1 Corinthians 6

Wam yawikge ma yawan ngang yakut.

Siwan aminu ginu Jesuat nana tapatuta aminu tapatue wamu kaya siwanu ita dasingge kuku aminu Anutue dua nataaing aminde kaine wamu yawik? Aminu waapa sanga waaknga tasike maaknga dua natapik ba dasing? Asingu ita Anutue aminabamdane kaine yayok. Ngan. Ninu Anututane aminabamda aminu kuupbam apmea usanzitnim ngana asikaya ginu ie dua nataaing? Ngan. Ginda apme aminu kuupbam usanzitning. Sike dasing yanim? Asikaya ginda wamu mateknga wa binga apmanu usanzitnanga dua ba dasing? Siwan ninda angelatane wamu kuut usanzitnim ngana ginu ie dua ba nataaing? Ngan. Sike dasing yanim? Asikaya ninda wamu mateknga kepdakane nana amindane usanzitnanga dua ba dasing? Take usanzitnim. Siwan ginda wamu kaya kakengu dasingge ginda kuku kepman nana aminde kaine yakaing? Asikaya ninu Jesuat nana aminda wa amindane umana yapangenakamang ba dasing? Wena siknga. Nata wamu wa yanggau ginda apmaakaningge natake yanggat. Ginu dasing nataaing? Aminu gikat nana tapatuta wamna kaya kakengu ita kuku gikat nana natdetdetna kayaapae kaine yawanu usanzitnanga dua siwik ba dasing? Asikaya aminu tapatu gin banakan yuke wam usanzitnanga tapatu wena singgak ba dasing? Ginda wena ngang natake aminu tapatuta notna kaitakoke wamna aminu Anutue masa imukaing aminde kaine yanggak. Unzingu ginda take dua tasikaing.

Ngan. Ginu notza Jesuat nana aminda wam yaningge natake yakaing kakngata ginu apasiwan pimakaing. Ngan. Ginda akekekake sangasa kotnake wai tasikaing. Asingu ginda kapewa wa aminda ginu wai tasindamuke gindane sanga panzike kaiwa kunong. Ngana ginda gisa aminu Jesuat nana amin ngana akekekake ginda wai pasiyamuke notzatane sanga panzike kaiwa kukaing.

Ginu sanga Anututa aminu inae panangge tasinggak kakngae katak dua ba nataaing? Aminu sanga waiaknga pasikaingu wa aminda sanga wa Anututa tasinggak kakngae gepbiatangu dua kopning. Wena. Ginu ie musipzaatangu kem ngangu ma natapam. Aminu yasewa tasikaing aminda undangu kopnanga dua. Gatu aminu anutu pupukngae gepbiatang yuaing amin ba wawita sanga maata tasikaing kaknga tawake tasikaing amin ba wawitakan ngana sanga maakngana kaya aknga wawi notnaat gatake pasikaing amin ngangga Anutue gepbiatangu dua kopning. 10 Gatu aminu kuka amin siwan sanga aminu kundutane kake ie geenguke tasikaing amin gatu aminu yangga toknga aknga asinggan tangoke datdaptakaing ngangga dua kopning. Siwan gatu aminu sapdut wam yakaing amin gatu aminu sanga kundutane tanangge asamake kaiwa kuyamukaing amin ngangga sanga Anututa aminu inae panangge tasinggak kaknga tananga dua. 11 Siwan aminu gikat gatake yuaingu kunduta tupa aminu wai wa binga dakngake yuking. Ngana Anutunindane Waung Kapata musipza papan nomatawa ginu sanga Buyambam tapaninu Jesu Kraisda ninde tasinimukut takngae banip siking. Ginu ie banip sikingge Anututa ginu inae papan ginu itane aminabam dakngaking. Dakngake ginu itane nomune amin noman dakngake kepi nomana akngane sukuningge natake ita waiakngasa sandetdamukut.

Anututane umana yatangenatnanga.

12 Siwan aminu tapatuta anzing ba yawik, “Sanga kuupbamu musipmaatang enayaaknga take tasiwit,” ngang ba yawik. Yawan siakan siwik ngana sanga kundu tasina buya aawan sanga akgatanimunanga akngata dua apik. Ngan. Wamu wa sanga kuupbam take tasiwit ngang yakaing kakngae natapna siakan singgak ngana nata dua katewa sanga waakngata na tanggaganuwik. Wena siknga. 13 Siwan aminu tapatuta musia enayaaknga tawanangge natapiu waapata anzing ba yawik, “Nanamu aminde napayutnae sanga. Siwan amindane napayutna nanamde sanga,” ngang ba yawik. Yawanu siakan siwik ngana Anututa sanga wa kuut pasiwan wena sisan. Unzingge ninu anzing yanim, “Nindane gupminu yasewa akngae sanga dua. Aho. Ninu Anutue sanga. Siwan ita nin toiban kepi nomana aknga tawake tasinim.” 14 Sike Anututa inane kekeknga akngane Buyambam tapaninu Jesu akumbut katangga gatu tangenakut. Ina unzakan ita ninu akumnim patangga gatu pangenawik. 15 Ginu Kraisdane amina dakngake yuaingu itane katakngi ba kepi binga dakngake yuaing ngana ginda ie dua ba nataaing? Sike nata Kraisdane katakngi patdakngake takapu maya yasewa apatane gupnane ngwakngake tasiwanu take siwik ba dasing? Wena siknga! 16 Wawi tapatuta enake maya yasewa tasinggak kapaat gatake yutzanu aminu wa tapaatda aminu tapaaya ngana sanga tapatukan binga dakngasan. Asikaya ginu ie dua nataaing ba dasing? Ngan. Unzing wamu takngatu Anutue wapatang anzing matakut. Aminu wa tapaatda sanga tapatukan binga dakngake yutzan ngang matakut. 17 Siakan ngana aminu Buyambam tapaninu Jesuat gatake yutzanu waapata iat musia takngatukan natake unekan binga gatake yutzan.

18 Unzingge ginda sanga yasewa aknga tasikaingge akagwautnong. Ninu atnataamang. Waiaknga aminda pasikaingu kuupbamu buya aawan aminu wai wa pasikainggane gupna dua pasiwan maining. Ngana aminda yasewa aknga tasiwiu waapata inane gupna tasiwan maiwik. 19 Siakan. Ginu Anutue yot takwan gwen binga dakngake yuaing ngana ginda ie dua nataaing ba dasing? Ngan. Anututane Waunga ita ginde damukuu waapata gindane musipzaatang pukuke papan ginu itane you Anututa ayuak gwen binga dakngake yuaing. Ngan. Ginu Anututane amina dakngake sanga gisane musipza enaya akngakan tawake tasinanga dua. 20 Aho. Aminda sanga manita usikuu ita inae tapik. Ina unzakan Anututa ginu inae papan ginda itane amina nomana siknga dakngake yuaing. Unzingge ginda sanga itane umana yatangenatnanga aknga tawake tasinong.

Copyright information for `WNC