1 Corinthians 8

Sanga musip gwaang kakngae gepbiatang yuke tasinim.

Siwan nata kaau aminda anutu pupukngae yamukaing kakngae natake daniwit. Wamu ginda nanike ninu kuupbamda sanga waakngae yapii anggaman atnataamang ngang yaking kakngae natapa siakan singgak. Ngan. Ninu natdetdetninu kaya ngana natdetdetninda pasiwan ninu yamandet sinim. Siwan ngana sanga ninda notninde butaya natayamuya akngata ninu pasiwan ninda Anutue kekeknga yutnim. Sike aminu tapatuta ina na sanga tapatue gwa nataat ngang natapiu waapata sanga waakngae katak siknga dua nataak kapanin. Ngana aminda Anutue musip gwaang natangamiu Anututa aminu waapae natapan itane amina dakngawik.

Siwan wamu wa nanikingu sanga kaau anutu pupukngae yamukaingunin nakaingge natake ie anzing nataat. Wamu ginda nanike anutu pupuknga wa sanga siakan taknga dua ngang naniwa noman singgak. Siwan Anutu siknga kwaapzang dua. Aho. Anutu siknga awia tapatutakan yuak ngangu ninu atnataamang. Sike ngana aminda sanga kwaapzangge anutunin ngang yanikaing. Ngan. Sanga kwaapzangge buyambam tapanin ngang yanikaing. Sanga wa yanikaingu kundu kepdakane nana. Sike kundu enandang nana. Siwan ngana ninda ie undanga ngang natake Anutu awia tapatuekan nataamangu wa Nanin Anutu. Ita sangabamdane yapii. Siwan ninu iekan natanggamatake tasiyuamang. Sike ninda natake Buyambamu awia tapatuekan nataamangu wa Jesu Krais. Ita Anutue gen gwaamuke sanga kuupbam tasike tekut. Sike ita nin gatanimuke papan nomatawa ninu itane gepbiatang koke yuamang.

Siwan ngana aminu gikat nana kunduta natdetdeu wa ninda natake anutu pupuknga sanga siakan taknga dua ngang nataamang kakngae natapa siakan dua singgak. Aho. Wa aminda Jesue amina dua dakngake sanga anutu pupukngae gepbiatang tupa yuking. Yuke kaau anutu pupukngae yamukingunin nake anutu pupukngae natanggamatake naking. Sike sanga wa gwa teke kepman epu kuke yuaing ngana kaau wa yamukaingge natake anutu pupukngae sanga na natapa kekeknga singgak. Siwan wa aminda Anutue kekeknga dua natake ngana kaau anutu pupukngae yamukaingunin nake musiaatang nangaakan nataaing. Siwan ngana sanga ninda nakamang kakngata ninu ninipake Anutue wesimu kunanga dua. Aho. Ninda kaau wa yamukaingu dua nake tasinanu nindane umaninu Anutue kaine dua pimapik. Sike ninda atnake tasinanu nindane umaninu dua enawik. Wena.

Siwan ngana ginu tagwautnong. Ginda kaau wa yamukaingunin nananggengu notza Jesuat nana sanga waakngae nangaakan nataaing aminde natake kaau wa nana ninduke wa aminda pimananga ngang natake ma napam. 10 Dasingge? Aminu ginu natdetdetza kaya akwakat nana tapatuta anutu pupukngatane yot takwan gwene koke pukwike nawawan notna Jesuat nana tapatuta kake ngana ita ina unzakan napikge nangaakan natapik. Nangaakan natake kawawan ngana notnata nawawan kake ita dasing tasiwik? Ita undanga ngang natake napik. 11 Siakan. Ita nake pimake anutu pupukngae gepbiatang gatuna kopik. Siwan aminu wa natdetdetna kayaapata kaau wa nake notna wa anutu pupukngae nangaakan nataak kapae dua natake aminu Kraisda ie tangge kungwangamukut tapatane natdetdetna tasiwan maiwik. 12 Sike ginda notza Jesuat nana Anutue kekeknga dua nataaing aminu sanga wai tasike wa amindane musia pasiwa maikaing. Siwan sanga waaknga tasiyuk ginda Kraisde wai tasingamukaing. 13 Unzingge nata anzing nataat. Nata kaap nawawa nanduke notna Jesuat nana tapatuta pimapanu nata notna waapata pimapsak ngang natake kaau gatuna dua siknga napit.

Copyright information for `WNC