1 John 5

Anutue masa imukaing aminde gepbiatang dua yutnim.

Aminu tapatuta Jesue natake Anututa i tapan Krais akgatanimuya apanin dakngake yuak ngang yanggau waapata Anututane waaknga dakngake yuak kapanin. Dasingge? Aminu kunduta aminu tapatue musip gwaang natangamukaing aminda aminu waapatane waakngae kuut musip gwaang natangamuning. Sike ninda Anutue musip gwaang natangamukengu itane mama wamu atawake tasinim. Mama wamna tawake tasikengu ninda aminu Anututane waaknga yapana dakngake yuaing aminde musip gwaang natayamukamang kakngata anggaman siwan kanim. Dasingge? Aminu Anutue mama wam tawake tasining aminda Anutue musip gwaang atnatapning. Siwan aminu Waungga musia tangenawan tapan tekwamban Anututane waaknga dakngake yuwiu waapata sangaaknga kuupbam Anutue iwana dakngake tasikaing kaknga ayaipapaakusiwik kapanin. Sike aminu waapata Anututane mama wam tawake Anututa kwatan siknga niniwawan tasikamang ngangu ita dua yawik. Wena. Ninda Jesuta akgatanimik ngang natapna kekekawanu ninda sanga aknga kuupbam Anutue iwana dakngake tasikaing kaknga ayaipapaakusinim. Siwan maminda sanga waaknga yaipapaakusiwik? Aminu tapatuta Jesu Anutue waakngaapa unin ngang natapan kekekawiu waapata Anutue iwana ayaipapaakusiwik kapanin.

Anututa inane waakngae yakapbut.

Siwan sanga takngaata yeutnimat Jesu kepdakane nana tapatu ngangu dua natapnim. Aho. Anututa initewan Krais akgatanimuyaapa dakngake kepdakane epbut tapa Jesu unin ngang natapnim. Sanga waakngaaya anzing. Jonda Jesu saukngamukut takngaat gatu Jesuta kungwake daknga tukngwakut takngaatda yeutnimat Jesuta Anutuat yusika apbut tapa unin ngang nataamang. Sike yangga saukngamukut takngaekan natake Jesu Anutuat nanaapa ngangu natapnanga dua. Ngana yangga saukngamukut takngaat gatu ita daknga tukngwakut takngaatde natapna Jesu Anutuat yusika epbut ngang anggaman siwan kaamang. Siwan sanga tapatuatda Jesue yakapan ita Krais Anutuat yusika apbut tapa unin ngang siakan singgak. Sanga waapa Anututane Waung Kapa unin. Sike Waungu waapata siakan wamdane yapii. Siwan yangga saukngamukut takngaat gatu daknga tukngwakut takngaat gatu Waungkat ngangga sanga takngatukan yeutnimukaing. Sike sanga wa takngaat takngatuatda yeutnima kana siakan singgak. Siwan wamu aminda ninikaing kakngae natapna siakan singgak ngana wamu Anututa nininggak kakngae natapna siakan siknga siwik. Siwan wamu wa Anututa inane waakngae nininggak kaknga anzing. 10 Aminu tapatuta Jesu Anututane waaknga sikngaapa ngang natapan siakan siwiu waapata wamu wa Anututa nininggak kakngae musiaatang natapan kekekanggak. Siwan ngana aminu tapatuta wamu Anututa inane waakngae nininggak kakngae natapan kem siwiu ita Anutu kem amintapa ngang natapik. 11 Siwan wamu wa Anututa ninde nininggak kaknga anzing. Anututa ninde sanga kayuk asinggan asinggan yutnanga aknga gwa nimukut. Sike kayuk yutnanga waakngatane toiknga Anututane waaknga unin. 12 Siwan aminda Anututane waakngaat musia takngatukan natake unekan binga gatake yuamayau waapata kayuk yutnanga aknga take yuak kapa unin. Siwan ngana aminu Anututane waakngaat dua gatake yuamayau waapata kayuk yutnanga akngana wena.

Kayuk asinggan yutnanga aknga.

13 Siwan nata wamu waakngae natake ginu Jesu Anututane waaknga sikngaapa ngang natapa kekekanggak aminde matandamunggat. Ginda natake ninu kayuk asinggan yutnanga aknga gitna gwa take yuamang ngang natapa kekeknga siwikge natake wamu waaknga ginde matandamunggat. 14 Sike atnataamang. Ninda sanga tapatu Anututa tasinangge take nataak kakngae inindatapnanu ita nindane tumuk waminu atnatapikgen. 15 Sike ita nindane tumuk wamu kuupbam atnataak ngang natapna kekekanggak. Natapna kekekawanu ninda sanga tapatue inindatakamangu ita atniman takamang ngang natapna kekeknga siwik.

16 Sike aminu tapatuta kawawan notna tapatuta wai takngatu tasiwan kawik. Kawawan wai waaknga tasiwan Anututa dua inikwasiwan kumnanga akngane dua kuwik ngang natakengu ita notna waapa gatangamunangge Anutue inindatapsok. Inindatapanu Anututa waiakngana asandekngaman kayuk asinggan yutnanga aknga take yuwik. Siwan ngana sanga wai takngatu undang yuak. Aminu wai waaknga tasikengu ita akumnanga akngae gepbiatang koke yuwik. Sandekngamunanga dua. Sike notza wai waaknga tasiwik kapae dua ginda tumuk wam yaningge daninggat. Aho. 17 Ninda atnataamang. Sanga waiaknga aminda pasikaing kaknga kuupbamu Anututa kawan take dua singgakgen. Siwan ngana waiaknga kundu pasiwa kake Anututa dua yanikwasipewan kuke kumnanga akngane dua yutning. Aho. Ginda wa aminde tumuk wam inindatapa Anututa sandeyamuyok.

18 Siwan ninu atnataamang. Aminu Anutue waaknga yapana dakngake yuaing aminda sanga waiakngae gepbiatang dua yuainggen. Wena. Anututane waaknga Jesu waapata aminu Anutue waaknga yapana dakngake yuaing aminu katak siknga kayuak. Kayuke Setendane katakngane wa aminu sandewan waiakngae kepi dua tawakaing. Wena.

19 Sike ninu atnataamang. Ninu Anututane waaknga yapana dakngake yuwatna ngana aminu kuupbamda Setendane kekeknga akngae gepbiatang yuainggen.

20 Siwan gatu ninu atnataamang. Anututane waakngata apuke natdetdeu ninde nimukut. Niman ninda Anutu siakan tapae atnataamang. Natake ninda Anutu siknga apaat gatu inane waaknga sikngaapa Jesu Kraiskat musipminu takngatukan natake unekan binga gatake yuamang. Siwan Anutu waapa Anutu siknga. Siwan kayuk asinggan yutnanga akngae toiknga unin.

21 Siakan waatdakana. Ginda Anutu pupuknga kuupbamde masa yamunong. Unukan.

Copyright information for `WNC