wene tugakolopa poanele toamene ago tetepo takoa wene keaneya meko. 31 Nipa Yesuke wene tugoane mekuno, Mosesene totono edeya weike litiku patuno, tokamota wane ekene ukutu-mo. E̱'e mena. Yesuke wene tugoa meketepa nipa Mosesene totono wedoa pikoa kako.

Copyright information for `WIU