Romans 5

Akolaliyo Ali Atoa Toa Motikilepa

Kini Yesuke Wene Tugakileke Toko

Tone Yesuke wene tugakoleke Akolaliyo totopa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya mekono, poi pitikolo tokome poti kilikoa meamele toko. Tone Ali Muno Yesu Keraisu nome mea tuaneleke toko. Oneke wene tugakolo tokome one etename pewe wia yopikota meamene wa yametaneyake toto eida-kama meko. Nipa a tibuke Akolali pa̱ tootapeneya meko toa totoka meemoa poo wa kolotine yako. Ke enekakolo meake wedia-kama meko. Nipa Akolaliyopa onekele takoa wawameneya poti takoa togakete toatekole ooyametekono, ke wa kolotine meko. Ke enekakolo meake onekele poti takoa togoo tokolo enekome Akolaliyo totopa nitatiki yene tadeko wa kei pioo. Toto kei pioo wa wene teketepa nipa one wipitikome toatekale taatekoa too wa nepia meko. Nitoa nepia-kala mekilepa eya wa wene taneya nepia meko. Oneme totoke wene mekoa tagatapeko wa wene tomotoapa one Epetane Yomini totoke moa wetekaneyano, one taatekoa toatekale nepia mekilepa po̱i nokotikameneya nepia meko. Pinali tone wa toa moamele toameneyake toto poanele toko-kitike Keraisu taatekoa nome mea tuaneya. Nipa Akolaliyo one tuateka oi meepikana toa taatekoa tuaneya. Panagome-kiti Mosesene totono litia ki̱yo akenele tokagoke tuamou wa wene pikomeke nee epetaneya-kama lawetoa auapeko agoke tuademe oko patu. Totome poanele toma yakoloka kiwi toane mou wa Keraisu nome mea tuaneya. Nipa kipa one kolotini yene wa wene tomotono ta wa Akolaliyo okana toa nitaneya. Yesuno kamate ponokaleke Akolaliyo totopa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meko. Nitikono, Akolaliyo ali atoa-pala kotimi yoa mekome kibu motoka-pete Yesuyo toto kei pia toa moo tadeko. 10 Totome Akolali-pala poi te̱ia meko-peteka etenane wene kekou wa manago Keraisu totoke tuaneya. Nitaneyake tone Akolali-pala odene wene pianeya mekono, Akolaliyo toto-pala edoa kotimi yoa mea kibu momotoa-pe. Opa kiwi toane mou wa Yesu one etene mekota mea kakono, Akolaliyo toto kibu moamoo. 11 Kibu moamoo wa wene taneya mekete eya wa oa toko. Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo taneleke totopa one etene-pala oya kakoa mekono, Akolali-pala ke wa kolotine yako.

Poloyo Eyagota Adam Keraisutake Akenemo

12 Adam odene agokepa poane totono itonoke tageneya. Eida eni tageneme enipete titimoa ali atoa tuma-kala nekeneya. Ali atoa peyame poanele toma-kala yakete tekete nitaneya. 13 Moseseyo one totono wete yameameneyake ali atoame poanele toma yakeneya. Nitaneyake eni totono piameneya tokome Akolaliyo kini eni poanele tokoike po letu pikoa mea kibu moatekalee pade piameneya. 14 Nitaneyake Adam einagoke titimoa Moseseke tugoapa ali atoa peya tuma-kala nekeneya. Kini poanele tikilepa Adam einagome Akolaline totono tetekakome tanele toameketeke tuma-kala nekeneya.

Adam einago mekilepa naniko taatekoa noateka ago Keraisu adeka pia meaneya.
15 Nitaneyake einagotapa odenele tane agota mena. Odene ago Adam einagome poanele tanelekepa ali atoa peya mati tuma-kala nekeneya. Wa Akolaliyo padele akole tikilepa eya taneya. Panagome-kiti panago nami kakameneya padeya pa meou toa padena ago Yesu Keraisu moa wetekaneya. Nitikale nokome ali atoa peya mati pewe wia tagama pekeneya. 16 Akolaliyo ali atoa nami kakamoa Keraisu pa wetekaneleka odene ago Adameyo titia tane poaneleka odene kotu kakoa taneleta mena. Odene agome padele poanele tanelekepa oneke tagoi peya Akolaliyo koiso akoane kibu mou wa oa pianeya. Wa ali atoame poanele-kala toma yakolika Akolaliyo Keraisu moa wetekakilepa kipa poanele toamene yene tetepo takoane wene keaneya meou wa wetekaneya. 17 Odene ago Adameyo poanele titia tanelekepa ali atoa peya tuatekoi peku laweteko agoke lukoa mea tuma-kala nekeneya. Wa Akolaliyo padele akole tikilepa ali atoa peya poanele toamene tetepo takoane wene keaneya meada wa nami kakamoa pewe-kama wia kako. Nipa padena ago Yesu Keraisu patu kautakoa meki-kitipa tobou ali atoa latia meemoa pomotoa toko. 18 Titia tane poanele odenelekepa ali atoa peya kibu moamele taneya tokome tuma-kala nekeneya. Nitaneyake padele ki̱yo akenele odenelekepa ali atoa peya poanele toamene tetepo taneya meamele tokolo meemoa poadete tiki. 19 Odene ago Adam einagome Akolaline agale tetekanelekepa ali atoa peya mati poanele tane yene tetepo taneya meaneya. Nitaneyake padena agome Akolaliyo tamene wa okana toa litia tootapeanelekepa ali atoa peya mati poanele toamene yene tetepo taneya meoi.

20 Moseseyo one totono yametekilepa ali atoame ele kule poanele keleyo toma pomotoa taneya. Nitaneyake ali atoame poanele toma pekene toa Akolaliyo pewe wima pokome moa patukatapeneya. 21 Ali atoa kini toma pekene poaneleme kiwi moa laboa yopima nekeneya tokome tuma-kala nekeneya. Akolaliyo pewe wia yopima pikilepa ali atoa poanele toamene yene tetepo takoane wene keaneya meou wa toko. Nipa tone Ali Muno Yesu Keraisu patu kautakoa kakete meemoa pomotoa tokome ni toko.

Copyright information for `WIU