1 John 2

Jesue gepbiatang yuke sukunim.

O ginu natane pandetnabam. Wamu aaknga ginde matandamuke ginu waiakngasa dua tasiningge natake matandamunggat. Sike ngana aminu tapatuta wai takngatu tasiwanu aminu waiaknganinde wamu Nanin Anutuat yatapat takawik kapata akgatangamik. Wa akgatanimik kapa aminu nomana siknga apa Jesu Krais ngang inikamang kapa unin. Ita ninu itane aminabamdane waiaknganikat gatu aminu kuupbamdane waiaknganaatde wam yatapan takanggak kapa dakngake yuak.

Sike ninda Anututane mama wamu kuupbam tawake tasikengu ninda Jesuat musipminu takngatukan natake unekan binga yuamang ngang natapna siakan siwik. Siwan ngana aminu tapatuta Anututane mama wam sandeke ngana na Jesuat musipmiu takngatukan nataamak ngang yanggau ita kem yanggak kapanin. Siwan siakan wam taknga itane musiaatangu wena. Sike aminu tapatuta Anututane wamu katak gwaamukgau ita Anutue musip gwaangu kumzang siknga natangamunggak kapanin. Sike aminu tapatuta na Anutuat musipmiu takngatukan natake sukukamak ngang yakengu ita kepi Kraisda sukukut taknganekan sukuyok. Sike ninda kepi waakngane sukukengu ninda Anutuat gatake sukukamang ngang natapna siakan siwik.

Notnae musip gwaang natayamuning.

Ngan notnabam. Nata musip gwaangu ginde natandamunggat. Sike wamu nata ginde wa matanggat taknga wa kayuk kaknga dua. Aho. Wamu wa tupa siknga tapduknga Jesutane wam takngata ginde apbut kopatangu ginda gwa natapbing kaknganin. Siwan ngana nata mama wamu apmanu ginde matanggat taknga mama wamu kayuk kaknga. Sike zikaa akngata wena sinangge siwawan kakaa akngata apnangge siwan ginda kepi kayuu Jesuta tawake yeutnimukut taknga ginda tawake tasikaing.

Sike aminu tapatuta notnae semna natangamuyuk na kakaa akngane yuat ngang yanggau ita zikaa akngane asinggan yuak. 10 Sike ngana aminu tapatuta notnae musip gwaang natangamunggau ita kakaa akngatane gepbiatang asinggan yuak kapanin. Sike kakaa akngane yusika ita waiakngaatang dua pimapik. 11 Sike ngana aminu tapatuta notnae semna natangamunggau ita zikaa akngane yuak kapanin. Ita zikaa akngane sukuke zikaa akngata kaina tasiwan maiwan kepie botasukuke wasiyawatakuwik.

12 Ngan waatdakana. Nata ginde natapa
sanga Jesuta tasinimukut takngae natake Anututa waiakngasa gwa sandetdamukut ngang natake pas asanu ginde matandamunggat.
13 Sike nata ginu wawi aminuake gwa siya aminde natapa
ginda aminu kepat yekapat dua tasike tekut gwene yukut tapae atnataaing ngang natake ginde matandamunggat.
Siwan gatu ginu wawi kekeknga yuaing aminde natapa
ginda Setenu gwa yapbike yuaing ngang natake gikat kuutde matandamunggat.
Ngan waatdakana.
Ginda Nanin Anutue atnataaing ngang natake ginde matandamunggat.
14 Sike ginu aminuake gwa siya aminda
aminu kepat yekapat dua tasike tekut komune yukut tapae atnataaing ngang natake ginde matandamunggat.
Siwan gatu ginu wawi kekeknga yuaing aminda Anututane wam takngae musipzaatang natapa kekekawan ginda akekekake
Setenu gwa yapbike yuaing ngang natake
gikat kuutde matandamunggat.

Musia enawa tasikaing kaknga.

15 Ginda sangabamu aminu Anutue masa imuke pasikaing kakngae musip gwaangu ma natapam. Kepi wa aminda sukukaing kaknga apbitatenong. Ginda sanga wai waakngae musip gwaang natayamukengu ginu musip gwaangu Nanin Anutue dua natapning. Wena. 16 Aminda musia enawan ina banipda siwan sanga waiaknga tasikaing. Ba kainata kawa musia enawa sanga waiaknga pasikaing. Ba sangaapana buyambam pake notnae sapduyamuke pasikaing. Sanga wa tasikaing kakngae yapii Nanin Anutu dua. Aho. Aminu Anutue masa imukaing aminu yapii unin. 17 Sike sanga wa aminda tasinangge ba tanangge natanggamatakaing kakngata pimanangge singgak. Siwan ngana aminu tapatuta Anutue banip tawake tasiwiu ita kayuu asinggan asinggan yuwik.

Jesue iwana dakngake apbut.

18 Siakan waatdakana. Tapduu wenga gwenu gwa sinanggenggak. Tupa ginda wamu takngatu Kraisde iwanata apme apik ngang yawa natapbing kaknga buyana gwa aakgak. Iwana kwaapzangga gwa apukaing. Apa kake tapduu wenga gwenu gwa sinanggenggak ngang natapna siakan singgak. 19 Wa Kraisde iwana dakngake yuaing aminda nikat gatake yukumang ngana gwa nipmake kuking. Wa aminda nikat musipminu takngatukan natake yukumang gamu dua nipmake kuwam. Ngana unzingu dua natake nipmake kuwawa wa aminu kuupbamda nikat musipminu takngatukan dua nataamang kakngata anggaman siwan kaamang.

20 Siwan ngana Anututane dudumnaapa Jesuta Waunga ginde daman Waungu waapata musipza pangenawan ginu kuupbamda siakan wam takngae atnataaing. 21 Nata ginde natapa ginu siakan wam takngae dua nataaing ngang dua natake ginde matandamunggat. Aho. Ginda siakan wamde atnataaing. Aminu siakan wamde gepbiatang yukengu ita kem wamu dua yanggakgen ngang natake ginde matandamunggat.

22 Siwan kem wamdane yapii mamin? Aminu tapatuta Jesue natake ita Anutuat dua gatake yuke aminu kepdakane nana amindane donguneta aakumang binga aakut ngang yanggak kapanin. Aminu wamu waaknga yanggau ita Kraisde iwana dakngake Nanin Anutuat gatu itane waakngaatde masa yamunggak kapanin. 23 Dasingge? Aminu masa Anututane waakngae imiu ita masa Nanaatde kuut imunggak kapanin. Siwan ngana aminu tapatuta Jesue natake ita Anututane waaknga siknga ngang yakapmanggau waapata Nanin Anutuat musia takngatukan natake unekan binga yuamayak kapanin.

Kem wam takngata dua tasiwan pimanim.

24 Siwan wamu tupa Jesue wam takngata ginde apbut kopatangu ginda gwan natapbingu wa ginda gitna pake yutnong. Gitna pake yukengu ginda Nanin Anutuat gatu itane waakngaat gatake unekan binga asinggan yutning. 25 Jesuta unzing yutnimde natake ita wa kayuk asinggan asinggan yutnanga aknga ninde nimunangge gwa yawan kekekakut.

26 Ngan. Nata aminu gin panzike kem wam danindamukaing aminde natake wamu aaknga ginde matandamunggat. 27 Sike ngana nata ginde natapa Jesuta ginde Waunga gwa damukut ngang nataat. Siwan Waungu waapata gikat gatake yuwawan ginda natdetdetde dua dapning. Wena. Waungu waapata ginde sanga kuupbamu atdanindamukgak. Danindamuwawan ginda wamu kuupbam usanzike kem ba. Ba siakan ba ngang takngaana kaya dua natapning. Noman gan natapning. Dasingge? Waungga kem wam taknga teke siakan wamban danindamukgak. Siwan ginda wamu wa danindamukgak kaknga gwaamuke ginda Jesuat musipza takngatukan natake yutnong.

28 Ngan waatdakana. Ginda Jesuat gatake yutnong. Iat gatake yuwawa tapduknga ita gatu apik gwene ninda natake ita waiaknganinu gwa sandetnimukut ngang natake apbakngake nomnane kunim.

29 Ginda atnataaing. Jesuta nomana sikngaapa yuakgen. Ita unzing yuak ngang natakengu aminu kepi nomana akngane sukukaing aminda Anututane waaknga yapana dakngake sukukaing ngang ginda natapa siakan siyok.

Copyright information for `WNC