Romans 9

Poloyo Iserele Yene Mama Motanemo

Kipala imo ikilepa Keraisu patu kautakoane kakene nimini uku. Kapene yokakene wamuku. Winimopa niminimo oko wa Epetane Yominiyo no wene takakolo tekene ni uku. Nipa wene kedame tuane matiyame uku. Tepe-pala we tokolo meane kakene uku. Enipa Akolaliyo no yatene luku nopa kekaneya latikoa wawou toa no mukiti yamea tewitikoa wamotadiyano wene pianeya mekene uku. Nipa no moa Keraisu-pala pilikoa no luku Iserele yatene no yatene ali atoa moa lipukoa toa momotadiyano wene pikene uku. Papete no yatene ali atoapa Akolaliyo kipa one wa takoa motokome one mana kono-mikiti latikaneya. Nitoapa kiwi pakeke one toko pa̱ka witakaneya. Ni kiwi auapekene dikouno ile tamene wa oa togotoa ni kini litia toatekoi totono i i wa yamea taneya. Kini losule tekete toatekoileka i i wa yamea ni kiwi toa moatekago moa wetekatekamo oa mea taneya. Iserele yatenepa eya ibini akene ali-mene Eberame Aisaketa Yekobe toa einago-meneke ta̱ma nekeneya. Einali-meneke Keraisuka tageneya. Einagopa ako odene mekome eya kuya peya talo toa meko ago Akolalino, one-pala ke wa oa-kala mema patoane uku. E̱e nimini.

Kipala eni ikilepa Akolaliyo tou wa papete oa pikana toa taatekoa toameadeko wane ekene wamuku. Akolaliyo i ali atoa one wa takoa motikilepa Iserele yene peya takoa moameneya. Akolaliyo papete Eberame-pala okome okome mana Aisake ta̱ma pokoi yenepa neke kaua-mikiti tetepo takoane meou wa akeneyano, Eberameke tagene yene peyapa Akolaline mana kono-mikiti mena. Eya wane ekene uku. Akolaliyo one mana kono-mikiti i i wa takoa moa latikakilepa Eberameke ta̱ma nekeneya tokome tokoya mena. Ne-loeke tagene yene auapekene dikou wa Eberame-pala papete oa togotokana tokome ni toko. One eni toatekalekepa Akolaliyo Eberame-pala eya wa oa pianeya.Nepala oane pikouna toane taatekoane toatekou oi nokalepa oto wakapeane nokolu neke natono Serayo neke mati opikoo wa akeneya.

10 Nika Rebekayo one matita takuta opikilepa odene ago tone kaua ago Aisakene opikaneya. 11 Eni matita wete opikameneyake Akolaliyo papete odene mati one wa takoa moopikome einatoa-pala okomenamolo agome putunagono pupu takoa meoo wa oa pianeya. Nipa eni matitame padele poaneleka epetaneleka wete toameneyake akeneya. Akolaliyo edikakomepa kini padele taneleke taneya mena. I ago takoane mou wa wene toopikilepa one wene litia tadeko wa ali atoa peyame wene tomotoa tokome ni taneya. 13 Akolaliyo one eni tokanakaleke akene toa panagome one bokuke wia mekakome okomeYekobeke wene mekoane mekeneke Iso kote tokolo waku wa wia mekaneya.

14 Akolaliyo edikakomepa nipa ki̱yo wamenele eni toko wa totome amele toko patu. E̱'e mena. 15 Enilekepa Akolaliyo Mosese-pala eya wa akeneya.Panago ela moane auapeouno wene pikenepa nipa ela moane auapeou. Wa panago mama moane auapeouno wene pikenepa nipa mama moane auapeou wa Akolaliyo akeneya. 16 Nipa Akolaliyo edikakomepa tone tokolekeka tone wene pikolekeka kipa one wa takoa motokoya mena. Pa one wene litia tokala toko. 17 Enilekepa Akolaliyo Idipi tobou ago Perou-pala akenemo one bokuke eya wa wia mekaneya piko.Ne tobou ago meamene wane moane kakakilepa nepala telekole tokoule-kiti ete-kitame enemotoane tekene tokouna. Nipa ta piko peya pitiki-kitame anu ibini kamotokamotoane tekene nitikouna wa Petou-pala akeneya. 18 Akolali nitane ago tokome panago ela moane auapeouno wene pikomepa nipa eni toko. Wa panagome one agale yakamademe wamotoapa one kolotini lupi takatapeko.

Akolaliyo Pade Ali Atoa Kote Motokome

Wa Pade Ali Atoa Ela Motokome Tokomo

19 Akolali onepa nitane agono, anu oya-lawe kiwi panagome-kiti eya wa kikoa oko patu. Akolaline wene pikole teyo edoa tagamotoa-pe. Padame pade menano, Akolaliyo poanele wini tiki wa tone poanele tokooke koiso edoa akamotoa-pe wa oko patu. 20 Anu oya-lawe ne-kiti pa ali kakeke Akolali widikoa kikoa ikilepa edekolo oko-pe. Panagome-kiti kamo itono moa mete pade latikolopa one eni latiko meteme eya wa amele toko-pe. No dikane mete edekolo latiko-pe wa kikoa amele toko-pe. 21 Mete latikagome kamo itono wane mutua moa mete takuta-kiti latikilepa iya keneke epetaneya-kama lobutou wa latia wa iya keneke nee yabunu eya lobutou wa latia toko. One pine ago tokome one wene kibutukoa mea tokome padeya epetaneyaka poaneyaka oyake latiamele toko.

22 Eni toko toa Akolaliyo eya taneya. Poaneleke kotimi wene mati luaneya meaneya. Nitoa padele padele tubele toa keleyo kibu moademeke one kibu moa wia atukateka yename poanele tokoi tokoi kibu moamoa poti nepia meaneya. 23 Nitaneyake one ela moa yopiateka-kitipa a tibuke one keneya pa̱ teleta taneya meemoa pomotoa one wa takoa moopianeya. Nipa one eni peku a tibuke lawetoane tagatapeou wa takoa moopianeya. 24 Totopa one wa eni takoa motokomepa padeka-kiti Yu yatene ali atoa padeka-kiti ete pa yatene ali atoa takoa motaneya. 25 Enilekepa Akolaliyo akene toa Oseayo one bokuke eya wa wia mekakaneya.

Papete pa yatene tetepo takakene wakouna ali atoapa no yatene wane oane wa papete wene mekamekene wakouna mone yenepa anu kolotini yene wane oane tou.
26 Papete kipa no yatene mena wane okouna takepa eida kipa meemoane puku Akolaline mana kono-mikiti wane ou wa Oseayo wia mekakaneya.
27 Eina toa Akolaline agale to̱awea akane ago Aisaiayo Iserele yateneke eya wa kayo akeneya.Iserele yene kipa ue kibi keneya oi moamele toameneya kainya mati mekolika Akolaliyo pa natetekoa one wa toa moo. 28 Ali Muno agome ali atoa peya kini poanele tokoike nami wiapa kotikatapea koiso akanokome kibu mootapeoo wa Aisaiayo akeneya. 29 Nipa Aisaiayo papete eya waka wia mekapiane toa too.Telekole-kama toko Ali Munagome natetekoa kiwi meati wa ali lene moamoo tokapa nipa Sodome Gomora tatake meane ali atoa keneya toto yateneka tua atutapeoo toka wa wia mekapianeya.

Iserele Yename Yesunomo Wakenemo

30 Nipa eya wane ekene uku. Akolaliyo kiwi poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya memotoa e ku pa yatename toa enameneyake Akolaliyo eni pa yenepa poanele toamene yene tetepo takoa meaneya. Nipa kini Keraisuke wene tugakoike taneya. 31 Nitaneyake Yu yatename Akolaline leneke poanele toameneya meato wa wili tokoa kawa teko tokale wakeneya. 32 Edekale taneya-pe. Keraisuke wene tugamekete tekete Mosesene totono litia tootapeadete wili tokoa kawa teko tokale wakeneya. Nipa Akolaliyo takoa moa piane kue waneke ogo witikale ka̱ialoganeya.# 33 Enilekepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.

Anume tukule enoe. Saione take kue wane takoane moane piku. Ali atoa ogo witikolo ka̱ialogamotoane tuku. Nipa puku pekete toa tugamotoane tuku. Nitikuyake kue wane adeka pikene uku agoke ali atoa wene tugoa meketepa oneke ya tokale mekileka toamoi wa panagome wia mekapianeya.
Copyright information for `WIU