Titus 2

Ada Atue Mane Mane Akenemo

Keraisuno ali atoa mea epetekakete toatekoile olaukanemo pine to̱a i i wa neme mane mane oa olaukoa tamene. Ada yatene-pala eya wa mane mane amene. Gerepi po ku̱ ue eya nokoa kawamoa ni ete-kitame kei piatikile toa ni uutukoa poti yawa ni Akolalinele wedoa takama yawa ni ete ali atoake wene mekoa mea ni ke enekakolo meketeka ko̱ wameneya Akolalinele takoa togamene wa mane mane amene.

Eina toa atue yatene-palaka eya wa mane mane amene. Akolaliyo takoa motane atoa-kiti mea epetekatiki toa mea ni akoa agale wamoa ni gerepi po ku̱ ue nokoa kawamoa ni ete atoa-kiti mea epetekatiki toa i i wa olaukoa tamene wa mane mane amene. Atue yatename tuatoa yatene i i wa ana mati-kitike wene mekoa mekete toatikile olaukoa eya waka olaukoa tamene wa mane mane amene. Uutukoa poti yawa ni eko ali-kiti leneme kode noamoa ni yapu pupu epetekoa toa ni poti ko akene wene pia ni aname tamene wa oka toa litia tamene wa wini atue yatename tuatoa yatene olaukamotono ta. Ete-kitame Akolalinemopa pamo tetepo takakayano, nitimotono ta wane uku.

Tuali Yatene Mane Mane Akenemo

Eina toa tuali yatene uutukoa poti yamene wa mane mane amene-ye. Taitasi neke yake tokale tuali yatename litia tomotono, padele padele tikilepa epetanele-kama tamene. Pademo pademo olaukakilepa pademo koiganemo ikileka toamoano, poti wene kibututukoa oa tamene. Nepala poi te̱ia meki-kitamepa nepala akoa agale wamomotono, ki̱yo akenemo-kama amene. Nipa totome natemo omotadiya wa kakoike kini wa ya momotono, nitamene.

Kueme Topo Toa Moa Egetane Yene

Mane Mane Akenemo

Kueme topo toa moa egetane yene-pala eya wa olaukamene. Pine yename okoi toa-kama litia tamene. Nipa neno wameneya wedoa tamene. Padele padele tikilepa pine yenane wene epetekatikile toa enekala tamene. 10 Kinikiya kode moameamene. Nitameneya kinikiya pikoa metekamele toko wa pine yename wene tomotono, kinikile wedoa takama pamene. Pupu pine yename toto toa motoko ago Akolalinekemo kei pimotoa tekete nitamene wa pupu yene mane mane amene wane uku.

11 Nimo ikilepa Akolaliyo ali atoa peya pewe witikene toane mou wa papete wene toopikanakale taatekoa taneyake ni uku. 12 Einagome eya tamene wa toto wene takako. Papete one agale tagoa toamoa itonole ele kule toada wa wene pia tokoinakale tewitikoa wamene. Ni itonoke mekilepa uutukoa poti yawa ni ki̱yo akenele toa ni oneke nate wene pianeya lukoa mea tamene wa toto wene taka taka toko. 13 Nitikono, tone Akolali ako odene mekago toto toa motokago Yesu Keraisu einago pa̱ teleta tootapeneya wakapea nomotoa totome nepia meko. Nipa nokome toto pewe wia kawoono, ke wa wedianeya nepia meko. 14 Einago Keraisu totoke tukilepa ele kule poanele tokooleme toto moa labakaneya mekoota toa moademe taneya. Nitoapa oneke-kama lukoa meamene wa toto takoa motikilepa poane wene koikatapeneya memotoa tokome taneya. Nipa epetanele-kama tou wa wene pia tomotoa taneya.

15 Wini ali atoa i i wa olaukoa ni mena mena wa mane oa moa tikilepa nipa nepala ina ukuna toapa Akolali patu kautakoa kake tamene. Padameka ne paya tetepo takamomotono, wedoa meamene-ye.

Copyright information for `WIU