1 Corinthians 7

Wamu maya papsa akngae yakut.

Siwan nata wamu ginda pas sakatang nae matangamuking kakngae natake yake daniwit. Aminda maya tapatu maatnae dua tapan kakengu ita sanga nomana aknga tawake tasinggak ngang natapnong. Siakan ngana ginda sanga yasewa akngata nin papsak ngang natakengu ginu inandek inandek maatza take paning. Siwan mayata inandek inandek apnae take kuning. Sike apnata maatnaat yutzande iniwanu mayata gupna kotnake ma bitawan. Gatu maatnata apnaat yutzande iniwanu wawita gupna kotnake ma bitawan. Dasingge? Apnatane wamu maatnata gwaamuke inane gupna dua kotnawan. Siwan maatnatane wamu apnata gwaamuke inane gupna dua kotnawan. Ngan. Ginda kepi waaknga tasinong. Siwan ngana sipdune apnaat maatnaatda musia takngatukan natake tapduu mateknga moo yuke tumuk wam yawa take siwik. Siwan tapduknga tumuk wam yakaing gwenu kawa sandewana gatuna yutzan. Setenda gin danindetdauke gindane musipza pangenawan ginda yasewa akngane pimanang. Siwan wamu nata wa yanggau ginda ie nanikwaiking kakngae natake yake danike nata gin dandupewa tasiningge yanggat. Ngana wamu wa yanggau Anutue mama wam binga dua. Wena. Siwan ngana nata maya wawi kuupbam nina binga dakngake yutningge take nataat. Take natake ngana nata anzing nataat. Anututa natdetdeu inata inata aminu kuupbamde inandek inandek yamukutde aminu kunduta maya panangge dua nataaing. Siwan sanga aminu kunduta maya panangge take nataaing.

Siwan gatu wamu takngatu maya wawi apna maatna wena aminde natake yawit. Apna maatna dua dakngake yuaing amikat gatu kombakobat dakngake yuaingu kuutde natake yawit. Wa aminu na binga inatakan yuwanu take siwik. Siwan ngana wa aminu musia gwenu katak kayutnangge apmeptakengu yasewa akngae gwauke take apna maatna paning. Wa amindane musia enawa yasewa tasinangge natapa musiaatang katapda binga yasiyak. Asingu apna maatna take panong.

10 Sike maya wawi apna maatna gwa paking aminde natake nata mama wamu takngatu daniwa natapnong. Sike nata sanga nina banipda siwan natake dua daninggat. Aho. Mama wamu Buyambam tapaninda yakut takngae natake daninggat. Sike mama wamu waaknga anzing. Mayata apna ma teke kuwan. 11 Sike ita apna atekengu ita moona yuyok. Sike ita moona yutnangge bitakengu ita gatuna apna atekut tapae gatuna kuyok. Siwan apnataaya kuut maatna ma inikwaiwan.

12 Sike aminu apna maatna dua pake yuaing aminde natake nata wamu takngatu nina banipda siwan natake daninggat. Sike wamu aaknga Buyambam tapaninda dua yakut ngana nata nina anzing nataat. Notninu Jesuat nana tapatutane maatnata Jesue masa iman kekekawan ngana ita apnaat yutzande dua bitawanu apnata ma inikwasiwan. 13 Ina unzakan. Maya tapatutane apnata Jesue masa iman kekekawan ngana ita maatnaat yutzande dua bitawanu maatnata apna ma teke kuwan. 14 Anututa katewan maatnaat yutzan. Ina unzakan. Maatnata Jesue masa imunggak ngana ita apnaat yutnangge dua bitanggakge Anututa katewan apnaat yutzam. Sanga meya takngatu wena. Siwan ngana Anututa dua kapewan yuamayak gamu waaknga yapanae natake kepman nana amin ngang natapam. Sike ita kapewan yuwawat waaknga yapanata kepman nana amin binga dua dakngake yutning.

15 Siwan ngana apnata Jesue masa imuyaapa dakngake ita maatna inikwasitnangge natakengu take inikwasiwik. Ina unzakan maatnata Jesue masa imuyaapa dakngake ita apna tenangge natakengu take teke kuwik. Siwan apnata unzing inikwasiwanu maatnata teke kunangge ma bitawan. Aho. Inikwasiwan teke kuwiu mama wamu wa nata yake maya papsa aknga ma sandewam ngang yanggat taknga maatna waapata dua sandewik. Ina unzakan maatnata apna unzing teke kuwanu apnata akatewan kuyok. Dasingge? Ateke kuwanu apnata mama wamu waaknga sandekut ngangu yananga dua. Aho. Itane wamna wena. Sike ninu atnataamang. Anututa ninu musip kwikwik kakngane yutnimde natake ita ninu inae pakut. 16 Siwan ninda dasing natapnim? Asikaya mayata apna gatangaman musia tapan tekwamban Anututa akumnanga aknga sandekngamik ba dasing? Ba apnata maatna gatangaman musia tapan tekwambik ba dasing? Ninu ie dua nataamang.

Sanga kepdakane nana akngae gepbiatang koyutnanga dua.

17 Siwan tapduknga Anututa ginu kuupbam inandek inandek inae panangge yandawamban ie kuking gwene ginda sanga tupa nana kwaapzang pasikaking. Siwan sanga wa tupa tasikakingu kundukan ginda bitapenong. Ngan. Aminu gikat nana tapatuta aminu gupna matakaikat nana tapatu dakngake yukuu Anututa inae tanangge yatawamban ie kukut. Kuke waapata sanga wa inane gupna mataking kakngae natake dua maakawan. Dua maakake sanga wa ma takusopuwan. Ina unzakan aminu tapatu Anututa inae tanangge yatawamban ie kukut ngana itane gupna dua mataking. Waapata gupna mataningge dua natapan. Wena. Nata mama wamu waaknga aminu Anututane aminabam dakngake yuaingge kuke yamunggaunin. 19 Sanga gupna matake Judia nana aminda Anutue aminabam dakngananga akngae natake Anututa natapan buya wena singgak. Sike ita sanga aminu keu komduine nana aminda gupna unzingu dua matakaing kakngaaya kuutde undanga ngang nataak. Siwan ngana sanga Anututa ina banipda siwan nataak kaknga tawake tasiya aknga wa buya siknga unin. 20 Unzingge tapduknga Anututa ginu inandek inandek inae panangge yandawamban ie kuking gwene ginda sanga tupa nana kwaapzang tasikaking. Siwan sanga wa tupa ginda tasikaking kaknga kundukan bitapenong. Ngan. 21 Aminu gikat nana tapatu puya toikngata gitna siknga tanggaganuwan puya buyana wena pasiyuwawan Anututa inae tanangge yatawamban ie kukuu waapata puya waakngae nangaakan dua natapan. Sike ngana ita puya waaknga tenanga kepi kaya siwanu asingu ita puya waaknga take teke kuyok.

22 Siwan ninu atnataamang. Aminu tapatuta puya waaknga tasiwawan Anututa inae tanangge yatawamban ie kuwiu Buyambam tapaninda waiakngana sandekngaman waapata itane amina dakngake yuwik. Sike ina unzakan. Aminu tapatuta ina banipda siwan natake puya buyana kaya pasiyuwawan Anututa inae tanangge yatawamban ie kuwiu waapa Kraisda gitna siknga tapan itane puya amina dakngake yuwik. 23 Siwan aminda sanga manita usikuu ita inae tapik. Ina unzakan Anututa ginu inane panangge natake yawan Jesuta ninde tangge kungwanimukutde ginda itane amina dakngake yuaing. Unzingge ginda dua katewa sanga kepdakane nana akngata Anututane katakngine ginu kaiwan kuning. 24 Siakan mate notna. Ginu puya dasing kaknga tasiyuwawa Anututa ginu inae panangge yandawamban ie kuking. Sike puya waakngae nangaakan ma natapam. Aho. Ginda Anutuat gatake yuke puya waakngakan tasike yutnong.

Wamu apna maatna dua paking amikat gatu kombakobakatde yakut.

25 Siwan sanga apna maatna dua paking aminde ginda nanikwaikingu waakngae Buyambam tapaninda wamu takngatu dua yakut. Sike ngana ita nae musip kwikwik natangamuke na tapan itane kwiiknga dakngake wamu nata nina natake daniwit takngae ginda natapa siakan siyok. 26 Siwan nata anzing nataat. Tapduu apmanu ninda ayuamang komune meya buyambam sikngata ninde apnangge gwa dapakanggak. Unzingge aminu maatna gwa takuu waapata maatna ma sandewan. Gatu aminu maatna wenaapata maatna tanangge ma natapan. 28 Siwan ngana apna maatna papsa akngae natake sanga waiaknga ngang yananga dua. Wena. Sanga wa take aknga ngana aminu apna maatna paningu wa aminde meya buyambam sikngata apan gupde sanga akngae butaya natake yutning. Sike nata sanga waakngata ginde apikge bitake wamu waaknga daninggat.

29 Siakan mate notna. Nata daniwa natapnong. Tapduu dapaknga gwa singgak. Siwan aminu maatna kaya aminda unzing maatna wena bingata yuke maatnae sangae nangaakan dua natake Anutue sangae natanggamatanong. 30 Sike aminu butaya natake kwanam sikaingu wa aminda Anutue sangae natanggamatake kwanam sikaing kaknga undang teke aminu kwanamu dua sikaing amin binga dakngake yutnong. Siwan ina unzakan aminu apbakngakaingu wa aminda sanga apbakngakaing kaknga teke dua binga bakngakaing amin binga dakngake yutnong. Siwan aminu sangaapa manita usikaingu wa aminda sanga kunduat panangge dua natapam. 31 Ngan. Aminu sanga kepdakane nana akngae bakngake pakaingu wa aminda sanga waakngae asiknga bakngake kwaapzang panangge dua natapam. Ninu atnataamang. Sanga kepdakane nana asinggan kaamang kaknga wena sinanggenggak. Wena siwan inata kundu dakngawik.

32 Sike nata ginde natake ginu sanga kwaapzangge natanggamatake ie nangaakan natapningge apbitanggat. Apbitake nata anzing nataat. Aminu maatna dua takuu ita natake Buyambam tapaninda ie take natangamikge natake itane sanga akngaekan asinggan natayuwik. 33 Siwan ngana aminu maatna kayaapata natake maatnata ie take natangamikge natanggamatake sanga Buyambam tapatane akngaekan dua natapik. Aho. Ita sanga kepdakane nana aknga kuutde natayuwik. Unzingge ita musiaatang nangaakan natapik. Siwan mayata apna dua takuu ita sanga Buyambam tapatane akngaekan asinggan natanggamatake ie kekeknga yuwik. Sike ngana maya apnae gwa kukut tapata natake apnata ie take natangamikge natanggamatake sanga kepdakane nana akngae natayuwik. 35 Siwan wamu nata yanggau wa nata ginu take yutningge kepi umutdamunangge natake dua daninggat. Aho. Nata gin gatandama kepi nomana akngane sukuningge natake yanggat. Nata gin gatandama ginu Buyambam tapaninde kekeknga siknga yuke itane sangaekan natanggamatake yutningge natake wamu waaknga daninggat.

36 Sike aminu tapatuta maya mateu inae yawa yukut tapae natapan musia katapda binga enayaaknga katak tagwautnanga dua siwanu ita take maatnae tapsok. Tapan kake ita waiaknga tasikut ngangu yananga dua. Wena. 37 Siwan ngana maya mateu waapatane dongata tapikge dua kekekawanu undanga. Ita take dua tapik. Ita musiaatangu dua tapikge natapan kekekawan maya mateu waapae sanga musia enayaaknga katak tagwaukengu ita dua tapan take siwik. 38 Unzingge aminda maatna takengu ita sanga takeaknga tasiwik. Siwan ngana aminda maatna dua takengu ita sanga take siknga tasiwik.

39 Siwan apnata kayuk yusika dua kungwake yuwawan itane maatnata iat gitna siknga gatake yutzon. Sike ngana apnata akupanu maatna waapata wawi tapatu apna kayuk kapae kunanggengu ita ie take kuwik. Meya wena ngana ita aminu Jesuat nana tapatuekan kuyok. Kepman nana aminde maatna ma dakngawan. 40 Ngana nata nina maya kombakobatde anzing nataat. Asingu ita moona yuyok. Moona yukengu ita asiknga bakngawik. Siwan wamu waaknga yake nata Anututane Waung Kapaat musipminu takngatukan nataamak ngang nata nina natake daninggat.

Copyright information for `WNC