Romans 7

Adona Mekete Toatiki Adeka Pianemo

Anu oya-lawe kipa Mosesene totono wene tiki yeneno, eya wane uku. Panago tuameneya pa mekomepa eni totonome moa lauaneya meko. Motane atoa pade one ana pa mekolopa nipa eko tutu pade alike pamele toamoko. Anado tukolopa nipa tutu pade alike oyake pamele toko. Ana wete tuameneyake eko pade alike pokolopa nipa ete-kitame i atoa nepa mone poamateko alike wini pokono, pamoko atoa tadeko wa iki. Wa anado tukolopa kinita adona mekete toatiki totonome moa lauaneya meamoko. Nipa tutu pade alike pokolopa i atoa nepa pamoko atoa wa padameka amele toamoko.

Anu oya-lawe kipa yomo lekaneyake Keraisuno tigini-pala odeneka wia dekane tetepo taneya mekete tikino, Mosesene totonome moa lauaneya meamekete tiki. Opa atoa pade ana tukolo pade alike pou toa kipa Keraisuke lukoa mekete tiki. Ku̱ wedoa tuou toa onekele takama pomotoa tokome Keraisu einago tukale Akolaliyo moa kamotokaneya. Papete tone poane wene litia tokoo-petepa Mosesene totonome mena wa akenele ele kule poanele toada wa totome wene pia tokala tokoo. Nipa poane ku̱ tuou toa tua atua poatekoole tokoo. Papetepa toto poo yapu piou toa Mosesene totonome moa lauaneya mekoo. Opa toto moa labakanele litia toa mea tuou toa mekono, Mosesene totonome moa lauaneya meamele toamoko. Opi weneya totono Epetane Yominiyo wene takakole totome litia tokono, eina namolo totono wia mekane toa litia toateko toa mena.

Tone Toko Poaneleme Toto Moa Koigako

Ina okounakalekepa edemo ato patu. Eina totonokepa poanele tageneya wa totome amele toko patu. E̱'e mena. Eina totonomepa poanele i i wa yametaneya.Mone panagoneya tepi moameamene wa-kiti yameamoo tokapa nipa eina toadiyano wenepa poane wene piadeku wane wene toamou toka. Eina totonome mena wa okale tekene eya kuya moadiya wane tepime tuaneya yakou. Eina totonodo piamoo tokapa poanelepa i i wane tetoane enamele toamoo toka. Papete eina totono yakameneya mekenepa epetanele tukuno wene pianeya mekou. Wa naniko eina totono wene tokou-pete laigoapa ele kule poanele tepene pia tagatapekale 10 ae, nopa tuane atuane poateku ago tadeko wane wene tokou. Nipa eina totonomepa no meemoane pomotoa yamepianeyake etepeane pone tuou wane wene tokou. 11 Anu tepene poanele witakomepa eni totono litia tootapeke meemoa poo wa no oa yotokokale litiane tootapeane enoane meane teko tokale wakou. Teko tokale wakenepa ae nopa tuane atuateku ago tadeko wane wene tokou.

12 Eina totonopa Akolalinele takakete toateko totono. Eina totono wia mekanepa Akolalinele takakete toateko agale ki̱yo akene agale epetane agale kabe koukoa wia mekaneya. 13 Eina epenemo-kama wia mekane totonomeke no tuane atuane pomotoa toko-pe. Mena-li. Toto wia tukakilepa tone toko poaneleme-kama toko. Nipa no auapeateko totonomeke no tuane atuateku ago tadeko wane wene tomotoa tikilepa anu toma yaku poaneleke toko. Nitikono, ele kule tikilepa dika dika toamene poanele eni tekene tadeku wane wene tomotoa toko.

Tone Tepene Kako Poi Tokomo

14 Eina totonopa Epetane Yominine weneke alaneya wa totome wene tokoyake no pa itonole tuku ago meku. Nipa poane peku laweteko agome kueme topo toa moa egetekale meou toane poaneleme moa lauaneya meku. 15 No nitane agome ele kule toma yakilepa wene bebo ootapeneya meane tuku. Nipa padele epetanelepa toadiyano wene pianeke toamoane ni padele poanelepa kote motukuno, toamou wane wene pianeke tokala tuku. 16 I poanelepa toamouno wene pianeke wa tekenepa nipa eina totonopa epetaneya wane wene tekeneke tuku. 17 Poanele eni tukupa anu weneme tukuya mena. Anu tepene poane wene witakome ta wa okole-kama tuku. 18 Eya wane wene tukumoka uku. No itono peku naku agopa anu weneme epetanele padeleka toamuku. Nipa padele epetanele toadiyano wene pianeke tamele toamokolo wakala tuku. 19 Nipa padele epetanele touno wene pikule toamukuyake padele poanele toamou wane wene pikule tokala tuku. 20 Poanele toamouno wene pianeke wa tekenepa nipa anu weneme tukuya mena. Anu tepene poane wene witakome ta wa okole-kama tukuya.

21 Edikakilepa moa koigane totono litiane tou toane tuku. Padele epetanele tou wane wene piku-pete-kama padele poanele toateku wene patukatapekala toko. 22 Anu tepemepa Akolalinele takou wane wediane mekuyake 23 anu lene yono kawa eyame poane totono litia tou toa tokome tepene epene wene piku toa moa kautakala toko. Nipa lene yono kawa eyame tane poanelemepa pinali no wa moa labakala toko. 24 Ae, no wene kedame tuaneya mekuno, pinali no wa moa laboa atukama eni pokoya-kitike teyo toa motoko patu. 25 No toa motikilepa Yesu Keraisu oneme toono, one tokaleke Akolali-pala ke wane uku.

Nipa Akolaline totonome moa lauaneya meada wane wene pikuyake poane peku naku ago tekene anu lene yono kawa eyame poane totono etepea litiku pokome toko.

Copyright information for `WIU