1 Thessalonians 2

Polda Tesalonaika yot gapmane tasikut.

Mate notna! Gisa atnataaing. Tupa ninda yanisukuke ginde kundoke wamu takeaknga danikapna buya asaakutden. Sike tupanu Filipai yot gapmane ninda yanisukuke tasiwatna nin ninisapduke nindane gupminu apasiwa maiking kakngae ginu atnataaing. Siwan ngana Anutuninda nindane musipmin papan kekekawa ninda iwaninu dua kagwaukumang. Wena. Ninda akekekake Anututane wamu takeaknga ginde atdanikapbumang. Sike ginda siakan ngang natapningge natake kemu dua panzikamang. Sike gawaknga aknga buyak dua yuke gwaut wamu ginde danikamang. Aho. Anututa nindupan take siwan puya ninda wamu takeaknga aminbamde yanikapnim taknga atnimukut. Unzing nimukutde ninda tasike aminda ninde puyae take natapningge dua natake yanikapmakamang. Aho. Anututa ina ninde musipatangu nataamang kaknga usanzikgak kapata take natapikge wamna yakapmakamang. Siwan ginu atnataaing. Ninda ginu dua danidatdaukumang. Wena siknga. Sike Anututa atnataak. Ninda puya waaknga tasikumangu sanga akgeengutnanga aknga dua takusopuke tasikumang. Ninda puya tasina ginda ba aminu kunduta umanin yapangenatningge dua natake tasikumang. Wena siknga.

Siwan aminu Anututa tapan Krais akgatanimunggak kapaninda nin papan itane kwiiknga aposel aminu umaninu kaya akwak dakngakumangu nin ninipewan kuke yanisukukamang kakngae natake ninda ginu umanin yapangenake sangasa nimuke gatanimunong ngang danikumang gamu noman siwan.
Ngana tapduknga ninu gikat yukumang gwene ninu dua daninggamatake sanga wepda siknga tasikumang. Unzing mingata waatdakana katak siknga toikgak binga. Ninda ginde take siknga natake Anututane wamu take aknga ginde damunangge take siknga unzing natapbumang. Sike wamu waaknga ginde damuke gin gatandamuke akumnimde dua bitakumang. Aho. Ninda ginde musip gwaang natandamuke gin gatandamunangge tasikumang.

Mate notna! Ginu puya kwatan bamu ninda tasikumang kakngae atnataaing. Ninda puya kekeknga tasike Anututane wamu takeaknga ginde daniyuk gindane nanam gatu sangasa ngangu dua kaitnangge natake ninu kwakngaom gatu zikaane ngangu kuut gupminde puya pasike yukumang.

10 Ginu atnataaing. Siwan Anutu kuut atnataak. Sanga ninda ginu Jesue natapa kekeknga sikut aminde tasikumangu noman siknga tasikumanggen. Gutonga takngatu wena. 11 Ginu atnataaing! Sanga nanata waakngae tasinggak kaknga tuwanguke 12 ginu inandek inandek tasikumanggen. Ninda unzing tasike gin danidamuke gwaut wamu asinggan danike ginda kepi Anututa take nataak kaknga tawake tasiningge take siknga natake danidamukumang. Siwan Anutu wa nin yaniwamban ninda itane kekeknga aknga gepbiatang koyutnimde yaniwanggak kapa unin.

Yanisapduke meya yamuking.

13 Siwan tupa ninda Anututane wam taknga gin danikapna ginda natake Anututa unzing siknga nininggak ngang natake musipzaatang gitna pake yuaing. Aminde wamban ngang natake undang dua teking. Aho. Wamu wa danina natapbingu Anututane wamu siakande siknga yuak. Siwan ginu wamu waaknga natake siakan ngang natake yuaing amindane natdetdetza Anututa pangenakgak. Ge ginda unzing natake yuaing kakngae natake ninda asinggan Anutue inimbakngakamang.

14 Siwan mate notna! Tupa siknga aminu Judia nana aminda Anutue wam yanikapsa aminu atzipa kumbing. Siwan aminu wa zipa kumbing amindane zakngita yawa kekekawan Jesu Buyambam tapaninu tanguwa kumbut. Siwan aminu Anututa tapan Krais akgatanimuya apanin dakngake yuak kapa Jesu unin. Siwan aminu Judia kep komune yuaingga enake dongu takngaaya dakngake dongu takngatuta iwana dakngake Jesutane aminabamdane gupna pasiwa maiking. Unzing pasiwa maiwa ninu atninikwasipewa kukumang. Unzingge Anututa natapan take dua singgak. Siwan aminu waakwakga Jesue semna siknga natake ninda kepna kepna nana amin gatayamunangge wa aminda inane waiaknganae toknga dua paningge wamu takeaknga yanikapmake tasisukuwatna kepininu asumutnimunangge natake asinggan tasikaing. Unzing tasike aminu kuupbamdane iwana dakngake tasiwawa waiakngana buyambam siknga singgak. Siwan Anututa bania toknga siknga natayamuke waiaknganae toknga yamik kakngata undang yuyamunggak.

Siwan ngana ninda atnataamang. Meya wa atnimuking kakngata ginde gwa apbutden. Notza une nanatakan Jesue banip sikaing kakngae semna natake gindane gupza pasiwa maikaing ngangu atnataamang.

Aminu gatuna kanangge natapbut.

17 Mate notna! Ninda gin dapmake zetzet kunimde natake you gapmandune kukumang. Kuke ginde gwangat siknga natdamuke toitoitda minga nanae gwangat siknga nataaing binga natandamuke yuamang. Siakan. Ninda ginde nomu dua danduamang ngana ninde musipmikatangu ginde atnatanggamatake ginde gatunin kunangge toknga siknga natapbumang. Ninde musipatangu gin dandupnangge toknga siknga natake ninu puya kekeknga siknga kepi kake ginde kunangge tasikumang. Siwan na Pol. Nata tapdukbamu ginde kunangge tasiwa ngana Setenda naat notnaatdane kepininu asumutnimunggak ngana 19 gin dandupnangge asiknga bakngakamang. Dasingge? Masande nindane Buyambam tapa Jesuta gatuna apana ninda ie nomune yutnim. Sike tapduu waomune sanga tapatuekan natayuamang kaknga kakengu apbaknganim. Siwan sanga unzingu ninda musip gwaangu minae natapnim? Ginu unin. 20 Ngan! Ninda ginde danikumangu ginda akgwaamukaing kakngae natake asiknga bakngake yutnim. Siwan unzingge gatunin ginde kunangge musipminu toknga siknga nataamang.

Copyright information for `WNC