Romans 8

Epetane Yomini Totoke Awinome Mekilepa

Meemoa Pomotoa Tokomo

Toto Yesu-pala lipua meko-kitipa Akolaliyo tone poanele tokooke nami wia kibu moatekole piamoko. Ni edoa-mo. Papete eina namolo totono litiku pekete toapa tone tokoo poaneleme toto etepea tuma pomotoa taneyake opi Epetane Yominine totono litia tekete Keraisu Yesu patu kautakoa kakete meemoa poko. Tone wene pikoole etepea litia toma pokoya tokome Mosesene totonome toto oyake moa ki̱yo akamele toameneya. Nitaneyake tone toko poaneleke tumotoa Akolaliyo one mana itonoke moa wetekakakalepa toto poanele toko ali-kitane lene timini tigini eya kakeneya nome mea tuaneya. Nipa ali atoapa kini tokoi poaneleke kibu moa wia tukamedeko wa eina namolo totono wia mekapiane toa taatekoa tokome toto luku Yesu tuaneya. Nitaneyake tone poane wene pikole litia toamekete Epetane Yominiyo wene takako toa litia toko-kitipa Akolaliyo poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meko.

Kini poane wene litia itonole toma yaki-kitame kinikileke-kama wene piitikaneya yaki. Epetane Yominine wene litia tiki-kitame Epetane Yominineleke-kama wene piitikaneya yaki. Kini poane wene pianeleke wene piitikaneya yaki-kitipa kinikile etepea toa tua poi. Epetane Yominineleke-kama wene piitikaneya yaki-kitipa meemoa pekete tepe kolotini-pala kilikoa meoi. One wene pikole-kama tokagome Akolali-pala poi te̱ia meko. Dikane agome Akolaline totono litia toamademe wawa tagakala toko. One eni totono litia tamele toamokolo tokome ni toko. Kini wene pikile-kama litia tiki-kitame Akolaline wene kekamele toamoko.

Anu oya-lawe kiwi pade edikoa meameneya kini namolo poane wene litia toamekete tiki. Nipa Epetane Yominiyo wene takako toa litia tekete tiki. Akolaline Epetane Yomini kiwike awia nome mekolopa nitikete tiki. Keraisuno Epetane Yomini awinameneya meko agopa Keraisuno oyago mena. 10 Keraisu kipala lipua mekalepa Akolaliyo kipa poanele toamene yene tetepo takoa mekome kini yomini-pala meemoa pomotoa too. Kini tokoi poaneleme kini tigini wia tukakaleka nitoo. 11 Nika Yesu tukale moa kamotokane ago one Yomini kiwike awinome mekalepa Keraisu moa kamotokane ago Akolaliyo kiwika tuaneya pikoika moa kamotokoo. Nipa one Epetane Yomini kiwike awinome mekale tokome nitoo.

12 Akolaliyo nitoono, anu oya-lawe one Epetane Yominine wene pikole-kama totome litia tamedeko. Tone namolo poane wene pikole litikileka toamato. 13 Kini poane wene pikoiledo litia teketepa etepea tua poi. Nitameneya kini namolole poanele tokoilepa Epetane Yomini patu kautakoa kakete tewitikoa wawapa meemoa poi. 14 Epetane Yominiyo wene takako toa litia tiki-kitipa Akolaline mana kono-mikiti eni. 15 Kime papete Akolali piti motaneya meketepa kueme topo toa moa egetane yename pinago piti motaneya meou toa mekoi. Akolaline Epetane Yomini kiwike awinikilepa edikoa pa mea kamotoa tokome awinaneya mena. Akolaline mana kono-mikiti latikademe ni awinaneyano, Akolali kowitikilepa Atai wa totome kayo oa tokala toko. 16 Nitikolopa Epetane Yominiyoka tone yominimeka kipa Akolaline mati-kiti tekete ni tiki wa toto wene takakala tiki. 17 Totopa Akolaline mati-kitino, Atai Akolaliyo onekeya-kitipa kini wa nani yameoo. Onekeya eni motikilepa Keraisu-pala lipua mea odeneka motekete moo. Nilepa toatekoyake papete Keraisuyo tete mokoa kakene toa totomeka tete mokoa kako. Nipa one pa̱ teleta tootapeneya meko toa meadete tekete ni toko.

Wipitikete Mea Epetekatekomo

18 A tibuke Akolali pa̱ tootapeneya meko toa meateko peku naketepa mea epetekoono, opii-mene tete motikilepa pa nateya motane tetepo takoa moatoane uku-ye. 19 Akolaliyopa one peku mati-kiti ino, enoe wa toto keleyo moa yameatekole one eteya latianeya peyame nepia mekilepa eni toateko ta wete pata wete pata wa nepia meki. 20 Akolaliyo latianeya peyapa etepea pata pale toa alama nekeneya. Nilepa kini weneme taneya mena. Akolaliyo papete wene toopiane toa taneya. Nitaneyake Akolaliyo wipitia toatekale poti nepia mema nekeneya. 21 Papete Akolaliyo one eteya latianeya peya poo yapu moa pitikou toa etepea lomuma pomotoa wakeneyake wipitikome eya too. One peku mati-kiti poaneleme moa labakanetake toa motokome toka toa tokome one eteya latianeya peya pewe wia kawa pa̱ takalogoo. 22 Namoloka opika one eteya latianeya peyame eni toateko ta patamotoa nepia mekilepa mati kakene atoame mati opiademe ka̱ oa welea meko toa toko. Enipa totome wene tokomo uku. 23 Totomeka edikoa nepia meko. Nipa toto tuaneya pikolo Akolaliyo moa kamotokoa one mana kono-mikiti latikatekole nepia meko. One eni toatekole titia tokome one Epetane Yomini totoke moa wetekaka tokolo wete toa togamene wa totome kenemada oa nepia meko. 24 Akolaliyo enika enile toa togatapeoo wa oneke wene tugoa meketepa toto toa momotoa nepia meko. Padele toatekaledo wete taatekoa tokale eneketepa pa nepia meamoo. Wete taatekaneya tokome nepia meateko toa mena. 25 Wa padele toatekale wete taatekoa toameneyake nepia meato wa wedia mekilepa pegene kakalogoa wawameneya poti nepia mea togako.

26 Epetane Yominiyoka toto auapekomo uku. Toto taba ali atoame edemo oane kowitiku patu wa Akolali kowitadete wili toa meko. Nipa tone tepene meaneya kabunume to̱awea amele toameneya mekete pa kenemada oa meko. Edikakilepa Epetane Yominiyo mama moa auapekome kowitikakolo toko. 27 Akolaliyo takoa motane ali atoane edikoa kowitikakilepa Epetane Yominiyo Akolaline wene pikole-kama litia toko. Nitikolo tokome ali atoane tepene meane toa tetoa enekago Akolaliyo one Epetane Yominine wene pikole-kama wene taneya meko.

28 Padele padele ke enekakole-kama Akolaliyo kabe koukoa talo toa mekilepa oneke wene mekoa meki-kiti mea epetekamotoa tokome ni toko. One papete wene toopikana toa taatekoa kayo oa motane ali atoake uku. Enipa totome wene tokomo uku. 29 Akolaliyo one papete takoa moopiane-kitipa one mana kako toa kamotou wa moa kakapianeya. Nipa mana Keraisuke lokoa one mana kono-mikiti memotoa taneya. 30 Mana Keraisu kako toa kamotoa moa kakapikana yene noe wa Akolaliyo kayo oa motaneya. Nitoa memotoa kayo oa motokana yenepa poanele toamene yene tetepo takoa meaneya. Nitane yenepa a tibuke pa̱ tootapeneya meemoa poatekoi peku lawetaneya.

Keraisuyo Taneleke Akolaliyo Totopa

One Kolotini Yene Wa Yopia Mekomo

31 Kipala ina okounakalekepa totome edemo oko patu. Akolaliyo edikoa auapekono, toto-pala teyo edoa poi te̱ia memotoa-pe. 32 Akolaliyopa one mana pa kamotono, wateamene wa wamokome toto peyake tumotoa taneya. Nitaneyano, toto auapekilepa padele padele epetaneleka toa pewe-kama wia kakome too. 33 Akolaliyo one takoa motokana yenepa poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya mekono, one eni ali atoamepa poanele tiki wa teyo akoa agale omotoa-pe. 34 One eni ali atoa poane take pomotono ta wa Akolali-pala teyo edoa akamotoa-pe. Keraisu Yesu totoke tuaneya. Tuaneya pikale Akolaliyo moa kamotokatekaneyake etenane nimini yono lono pome kakome waye wa toto kei pikome toko. 35 Keraisu einago totoke wene wedoa mekoa mekono, edeyame moa letekamotoa-pe. Padele padeleme ke enekakolo mekilepa wene kedame tuaneya mea ni tete mokoa kawa ni kobume tuaneya mea ni kawateko mamina toameneya pa mea ni kotikaneta mea ni pade-kitame wia tukadete tikili mea tokoloka Keraisu toto-pala lipua-kama mekono, padameka moa letekamele toamoko. 36 Enikepa padame papete Akolaline bokuke eya wa wia mekapianeya.

Akolali, totopa ne yatene ali atoano, ta patako abuna ete-kitame kiwi wiou wa totopa sipi sipi kai tetepo takoa wikala tiki wa wia mekapianeya.
37 Nitaneyake totoke wene mekoa meko ago Keraisu patu kautakoa kakete eni yene moa kautalogako. 38 Akolaliyo kipa one kolotini yene wa totoke wene mekoa meko toa Keraisuka totoke wene wedoa mekoa meko. Toto tua pokoloka pa mekoloka Keraisu totoke pa wene mekoa-kala mekono, edelo ali-kitameka ipono-kitameka toto moa Keraisu-pala pilikamele toamoko. Opi-mene witakole-kiti nani witatekole-kiti a tibuke tokole-kiti keti itonoke tokole-kiti enika enilemeka toto moa Keraisu-pala pilikamele toamokono wene tuku. E̱e nimini.

Copyright information for `WIU