1 Corinthians 11

Nata kepi waaknga tawake tasinggau Kraisda tuwanguke tasikut. Siwan nakaya kepi waakngakan tawake tasinggat. Ge gikaya kepi wa nata tawake tasinggat takngane sukunong.

Kepi mayata tasining kaknga.

Nata ginde musipmaatangu apbakngake tasinggau ginda nae asinggan natanggamatake wamu nata tupa danindamukumu wa ginda gitna pake yuaingge nata gindane umanza yapangenakgat.

Sike ngana nata wamu takngatuat daniwa natapnong. Aminu kuupbamdane tupan tapa wa Krais unin. Sike mayata inane apnae gepbiatang yuaing. Sike Kraisda Anutue gepbiatang yuak. Unzingge nata anzing nataat. Aminu tapatuta tumuk wam yawik. Ba Anututa itane musia tangenawan ita Anutue wamu takngatu yanikapik. Ita wamu waaknga yake ngana ita kupna dua ukgwike unzing buyak yuke yakengu ita inane umana tasiwan pimapik ngang nataat. Sike maya tapatuta tumuk wam yake ba Anutue wam yanikapik. Ita yake ngana taukga dua omikusike yakengu ita inane umana tasiwan pimapik. Unzing gwapakngi patzike kwaapuya pasiyama maakake yuaing binga ita maakawik. Sike ngana maya tapatu tauknga omikusinangge apbitawanu itane gwapatdagamna patzike kwaapuya pasingamunong. Siwan ita sanga waakngae natake maaknga natapsat ngang natakengu ita taukga omikusiyok. Sike ngana Anututa tupa siknga wawi tapatu tumuke tewan wawita itane gepbiatang koyuke sanga kuupbamde kuyana dakngakut. Unzing Anututa sanga kuupbamdane yapii dakngake yuak binga wawita kuyana dakngakut. Unzingge wawi tapatuta tumuk wam yake ba Anutue wam yanikapnangge natakengu ita kupna asukgwike yayok. Siwan Anututa maya tapatu tumuke tewan ita wawie gepbiatang yukut. Dasingge? Anututa maya tapatu tumutnangge natake ita wawi apatane kwatai take maya tapatu tumukut. Ita mayatane kwatai take wawiapa dua tumukut. Wena. Anututa natake wawita maya gatangamik ngang natake dua wawiapa tumukut. Aho. Ita natake mayata wawi gatangamik ngang natake maya tumukut. 10 Unzingge mayata tumuk wam yanangge natake ba Anutue wam yanikapnangge natakengu ita taukga omikusiyok. Sike dua omikusiyuk yawan kakengu waapata yamandet sike wawi yapbitnangge tasinggak ngang natapning. Siwan mayata natake nata yamandet tasiwa angelata nae musia wai natapnang ngang natake wawie gepbiatang yuak kaknga dua teke taukga omikusiyok.

11 Siakan ngana anzing natapnim. Buyambam tapaninda natake mayata inatakan yukengu ita waak songge yuwik. Siwan wawita inatakan yukengu ita waaknga wena songaapa dakngawik ngang nataak. 12 Siwan ninu atnataamang. Tupa siknga Anututa wawitane kwatai take maya tapatu tumukut. Siwan ngana apmanu mayata engang pangaiwa wawita unin aakaing. Sike Anutu sanga wa kuupbamdane yapii unin.

13 Siwan wamu waaknga ginda gisa usanzitnong. Usanzike ginda dasing nataaing? Asikaya maya tapatuta taukga dua omike ngana Anutue tumuk wam iniwan take siwik ba dasing? 14 Aminu kuupbamda natake wawi tapatutane gwapatdagamna mamaya siwanu wa amindane umana aknganata apimapik ngang nataaing. 15 Siwan ngana mayatane gwapatdagamna mamaya siwanu wa Anututa tasiwan sanga mayata omikusinanga aknga binga daknganggak. Unzingge ninu kuupbamda mayatane gwapatdagamna mamayae apbakngakamang. 16 Siwan aminu tapatu yamandet sike sanga waakngae wamu buyambam yanangge natakengu ita atnatapsok. Naat gatu Anutue aminabam dakngake yuaingu kepna kepna nana kuupbamda kepi wa daninggat takngakan tawake tasikamang.

Nanam takwan nanangge kepi tasiwa maikut.

17 Siwan wamu takngatuat nata ginde daniwa natapnong. Ginu miti kanangge unekan apu tasike ngana sanga wai takngatu tasikaing kakngae natake nata ginde musipma wai nataat. Natake mama wamu takngatu daninangge nataat. 18 Wamu tupan taknga aminu kunduta apu nanikingu wa ginu miti kanangge natake unekan apukaing ngana ginda yanganuke dongu inata inata dakngake yuaing ngang naniking. Sike nata wamu waaknga natapa kautdu kem siwan gatu kautdu siakan singgak. 19 Siwan sanga ginu dongu takngatu takngatu dakngake wamu ayanganukaingu wa moo dua aakgak. Aho. Ginu ayanganuwawa aminu gikat nana kundue Anututa natapan take singgak. Siwan ginda natake ita wa aminde take nataak ngang anggaman natapningge take nataak. Natake Anututa gin dandupewan yanganukaing. 20 Sike tapduknga ginu miti kanangge natake unekan apukaing gwene ginu nanam takwanu nakaingu wa Buyambam tapaninde sanga binga dua daknganggak. Wena. 21 Sike ginu atnataaing. Ginu kuupbam inandek inandek zetzet tasike gisane nanam pake nakaing. Nawawa ngana kunduta nanamde dapmake tomnata yuaing. Siwan kunduta yangga toknga aknga kwaapzang tangoke atdatdaptakaing. 22 Siwan ginu dasing nataaing? Asikaya ginu yotza wena? Ge une yuke gisane nanamza nake tangopnanga dua ba dasing? Ba ginda aminu Anutue amina dakngake yuaingge natapa sanga moo binga singgak ba dasing? Ngan. Ie natapa sanga moo binga siwan ginda notza kundu nanamde atdapmake yuaingu apasiwa mayakakaing. Siwan nata ie dasing daniwit? Asikaya nata gindane umanza yapangenawit ba dasing? Wena siknga.

Nanam takwan nananga akngae yapii.

23 Siwan wamu Buyambam tapaninda tupa nanikut takngaekan natake nata ginde gwa damukum ngana gatuna daniwa natapnong. Tapduknga Judasda Jesu iwanae kataune tekuu zikaa wagwenekan Buyambam tapaninu Jesuta pandetnaat gatake yuke nanam naking? Nake ita poyau gomdu take 24 Anutue inimbakngake apukut. Puke usanziyamuke ita pandetnae anzing yanikut, “Poyau nata ginde aputdamunggat gomde ginda natapa natane sapbina siyok. Siwan ginda asinggan poyak puke nayuk nae natanggamatanong,” ngang yanikut. 25 Sike iat wa amikatda nanamu napa puyuwana ita kap wainu yanggana kaya gomdu take anzing yanikut, “Kau anggomune wain yangga aknga Anututa wam kwikwiu gatu yawan nomatawan kekekawikgane tuwangu unin. Siwan tapduknga ginda nata kau anggomune ginde dama tangokaing kaknga tawake tasining gwene ginda tasiyuk nae natanggamatanong,” ngang yanikut. 26 Siwan ita poyau wagom puke usanziyamuke gatu kau wagom yaman nake tangopbing kaknga tawake tasiyuk ginda wamu takngatu anzing yanong. Buyambam tapaninda ninde tangge kungwanimukut ngang yake ie natanggamatanong. Natanggamatake tasiwawa kuku ita tapduknga gatuna apik gwene kuyok.

Aminu kunduta mait sike kumbing.

27 Unzingge aminu tapatuta sanga waakngatane yapiie katak siknga dua natagwaanguke ngana ita poyau wa nake ba kau wagom take tangopiu waapae wamna kaya siwik. Dasingge? Ita aminda Buyambam tapaninde semna natake tanguwa kungwake daknga tukngwakut taknga tawake tasinggak kapa unin. 28 Siwan aminu inane musia katak siknga usanzikwaapan kuwana ita poyau wa nake gatu kau wagomu take tangopsok. 29 Ita unzingu musia katak dua usanzikwaapan kuwan nake tangopiu waapae Anututa natapan wai siwik. Dasingge? Ita poyakat gatu kau wagopatde natake sanga Buyambam tapanindane ngangu anggaman dua natake ita moo siknga nake tangopik. 30 Sike sanga waaknga tasike aminu gikat nana kunduta mait sike gwa kumbing. 31 Siwan ninda musipminu katak siknga usanzikamang gamu meya waakngata ninde dua apan. 32 Siwan ngana Buyambam tapaninda sanga aminu ie masa imukaingga tasikaing kaknga usanzike natapan wai siwik. Siwan ita wa aminu apasiwan maining. Sike ngana ninda wa amikat gatake yuwatna ninu kuupbam pasiwan mainimde dua nataak. Aho. Anututa sanga ninda tasikamang kaknga usanzike natapan wai siwanu ita nindane musipmin papan nomatawikge natake meya takngatu atnimik. Nimuke ngana ita ninu dua pasiwan mainim.

33 Siwan mate notnabam. Wamu waakngae natake anzing tasinong. Tapduknga ginu nanam nanangge unekan apuke tasining gwene ginda notza kundue kayuke nanamu zetzet ginda gamok ma napam. 34 Sike aminu tapatuta tomna siknga natakengu ita inane yotnaatang yuke napsok. Ginda unekan apuke nanam nawawa Anututa danduke natapan wai siyak.

Siwan nata wamu kautdu ayuau wa masande nata ginde apukenga tanomanuwit.

Copyright information for `WNC