Romans 4

Eberame Akolalike Wene Tuganeleke

Poanele Toamene Ago Tetepo Takanemo

Nipa tone kaua ago Eberameke edemo ato patu. Eberameyo epetanele toma pekenelekedo Akolaliyo onepa poanele toamene ago tetepo takoo tokapa nipa Eberame pinali one wa kei piamele too toka. Nitoo tokake Akolaline leneke kakome pinali one wa kei piamele toameneya. Akolaline bokuke Eberameke eya wa wia mekaneya piko. Akolaliyo tou wa ikilepa nimini taatekoa toatekomo eni oko wa Eberame Akolalike wene tugoa meaneya. Nitaneleke Akolaliyo Eberame poanele toamene ago tetepopa ni takaneya.

Panagome-kiti panagono pupu takakolopa pupu pine agome topo toa kue eya ete metekilepa iya pa puputuane ne pewe witikene meteku wa metekoya mena. Akolaliyo pa puputua pewe wiou toa tokome poanele tiki ali atoapa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meko. Nitikono, panagome-kiti Mosesene totono litia tootapeamokomeke Akolalike wene tugakolopa Akolaliyo one eni wene tugakoleke einagopa poanele toamene ago tetepo takoa wene keaneya meko. Mosesene totono litia tootapeamele toamokaleka Akolaliyo poanele toamene tetepo takane agopa kolotine meatekaleke Depidiyo papete eya wa wia mekaneya.

Akolaliyo kini poanele tokoike po letu mekakana kea wawa ni kini poanele moa agopa takatapea taneya mekoi-kitipa kolotine meoi. Nipa poanele toma yakaleka Akolaliyo poanele toamene tetepo takane agopa kolotine meoo wa wia mekapianeya.
Kolotine meoi wa ikilepa kepene teigane Yu yeneke odene akeneya patu. Kepene teigamene yatene-kiti kikilikoa okome akeneya patu. Nikepa eya wane okouna.Eberame Akolalike wene tuganeleke Akolaliyo one poanele toamene tetepopa ni takaneya. 10 Nipa Eberame einagopa poanele toamene ago tetepo takakilepa Akolaliyo manipete titia taneya-pe. Eberame one kepene wete teiganeya mekale titia taneya-pe. E̱'e mena. One kepene wete teigameneya pa mekale titia taneya. 11 Nititikaneyake Eberame pinali one wa kepene teigamotaneya. Nipa one kepene wete teigameneya pa mekome Akolalike wene tugakale Akolaliyo one poanele toamene ago tetepo takane adeka eni pianeya. Akolaliyopa naniko pa yatene-kitika kepene wete teigameneya pa mekete oneke wene tugakoileke poanele toamene yene tetepo takateka adeka eni dekoa piipianeya. Nitaneyano, eni yene peyane pinepa Eberame. 12 Kepene teiganeya meki Yu yeneka kini pinepa Eberame. Eberame one kepene wete teigameneya pa mekome Akolalinele takama yakene toa Akolalike wene tugoa meki Yu yeneke uku.

Akolaliyo Dikou Wa Oa Piane Toa Tokome

Oneke Wene Tugaki-kiti Auapekomo

13 Oneme latiane pikou taapa nemeka neeke ta̱ma pokoi yenameka yopia mema pomotoane yameou wa Akolaliyo Eberame-pala oa pianeya. Akolaliyo nimo ikilepa Eberameyo one totono litia tokale tokome akeneya mena. Eberame oneke wene tugoa mekale tokome ni akeneya. Nipa Akolaliyo Eberame poanele toameneya meane ago tetepo takakome tokome ni akeneya. 14 Akolaliyo nitameneya eina papete oa pikana toa taatekoa tokome kini totono litia tiki-kitido one mana kono-mikiti latikoa auapekome too tokapa Akolalike wene tugakilepa edeya weike toko-pe wa totome oatekole pioo toka. Ni Akolaliyo dikou wa Eberame-pala eina oa pikilepa pata pamo eni akedeko waka oatekole pioo toka. 15 Nitoo tokake padameka kini totono oyake litia tootapeamele toamokono, Akolaliyo kotimi yoa mea kibu moo. Ae, kini litia toatiki totonodo piamokolopa Akolaliyo ali atoa kini totono tetekakala tiki wa akamele toamoko.

16 Akolaliyo one papete oa pikana toa taatekoa tikilepa ali atoa oneke wene tugakileke toko. Kini totono litia tikileke tokoya mena. Ali atoa auapekilepa pa pewe witikene tou wa wene toopikana toa toko. Ni Eberameke tagoi yene peya auapeou wa wene toopikana toa toko. Nitikome Mosesene totono litia tiki Yu yene takoa auapekoya mena. Eberame tane toa oneke wene tugoa meki pa yeneka pa pewe witikome auapeko. Nitikono, toto peyapa Eberamene mana kono-mikiti wane uku. 17 E ku yatene opia tagateko ago ne moane latikuna wa Akolaline bokuke wia mekaneya pikono, Akolaliyo Eberame einagopa toto peyane kaua ago tetepo takoa meko. Eberame wene tugoa meane ago Akolaliyopa tuane ali atoa moa kamotokoa ni eya kuya wete witamene-kiti witamotoa kayo oa toko. 18 Akolaliyo dikou wa oa pikana toapa edoa taatekoa tamele toko patu wa Eberameyo oake poti nepia meaneyano, Akolaliyo e ku yatene peya mati Eberameke ta̱ma nekene tetepo takoa meko. Nipaneeke ta̱ma pokoi yenepa tagoi keneya aloa tagatapeoi wa oa pikana toa taatekoa toko. 19 Eberame einagopa mali ege takupeta kadukoa (100) tadiya ponokale koto kawane kaku ago tuadene meku wa wamoa ni tiobatoa Sera atue deya tokome one mati opikamele toamoko wa wamoa tokome Akolalike wene tugoa meaneya. 20 Nipa poome toameneya nepia mekilepa Akolaliyo oa pikana toa taatekoa toamoko patu wa wameneya one taatekoa toatekale pa nepia meaneya. Nitoapa Akolalike-kama wene wedoa tugoa mea one kei pia taneya. 21 Nipa Akolaliyo tou wa oa pikana toa taatekoa tamele toko wa wene taneya meaneya. 22 One eni wene tuganelekepaAkolaliyo Eberame einagopa poanele toamene ago tetepopa ni takaneya. 23 One wene tuganeleke poanele toamene ago tetepopa ni takaneya wa padame wia mekakomepa Eberameke odene akeneya mena. 24 Totokeka akeneya. Tone Ali Muno Yesu tuaneya pikale moa kamotokane ago Akolalike wene tugoa meko-kiti totoke uku. 25 Einago Yesupa tone tokoo poaneleke tumotoa Akolaliyo moa wetekaneya. Nitoapa totopa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meademe tokome one moa kamotokaneya.

Copyright information for `WIU