1 Corinthians 5

Polda kaanga wam yakut.

Wamu takngatu aminbamda natake naniking kakngae natake daninggat. Aminu gikat nana tapatuta yasewa aknga inata kundu tasike yuakge yakaing. Aminu waapata maya tapatu nanatane maatna ngana ita maatnae take yuak. Sike sanga wa bingata Jesue aminabamde banakanu tupa dua apbut. Siwan gatu aminu Anutue dua nataaing amikat nana tapatuta sanga wai wa binga dua siknga tasikut. Wena siknga. Siwan ginda sanga waakngae natake ngana yamandeu asiyuaing. Asingu ginda yamandet taknga bitateke musipzaatangu aminu waapae meya siknga natangamunong. Natangamuke asinikwasitewa kuke kepman epu kukut gamu take siwan.

Siakan. Nata gikat gatake dua yuamang. Aho. Nata ginde maa yuat ngana ginde asinggan natanggamatanggat. Sike sanga wa ita wai siknga tasinggak kakngae natake nata Buyambam tapaninu Jesutane umana akngane gwa usanzikum. Nata gikat gatake yuamang gamu nata natane genata wamu waaknga daniwam. Siwan ginu paut tasiwawa kekeknga Buyambam tapaninu Jesutane aknganata gindane musipza pangenawan sanga wa nata musipmaatang nataat takngae natanggamatake ginda tawake tasinong. Tasike ginda aminu waapa inikwasike Setende katakngine tewa gupna take tasiwan maiwik. Tasiwan maiwan ngana tapduknga Buyambam tapaninda gatu apik gwene aminu waapa Anututa gatangamuke akumnanga aknga sandekngaman kayuk yuwik.

Polda sanga asinggan tasikaking kakngae tuwanguke yakut.

Siwan ginda aminu waapae natake musipminu ie kwikwiknga natake katena tasinggak ngang yake ginda gisae umanza yapangenawa take dua singgak. Ginu sanga poyakat sawa ita tasiwan paptakaingge dua nataaing? Sanga wa poyakat sawa paptanggau mateknga siknga take poyau buyambam siknga banakan peke kwaidotdonguwanu poyau wa kuupbamda apaptawik. Ina unzakan sanga wai wa tasinggak kakngata yutake apu ginu kuupbam papsak ngang natake ginda waapa inikwasitnong. Unzing ninu Judia nana aminda tapduk takwan siknga Pasova gwen kanangge natake tasikamang binga tasinong. Tapduk takwanu wagwen kanangge natake ninda sanga poyakat sawa paptanggau wa tupa nana mutena kuwana tapduu wa gwenu kanim. Kake poyau kayuu dua paptakaingunin pake nanim. Ina unzakan ginda wai aminu waapa inikwasiwa kuwawan ginda kepi nomana akngakan gatu tuwanguke tasinong. Ginu atnataaing. Pasova tapduk wagwene yot takwan gwene pasiya aminda tapdukbamu asinggan sipsip mateu gwendu kaitakapuke tanguwa kupan kake Anututa ninu inane aminabamdane waiaknganinu asandetnimunggak. Ina unzakan Kraisda ninde tangge kungwaniman kake Anututa waiaknganinu asandetnimukut. Unzingge ginda aminu waiakngasa wena aminu gwa dakngake yuaing. Yuke Pasova tapduu wagwen kaningge natake sanga wa poyakat sawa paptanggau teke poyau moo sawa dua paptanggaunin nakaing. Siwan sanga wa teaing kakngae natake tuwanguke yanggat. Ginda sanga wai kuupbamu apbitatenong. Bitateke musipzaatang sanga noman gan natanggamatake Anutue kepi katak siknga tawake tasinong.

Siwan pas sandu tupa nata ginde matandamukum patangu nata matake ginu aminu yasewa aknga tasikaing amikat gatake dua sukuwam ngang danikum. 10 Sike wamu wa danikumu nata aminu kepman nana Anutue dua nataaingu wa aminda waiaknga pasikaingge natake dua yakum. Aho. Wa aminu kundu yasewa tasikaing. Sike kundu sanga aminu kundutane kake geenguke ba kukae pakaing. Gatu kundu anutu pupukngae inindetakaing. Siwan wa amin bingae natake dua danikum. Aho. Ginda wa amikat gatake dua sukunangge natakengu ginda kepdaka gatukande teke enandang kopning. Aho. Nata ie natake dua danikum. Wena. 11 Wamu wa nata ginde matandamukumu anzing. Ginda aminu tapatue natake ita ninu Jesuat nana tapatu ngang natake ie notnin ngang yakaing ngana waapata yasewa tasiwik. Ba ita sanga aminu kundutane kake geenguwik. Ba ita anutu pupukngae inindetapik. Ba ita sapdut wam yawik. Ba ita yangga toknga aknga tangoke datdaptawik. Ba ita amindane sanga kukae papik. Ita sanga wai waaknga tasiwan kakengu ginda iat gatake ma sukuwam. Gatu iat ma gatake yuke nanamu napam. Wena siknga.

12 Siakan. Nata aminu kepman nana amin usanziwitde natake dua Anututa na takut. Ngana ginda aminu gikat nana amin usanzitningge take natake puya waaknga Anututa ginde atdamukut. 13 Ngan. Aminu kepman nana wa Anututa ina usanziwik ngana ginda aminu wai wa ginde banakanu wa yuak kapa usanzike inikwasitnong.

Copyright information for `WNC