Romans 6

Tone Keraisu-pala Lipuaneya Mea Tukomo

Ina okounakalekepa nipa eya wa amele toko patu. Totome poanele toma poko toa moa patukakome Akolaliyo pewe ate toa wima poo. Pewe ate toa wima pomotono, poanele pa toma pato wa ato-pe. Enimo wamato-li. Poane peku laweteko agoke lukoa mekoota mea tuumotekete pou toa tone namolo poane wene wia wakeneya mekono, eina namolole edoa pa toomoa pato-pe. Enile pa toma poamato-li. Anu oya-lawe totome Yesuno ibini wedekoa ue motikilepa nipa one-pala dekoa tuou toa tokoo. Enipa wene toamikiti-pe. Totome ue motikilepa one-pala dekoa tukolo moa oloyo taneya piou toa tokoo. Nipa Akolaliyo pa̱ teleta tootapeneya mekome Keraisu moa kamotokakana toa totoka wete moa kamotokakale meou toa weneya totono litia toma poadete ue motokoo.

Tone Keraisu-pala odeneka dekoa tuou toa mekono, one moa kamotokane toa totoka moa kamotokaneya meemoa poo. Nitoono, totome eya wene toko. Tone namolo poane wene tepene pa meaneya yomo lekaneyake Yesu-pala odeneka wia dekaneya kawou toa mekilepa eina namolo wene wia wawadete toko. Nipa tone poaneleme toto moa labaneya mekota tewitikoa poadete toko. Ali pade tua pokolopa nipa one poaneleme one wa moa labakamele toamoko. Keraisu-pala odeneka dekoa tuou toa meketepa eya wa wene toko. Toto tuake wa kamomotekete one-pala lipukaneya meemoa poo. Keraisupa one tukale moa kamotokaneya tokome wa tuamoo. Wa tuamateko ago tokome tukileme one wa lauaneya piamoo. 10 One tukilepa ali atoa tone toko poanele wia atukatapea taneyano, wa pade tuamoo. Opi Keraisu meemoa pikilepa Akolalinele-kama takoa meemoa poko. 11 Nitikono, kipa kini tokoi poaneleme kiwi moa labaneya mekoita mea tuane tetepo takoa meamene. Nitikete Keraisu Yesu patu kawa kelekoa mekete Akolalinele takoa mema pamene.

12 Kini tokoi poaneleme kiwi moa labakoa talo tomotoa laukameamene. Nipa ele kule poanele toatiki wene ponoko toa litia toameamene. 13 Kini yono kawa lene eyame poanele tomotoa laukameamene. Nitameneya Akolali neeke-kama lukoane meou wapa tuake kamoa pekene yene tetepo takoa meamene. Nipa yono kawa lene ika iyame nekele takakilepa epetanele-kama tou wa oneke lukoa meamene. 14 Kini papete litia toatekoi totono litiku pekete toa teko tokale wakoi. Opi pewe-kama wia kako agoke lukoa mekete tikino, kini tokoi poaneleme kiwi wa moa labakoa talo tamele toamoko.

15 Ina okounakalekepa totome eya wa amele toko patu. Eina namolo totonoke lukoa meameneya pewe-kama wia kako agoke lukoa mekono, poanelepa atiki toa tamele tokono, tato wa ato-pe. E̱'e mena. 16 Nekele-kama takouno, kueme topo toa moa egetamene wa panagoke lukoa meketepa nipa einagome ta wa okale-kama litia toi. Enakale toa poaneleke-kama lukoa meketepa poanele etepea toa tua poi. Nitameneya Akolali neke agale-kama yakoane tou wa oneke lukoa meketepa one leneke poanele toameneya meane tetepo taneya meemoa poi. Enipa nimini ukutu-pe. 17 Anu oya-lawe kiwi papete poaneleke-kama lukoa meake opi lukoa meamekete tiki. Naniko olaukane totono pine to̱a litia tekete tikino, Akolali-pala ke wane uku. 18 Kipa poaneleke-kama lukoa mekoita Akolaliyo toa motaneyano, opa ki̱yo akeneleke-kama lukoa meatiki yene latitapeneya mekete tiki. 19 Anu oya-lawe kipa wene meamene yeneno, kime yakatiki toane eya wane uku. Papete kini kawa yono lene kabunu ika iyame poanele tou wa poaneleke lukoa mekete abeyale ele kule ya tanele toma yakoi. Opi nitameneya kini kawa yono ika iyame ki̱yo akenele tou wa epetanele toma pamene. Nipa panagome kueme topo toa moa egetaneya meou toa mekete kinikile toameneya Akolalinele takama pamene. 20 Papete poaneleke-kama lukoa meketepa epetanele toma pamedeku wa wene toamokoi. 21 Opi poanele-kama tekete tadeko wa ya tokolo mekete tiki. Eni ya tanele toma yakoinake edeya nami enekoi-pe. Widikoado pa toma yaketepa padeya epetaneya moameneya tua atutapeoi. 22 Nitatekoiyake kipa kini tokoi poaneleme moa labakaneya mekoitake Akolaliyo toa motaneya. Opa kueme topo toa moa egetaneya meou toa onekele-kama takama yakete tiki. Nitoapa padeya epetaneya mou toa wene ki̱yo akeneya mekete mea kama poadete tiki. 23 Eya wane ekene uku. Poane pekudo noai teketepa ku̱ poaneya enou toa etepea tua poi. Akolaliyo kiwi pa pewe witikome peku lawetekale noai teketepa ku̱ epetaneya enou toa mea kama poi. Nipa tone Ali Muno Keraisu Yesu patu kautakoa kakete nitoi.

Copyright information for `WIU