1 Corinthians 10

Polda gwaut wam yakut.

Siwan mate notna. Na ginda sanga nindane baminda tasikaking kakngae natdetningge natake ie daniwa natapnong. Nindane baminu kuupbamda minga musa Anututa yanipakunangge natake teyamukut musa gepbiatang yuking. Yuwawa yanipakuwawan kusika wa aminda yanggabam gwen yatupbing. Ngan. Mosesda yanipakuwawan wa aminda minga musa gepbiatang yuke yanggabam gwen yatupmake kukingu wa aminda Mosesdane pandetna unin dakngaking. Siwan wa aminu kuupbamda nanamu Anututa enandangga teyamukuunin naking. Gatu yangga wa Anututa yamukuunin tangopbing. Ngan. Wa aminu yangga tangopbingu suu gwendu Anututa Moses iniwan ita tanguwan sup ganang katangga yangga akoke zipmake kuwawan tangoke yuking. Siwan yangga wa akopbinggane yapii Krais unin. Sike ita wa amikat gatake kuking. Ngan. Wa amikat gatake kuke ngana wa aminde Anututa musia toknga natayamukut. Ninu atnataamang. Wa aminda keu amina wena komune kuke yuwawa Anututa pasiwan maiking. Aminu tapatu tapatuekan toknga dua natayamukut. Aho. Ita aminu kuupbamu wa apasiwan maiking.

Siwan ninda sanga wa baminde apbingge natake ninda atagwautnimde apbing. Ngan. Ninu sanga waiaknga wa aminda tawake tasikaking kaknga tasinangge dua natapnimde apbing. Sike ginu sanga wa aminda tasike anutu pupukngae gepbiatang koke tasiking kaknga ma tawake tasiwam. Sanga wa tasiking kakngae natake aminu tapatuta Anutue wapatang anzing matakut, “Wa aminu anutu pupukngae natanggamatake pukwike nanamu nake yangga aknga tangopbing. Sike gatu enake sanga kusopuknga wam yake tasiak tasina ngang yake ngana yasewa tasiking.” Siwan sanga wai waaknga tasiwawa kake Anututa aminu kundu yaniwan apu wa aminu kuupbam gunziu gwendunekan zipa 23,000-da kumbing. Sike ninu sanga wai waaknga dua tasinim. Aho. Ninda Anutu dua tasina siwik. Unzing wa amikat nana kunduta sanga waiaknga tasike Anutu tasiwa sikut binga dua tasinim. Wa aminda Anutu tasiwa sikut ngana Anututa yawan gomokga apu yasiwa akumbing. 10 Gatu ninda Anutue atemna natake dua inisapdutnim. Unzing wa amikat nana kunduta Anutue semna natake inisapduking binga ninda dua tasinim. Sapdut wam iniwawa Anututa angelana tapatu initewan kuke ita wa aminu atzipan kumbing.

11 Siwan sanga waaknga aminu waakwakge apbingu natdetdeu ninu aminu masan aake yuamang aminda pake tagwautnimde apbing. Siwan ninu tapduknga wengane aake yuamang aminda gwaut wam natapnimde Anututa tasiwan aminu tapatuta sanga wa apbing kakngae natake Anutue wapatang matakut. 12 Sike wamu waakngae natake ginu tagwautnong. Aminu tapatuta natake nata sanga waiaknga wa aminda tasiking kakngane dua siknga pimapit ngang yawiu waapata pimamsat ngang natake tagwaumsok. 13 Siwan sanga aminda asinggan panzike yanindetdaukaing kakngatakan ginde apukaing. Ngan. Sanga amin yanindetdaukaing kaknga inata kunduta dua ginu panggaganukaing. Wena. Siwan aminda ginu atdanindetdautning ngana Anutu gin gatandamuya apata dua kapewan sanga wa gin danindetdautning kakngata ginu dapbitning. Aho. Ita akgatandamuke kepi takngatu ginde atasindamik. Ngan. Ginda akekekake sanga wai waakngaatang dua pimaningge kepi ginde atasindamik.

Ninda Anutuat gatu Setenkatde gepbiatang yutnanga dua.

14 Siwan mate notna. Nata ginde musip gwaang natandamuke ginde daninggat. Ginda sanga anutu pupukngae gepbiatang yutnanga akngae masa imuke atdatakunong. 15 Nata wamu wa daninggau nata ginde natapa aminu natdetdetza kaya siwan daninggat. Siwan ginda gisa natane wam usanzike natapnong. 16 Sike ginu dasing nataaing? Ninu Jesue natanggamatake kau gomdu take Anutue umana yatangenake tumuk wam yakamang. Sike ninu kau wagomuneta tangotakukamangu asikaya ninda sanga Kraisda tasike ninde tangge kungwanimuke daknga tukngwake tasikut takngae gepbiatangu dua yuamang ba dasing? Gatu ninda poyak puke nakamangu asikaya ninda sanga Kraisda ninde kungwanimukut takngae gepbiatangu dua yuamang ba dasing? 17 Ninu poyau gomdukan puke ninu kuupbamda nakamang. Unzingge ninu kuupbamda dongu takngatukan binga dakngake yuamang.

18 Siakan. Nata sanga ninu Isrel nana aminda tasikamang kakngae natake daniwa natapnong. Ninda kaap ba nanamu Anutue imukamang. Sike aminu sanga wa imukamangunin pake nakaingu asikaya wa aminda atnakengu Anutue gepbiatangu dua kopning ba dasing? 19 Siwan nata wamu waaknga daniwa natapa dasing singgak? Asikaya nata yake kaau anutu pupukngae yamukaingu wa sanga buya siknga ngang natake yanggat ba dasing? Ba anutu pupukngata buya siknga unin ngang natake yanggat ba dasing? 20 Aho. Unzing dua natake nata yanggat. Wena. Siwan sanga aminu Anutue masa imukaing aminda anutu pupukngae yamukaingu sanga wa Anutue dua imukaing. Aho. Wa aminda apbotake waungu Setendane dongune nana akwakge yamukaing. Siwan nata ginde natake ginda Setendane dongune nanaat gatake yutningge apbitake daninggat. 21 Sike ginu yangga kau Buyambam tapanindane gomune tangokengu ginda tapa tekwamban anutu pupukngae kuke inimbakngake yangga kau itane gomune tangopanu Anututa kake ginda Setende kap gomune tangokaing ngang natapik. Siwan nanam ba kaau Buyambam tapatane nakengu ginda nanam ba kaau Setendane ma napam. 22 Asikaya ninda sanga wa takngaau kuut bokngan pake tasina Buyambam tapata ninde musia wai natapanu undanga ngang natake tasinim ba dasing? Asikaya ninda akekekake Anutu ayapbitnim ba dasing? Wena siknga.

Ninda notninda ninduke pimanang.

23 Siakan. Wamu wa ginda nanike, “Ninda sanga nisa banipda siwan tasinangge natapnimu wa kuupbam take tasinim,” ngang yaking kakngae natapa siakan singgak. Siwan ngana sanga wa tasinimu kunduta notninu dua gatayamuning. Ngan. Sanga wa kuupbamu ninda atasinanggengu ninda take tasinim. 24 Siwan ginda sanga gisa gatandamunanga akngaekan ma natanggamatake tasiwam. Aho. Ginda sanga notza gatayamunanga akngaat kuutde natanggamatake tasinong.

25 Sike sanga waaknga tasike kaau kuupbamu usiwam yot gwene peaingu wa ginda take usike nanong. Kaau wa peaingunin usinanggengu ginda anutu pupukngae apba yamuking ngangu ma natake yanikwaiwam. Aho. Ginda kaau wa peaingu asusike sake nananggengu ginda take usike musipzaatangu nangaakan dua natapam. 26 Siwan ninu atnataamang, “Keu kuupbamu Buyambam tapanindane sanga. Sike sanga kuupbamu keune aakaingu wa itane sanga dakngake yuaing.”

27 Unzingge aminu Anutue masa imunggau tapatuta ga Jesuat nana tapatue banip sike gaat nanam nasande yanggawambik. Yanggawamban gata akunanggengu take kuyo. Kuwi nanamu aminu waapata gamiu wa take napso. Ita gaman kake anutu pupukngae apba yamukingunin namunggak ngang natake ngana dua inikwaike take napso. 28 Sike ngana aminu tapatuta ganike, “Kaau wa anutu pupukngae yamuking,” ngang yawik. Yawan natakengu kaau wa dua napim. 29 Ngan. Aminu wamu waaknga ganikapik kapa gatamunangge natake sanga nangaakan natapnanga akngae gwauke dua napim. Sike nata wamu wa yanggau nata natake gata musipbaatang kaau wa gamunggakge nangaakan natapiyakge dua natake yanggat. Aho. Gata kaau wa napi ganduke aminu wamu waaknga ganikapik kapata nangaakan natapsak ngang natake yanggat siwan aminu tapatuta anzing ba nanikwaiwik. Dasingge aminu tapatuta sanga nata take tasinanga aknga usanzike natapan wai siyak ngang natake nata sanga take waaknga teke dua tasiwit? 30 Nata Anutue inimbakngake nawawa nanduke asikaya aminu tapatuta nae take nanisapduwik ba dasing?

31 Sike wamu waakngae natake nata yake ginu anzing daninggat. Ginda sanga kuupbam atasiningu kaap ba nanam nake ba yangga tangoke ba puya takngatu tasinanggengu ginda natake ninu sanga waaknga tasina ninduke aminda Anutue umana yatangenatning ngang natake tasinong. 32 Tasike ginu aminu Judia nana gatu keu komduine nana aminu kuutde natake ninda tasina pimanang ngang natake tasinong. Gatu aminu Anutue aminabam dakngake yuaing aminu kuutde natake dua pimaningge kepi tawake tasinong. 33 Unzing nata tasike aminu kuupbamda nandupa take siwikge kepi tawake tasinggat binga ginda tasinong. Ngan. Nata kepi wa tasinggat taknga nata sanga na gatangamunanga akngae natanggamatake dua tasinggat. Aho. Nata puya pasike aminu kwaapzang gatayama wa aminu Anututa pake sanga akumnanga akngane sandewikge tasinggat.

Copyright information for `WNC