1 Thessalonians 3

Polda Timoti initewan kukut.

Unzingge naat gikat unekan dua gatake yuwatna tapduu mamaya siwan nata ginu dasingga yuaing ngang natake nangaakan natapbum. Natake kundusipat yutnangge asiknga bitakum ngana ginde akuwitde natapa kepi wena sikut. Siwan natakan Atens yot gapmane yuwawa Timotita napmake ginde kuwikge wam yakumak. Unzing yata takawan nata notna Timoti initewa ginde kukuu waapata naat unekan gatake yuke Anututane puya tasike wamu takeaknga aminu Anututa tapan Krais akgatanimunggak kapae natake asinggan yanikapmanggak kapa unin. Siwan nata initewa ginde kuke gin kekekandamuke ginda Jesue aminabam dakngake yuaing kaknga kekeknga siwikge natake kukut. Kuke aminu Jesue masa imukaing aminda meya atdamukaing kakngaatang pimanang ngang natake nata initewa ginde kukut. Siwan gisa atnataaing. Ninda meya wa atnimukaing kaknga dua kanimde kepi wena singgakgen. Siwan meya wa pakamang kakngae natake tupa ninu gikat gatake yukumang gwene ninda anzing danikumang. Iwanzata enake meya takngatu takngatu atdanining ngang danikumang kaknga buyana gwa aawan kaaing. Meya waaknga ginde gwa apbut ngang natake ginu dasingga yuaing ngang natake nangaakan natapbum. Asikaya Setenda asinggan ninu pasiwan singgak. Siwan ita ginu gwa danidatdaukut. Danidatdauwan pimanang ngang natake nata puya ninda gatandamunangge pasikumang kakngata apba maiwik ngang natake akgwaukum. Nata akgwauke ginda Jesue natapa kekeknga singgak kakngae wam natapnangge nata Timoti initewa ginde kukut.

Timotita wamu take takapbut.

Siwan Timoti wa initewa kukuu gatuna gin dapmake apmaatzim siknga gatuna apuke wamu take siknga aknga na gwa nanik. Ita ginu Jesue natapa kekeknga singgak kakngae wamu gwa nanik. Nanike ginu nae musip gwaang natangamuke apbakngakaing kakngae wamu kuut gwa nanik. Gatu ginda na nadupnangge gwangat nataaing kakngae wamu kuut gwa nanik. Unzing nata gin dandupnangge nataat binga. O mate notnabam! Ita wamu wa nanikut takngata musipma tapan kekekanggak. Ginu Jesue natapa kekeknga sikut taknga gitna take yuaing ngang natake ninda meya buyak ane yuamang ngana apmanu musipmikatang tatanga natake yuamang. Sike ginda Buyambam tapaninde kekeknga yuaing kakngae wam natake ginde nangaakan natapbum taknga wena gwa singgak. Wena siwan kake ninda Anutue asiknga inimbakngakamang. Inimbakngake ninda ginde natake Anututa musipmin pangenawan banipmikatang iaknga siknga natake Anutue asiknga inimbakngake yuamang. 10 Inimbakngake yuke kwepapman tendeknga wena tumuk wamu asinggan ninda gindane nomza dandupnangge musipmikatangu toknga siknga natake yakamang. Yake ginda Jesue atnataaing kaknga dapaknga ba siwanu gindane natdetdetza pana nomatawan gatu take siwikge natake yakamang.

Anututa wa aminde initakuwikge.

11 Sike ninu Nanin Anutuat gatu Buyambam tapaninu Jesuatda ninu ginde kunimde kepi Setenda umutnimukut taknga zipmandakngawat kunimde nataamang. 12 Siwan ngana ninu Jesu Buyambam tapaninda musipza pangenawan ginda notza Jesuat nana amikat aminu kuupbapatde musip gwaang natayamukaing kaknga buyambam siwikge nataamang. Unzing ninda ginde musip gwaang natandamukamang binga. 13 Sike Anututa unzing tasike gindane musipza tapan kekekawan masande Buyambam tapaninu Jesuat gatu inane amin takwakat gatuna kepdakane epning gwene ginda noman yuke gutongasa takngatu Anutu Naninde kaine wenata yutning.

Copyright information for `WNC