1 Timothy 3

Wamu Anututane aminabam kayuaing aminde natake yakut.

Siwan ninda siakan wamu takngatu anzing yakamang. Aminu tapatuta Anututane aminabam kayutnangge natapiu waapata puya take siknga akngae nataak kapanin. Siwan aminu tapatuta Anututane aminabamde kuyana dakngawikge tanangge natakengu gata aminu nomana siknga apa tapso. Ngan. Aminu maatna tapatukan takut tapa kakengu gata waapa take tapso. Ita ina tagwauke yangga toknga aknga buyambam dua tangoke natdetdeu takekan take kepi nomana akngane sukuwan kakengu waapa take tapso. Ita aminu maata apa kakengu inane yotnane pakoke take siknga toimbik. Gatu ita aminu kundu miti wam yanindamuke natdetdetna papan kakaawan kakengu take tapso. Ngana ita yangga toknga akngae natanggamatake asinggan tangoke datdaptake kwikwiknga wam teke amak wam yawan kakengu gata waapa ma tapim. Ba ita asinggan yanganuwik ba amindane sangaapanae geenguwan kakengu waapa ma tapim. Wena. Ba ita aminu ina paanu katak kayuke inane waaknga yapana pasiwan itane wamna gwaamuba kakengu gata waapa tapi kayuya aminu tapatu dakngayok. Ga atnataayak. Aminu tapatuta ina paanu wai toipmaiwiu asikaya waapata Anututane aminabamu katak kayuwik ba dasing? Wena. Sike aminu Jesue kuke itane amina kayuk siknga dakngawiu waapata kayuya aminu zet dakngananga dua. Asikaya aminu wa bingata kayuya aminu zet dakngakengu itane umana asenawan yamandeu dua dakngawik ba dasing? Dakngake toknga Setenda tupa pakut takngakan papsak ngang natake gata aminu wa binga ma papim. Aho. Aminu tapatu aminu Jesue dua natake kepman yuaing aminde banakanu umana take siwanu itakan akayuya aminu tapatu take dakngake yuwik. Sike aminu wa binga dua ngana kayuya amin dakngawiu waapa Setenda kem tanziwan pimake apmaakawik.

Wamu miti yot kayuke tapa takanggak aminde natake yakut.

Ina unzakan aminu miti yot kayuke tapa takanggak amin panangge natakengu gata aminu sanga tasining kakngae katak siknga natagwaangukaing ba gena gwakngaaya binga dua dakngake yuaing amin papso. Sike aminu yangga toknga aknga asinggan tangoke datdaptakaing ba mani buyambam kaitnangge tasikaing aminda miti you kayutnanga dua. Aho. Natdetdeu tupa Anututa inatakan natake tekut taknga apmanu ita ninde yeutniman kaamang kaknga gitna tapik. Gitna take ita ina natapan natdetdetna kakaa siknga siwiu waapata miti you take kayuwik. 10 Siakan. Tupanu gata amindane puya usanzike wa aminda kepi nomana nata ayanggat takngane sukuwa kakengu gata wa amin papi miti yot kayuya amin dakngake yutnong.

11 Siwan wa amindane maatnaaya kuut puya atasining kakngae katak siknga natagwaanguke sapdut wamu dua yake yangga toknga aknga mateknga sikngakan tangoke dua datdaptake asinggan sanga takeakngakan tasining. Maatnata unzing tasiwanu wa amindane apnata miti yot kayuya aminu take daknganing.

12 Sike aminu maatna tapatukan paking. Pake ina paanu katak siknga kayuke tasiningu wa aminda miti yot kayuya aminu take daknganing. 13 Dakngake puya waaknga nomana siknga pasiwanu wa amindane umana take siknga siwik. Siwan wa aminda wamu Jesu Kraisde natapa kekekanggak kakngae natake kekeknga yanikapning.

Anututa nisa gup takutde.

14 Siakan. Nata zetgaman gae kunangge nataat ngana kepina wena siwanu zet apnanga dua siwik ngang natake nata pas asanu gae matanggamunggat. Siwan gata pas asan kendeke sanga Anututane aminabamda take tasining kaknga natapso. Natake Anututa ninu inane aminabamde banakanu ayuak ngang natapso. Ita ayuakge ninda itane siakan wam taknga tana kekekawikge puya tasinimde katak natapso. 16 Siwan Anututane wamu tupa ita ina natake tekuu wa ninda tawake tasikamang kakngae natapna wamu gwaam siknga singgak. Siwan aminu tapatuta wamu nata wa yanggat taknga yaitapaakusinanga dua. Wena. Sike wamu ninda ie natapna wamu gwaam siknga singgak kaknga anzing,

“Ita nisa gup takut.
Waung Kapata wamu aminda ie temapa iniking kaknga tanguwan kumbut.
Siwan angelata i kaking.
Wamu ita nin gatanimukut taknga take aminu keu komduine nana Anutue dua natapbing aminde yanikapbing.
Aminu kepdakane nana aminda ie natapa akekekakut.
Anututa ie enandang initakopan itane umana buyambam siknga sikut.”
Copyright information for `WNC