1 John 3

Anututane waaknga yapana dakngakumang.

Siwan Nanin Anututa ninde butaya siknga natanimunggak kakngae natake asiknga bakngakamang. Ita ninde natake waaknga yapana ngang nininangge natake ita nindane musipmin pangenawan ninda tana tekwamban Anututane waaknga yapana dakngake yuamang. Dakngake yuwatna aminu Anutue masa imukaing aminda ninde dua nataaing. Dasingge? Wa aminda Anutue kuut dua nataaing. Ngan waatdakana. Ninda Anututane waaknga yapana dakngake yuamang. Sike tapduknga Jesuta gatu apik gwene ninda sanga akanim takngae ita dua apuwawan ninda botake yuamang. Ngana atnataamang. Ninda itane nomna kana ita yuak kakngakan dakngake unzing yutnim ngang natapna siakan singgak. Siwan ngana ita ninda unzing dakngake yutnim takngae dua yeutniman kakumang. Siwan aminu Jesuta yuak kakngakan dakngake yutnangge nataaing aminda inane musia tapa nomatawan Jesuta aminu nomana sikngaapa yuak binga dakngake yutning.

Siwan sanga wai aminda tasikaing kakngata Anututane mama wamu asandekgak. Unzingge aminu tapatuta waiaknga tasikengu ita Anututane mama wam sandekgak kapa dakngake yuwik. Siwan ginda atnataaing. Jesutane waiakngana wena siknga siwan nindane waiaknganin sandetnimunangge natake ita kepdakane apbutden. Siwan aminu tapatuta Jesuat musia takngatukan natake unekan binga gatake yuwiu aminu waapata waiakngane dua sukuwik. Sike aminu waiakngane sukuwiu aminu waapata Jesue natake aminu nomana sikngaapa yuak ngang dua nataak kapanin.

Siakan waatdakana. Ginu katak tagwautnong. Aminu tapatuta enake ginu kem wam danike tasiyak. Aminu kepi nomana akngane sukuwiu waapa aminu nomana amin. Unzing nomanaapa Jesu binga. Siwan tupa siknganeta apu apmanu Setenda sanga waiakngana asinggan pasinggak. Pasinggakge aminda wai waaknga tawake tasiningu wa aminda Setendane dongune yuaing amin. Siwan Setendane kekeknga waaknga tanguwan pimapikge natake Anutue waakngaapata kepdakane epbut.

Siwan aminu Anututane Waungga kekeknga akngata aminde pasiyaman tapa tekwamban Anututane waaknga yapana dakngake yuaing aminda waiakngane dua sukukaing. Dasingge? Anutue banip tawake tasinangge asiknga bakngake sukukaing. Unzing Anututa ina banipda siwan tasinggak binga. Sike Anutue waaknga yapana dakngake yukengu wa aminda waiakngane sukunanga dua. 10 Sike aminu sanga nomana aknga dua tasinggau ita Setendane dongune yuak kapanin. Gatu aminu notnae musip gwaangu dua natayamunggak kapata Anututane waaknga dua dakngake yuak kapanin. Ngangu wamu waaknga natake amin usanzike wa Setendane ba aminu wa Anututane ngang nomana siknga natapnim.

Musip gwaang natayamunanga.

11 Ginu atnataaing. Tupa Jesue wam takngata ginde apbut gwene ninda notninde musip gwaang natayamunimde wam natapbinggen. 12 Unzingge ninda kepi Kenda tawake tasikut takngane sukunanu take dua siwik. Kenu waapata Setendane dongune yuke ita uyapna tanguwan kumbut. Sike ita dasingge tanguwan kumbut? Ita sanga waiaknga tasiwawan ngana uyapnata sanga nomana tasiwan kake atemna natangamuke tanguwan kumbut.

13 Ngan notnabam. Aminu Anutue masa imukaing aminda ginde atemna natandama kakengu ginda nangaakan ma natapam. 14 Ninu atnataamang. Ninda sanga kumnanga aknga teke kayuk yutnanga akngane yuamanggen. Ninda banip gwaangu notninu Jesuat nana aminde natayamukamang kakngae natake ninda kayuk yutnanga akngane yuamang ngang natapna siakan singgak. Siwan aminu notnae musip gwaang dua natayamunggau waapata sanga kumnanga aknga gitna take yuak kapanin. 15 Aminu notnae atemna natayamunggau waapata amin tanguwan kupik kapa binga dakngake yuak kapanin. Sike aminu wa bingata kayuk yutnanga akngane dua yuak.

16 Siwan sanga Jesuta ninde tangge kungwanimukut takngata yeutniman ninu sanga notninde musip gwaang natayamunanga akngatane yapii unin kaamang. Kake ninda ina unzakan notninde tangge kungwayamunimde semna natapnanga dua. 17 Siwan aminu sangana babanu kaya tapatuta kaawan itane notna tapatuta sangae dapmake yuwan kake ngana akotnake dua gatangamik. Kotnake dua gatangamuke ngana na Anutue banip gwaang natangamunggat ngang yawanu siakan dua siwik. 18 Siakan waatdakana. Ninda notninde banip gwaang natayamukamang kaknga genin tangan gan dua yanim. Puyana atasinim.

Anutue nomune yutnangge dua gwautnim.

19 Siwan ngana ninda musipmikatang natagwaanguke asikaya ninu Anutue nomune taketa dua ba yuamang ngang natapnim. Unzing natakengu ninda dasing kaknga natapna kusiwan Anutue nomune gitna yutnim? Ninda notninde banip gwaang natayamukamang kakngae natapna kusiwan Anutue nomune gitna yutnim. Ninda banip gwaangu unzingu wa natayamukamang kakngata yeutniman ninu siakan wamde gepbiatang yuamang kakngata anggaman siwan kanim. Kake itane nomune take yutnim ngang natapna kekekawik. Dasingge? Anututa sanga kuupbamde atnataak. Sike ita sanga ninda musipmikatang natagwaanguke nangaakan unzing nataamang kakngae anggaman atnatake ngana musia kwikwikngata yuak. 21 Ngan notnabam. Ninu musipmikatangu Anutue nomune take yutnim ngang natapna kekekawanu itane nomune yutnangge dua gwautnim. 22 Dua gwauke ninda itane banip tawake tasike itane mama wamna tawayuk sanga tapatue tumuk wam ininanu ita ninde atnimunggak. 23 Sike wamu ninda tawake tasinimde wamu ita kekeknga yakut taknga anzing. Ninda Jesue natake Anututane waaknga ngang natapnim. Anututa tapan ita akgatanimuya apanin dakngake apan umana Krais ngang inikamang kakngae natapna kekekawik. Natapna kekekawan ninda wamu tupa Jesuta ninikut taknga tawake notninde banip gwaang natayamunim. 24 Sike aminu Anututane mama wam tawake tasiwiu waapata Anutuat musia takngatukan natake unekan binga gatake yuamayak. Siwan Waungu Anututa ninde nimukut tapata musipmin pangenakgak. Pangenawan ninu Anututane mama wamna gwaamukamang kakngata yeutniman Anututa nikat gatake yuamang kakngata anggaman siwan kaamang.

Copyright information for `WNC