1 Timothy 5

Puya wepda tasiyamikge.

Siwan wawi aminuake tapatuta sanga waiaknga tasiwan kakengu gata kaanga ma iniwim. Aho. Gata aminu waapae natapi gikane nangga binga dakngawan gata wamu wepda yake tanomanukngamuyo. Siwan gata wawi matekge natapi gikane uyapba binga dakngawa gata panomanuyamuyo. Siwan maya aminuake natapi gikane mingga binga dakngawa panomanuyamuyo. Gatu maya matekge natapi gikane samingga binga dakngawa panomanuke sanga maya matekga wai tasinangge ganiwanu ga akgwaumso. Gwauke sanga nomana sikngakan tasiyo.

Maya kombakobatde.

Sike maya kombakobau tapatuta upeeke yuwan kakengu gata katak siknga toimso. Siakan ngana maya waapa waaknga yapana ba aina kaya kakengu wa aminda toitnong. Ngan. Anututane kepi akngane sukuke kombakobau waapatane waaknga ba yapana ba ainata katak siknga anzing natapnong. Wa amindane puyana tupan taknga anzing. Nana minga katak toike yake tupa engang yuwawa toikingge natake yake toitnong. Ga atnataayak. Anututa sanga waakngae take siknga nataak. Siwan maya kombakobau tapatu waaknga yapana aina wena kakengu aminu gatangamunanga wena waapata Anutuekan bakngake atnatayuwik. Natayuke ita kwakngaom gatu zikaane ngang asinggan Anutue yatawake tumuk wam asinggan inindatapik. Siwan ngana maya kombakobau tapatuta sanga musia enakaing kakngaekan natayuke tawambiu waapata kayuk ayuak ngana sanga take siknga Anututane akngae masa imuke yuwik. Siwan gata wamu nata wa yanggat takngae natake maya kombakobau kuupbamdane musia pangenawi wa aminda kepi nomana tawake tasinong. Tasiwa kake aminu tapatuta wa aminde wamu dua temapa yawik. Wena siknga. Siwan aminu tapatuta inane dongaat nana aminu kundu akgatayamuyok. Ngan. Inane minga nana bapuna apeknga ngangu katak siknga toimsok. Sike ita dua toiban kakengu ninda waapae natapna aminu songa binga dakngawik. Ita Jesutane kepi aknga ateke kukut ngang natapnim. Ngan. Waapata aminu zikaa akngane yuke botasukukaing aminu kuupbam yapbike ita aminu wai siknga apa daknganggak ngang natapnim.

Sike Jesue aminabam dakngake yuaingge maya kombakobau asupeeke yuaing amin gatayamuningge yaniyo. Yanike maya waakwakgane umana akgatayamunanga pepa sane matayo. Matawi wa aminda sanga wa gatayamunanga aknga pake yake miti puya asinggan tasining. Ngana kuupbamdane umana matananga dua. Aho. Maya tapatuta nakana 60 ngang kawan sandewan gatu apna tupa nana akupan wawi kayuu tapatu dua takutna kakengu itane umana take matayo. 10 Sike tupa kombakobau waapata puya nomana tasike inane waaknga yapana katak toiban takawa Jesutane amina kunduta puya pasitakuke kepi maata apa kake inane yotnaatang pakopbut. Pakoke kepine ngwayuu gatakukingu yangga sauyamukut. Gatu aminu asupeeke yuwa kakengu ita akgatayamuke puya take siknga inata inata wa bingakan kwatan tasikutna kakengu gata waapatane umana matayo.

11 Sike ngana maya kombakobau aminuake dua sike kekeknga yuak kapata umana matawiyakge ganiwan ngana gata maya waapatane umana ma matawim. Wena. Ga atnataayak. Waapatane umana matake gatangami ngana masande itane musia gatuna enawan wawi kayuk tanangge musiaatangu toknga siknga natapik. Siwan sanga wa musia enayaakngata mayatane natdetdetna kaitakuwan mayata yamandet sike apnae kuwik. 12 Apna kayuk kapae kukengu maya waapata wamu tupa Kraisdekan natanggamatake puya ie pasingamikge yakut taknga asandewik. Sandeke meya buyak yuwik. 13 Sike maya wa bingata puya tasinangge semna natapning. Natake bautna bamdane yotnane moo siknga kongepuke wamu aminu tapatuta wepda akusopuke yakut takngae natake ngana anggamande yatakuning. Yatakuke inane puya dua pasike kungapuke amindane puyae natake wamu asinggan yanining. Yanike wamu inata kundu take dua yaning. 14 Unzingge maya kombakobau kekekngana kaya amindane umana ma matawim. Wena. Aminu wa bingata apna kayukge kuningge take nataat. Apnae kuke engang pangaike inane apna ba waaknga yapana toike yutning. Yuwawa kake aminu tapatuta ninu Jesutane aminabam dakngake yuamang aminde semna natanimuke ngana ita ninisapdutnangge apmeptawik. 15 Ninu atnataamang. Maya kombakobau nikat nana kunduta gwa nipmake kuku Setendane kepi akngane yuke botasukukaing.

16 Siwan maya kombakobau tapatu inane dongaat nana tapatu Jesue natapan kekekanggak kapata ie toimsok. Toiban Jesue aminabamda maya waapa dua gatangamuning. Maya kombakobau inatakan siknga aminu gatangamunanga wena amin gan take gatayamuning.

Jesutane puya aminde.

17 Siwan take aminu puya nomana siknga tasike Jesue aminabamu katak kayuaing amin gatayamuke sangaapa kwaapzang yamuningge nataat. Nata aminu puya kekeknga siknga tasike Anututane wam yanikapmake aminu buyambam yanindamukaing aminde natake yanggat. 18 Ninu atnataamang. Anututa tupa siknga inane puya aminae natake tuwang wamu takngatu yawan natake itane amina tapatuta anzing matakut, “Gata ikwawa gamanu gwenduta gikane puyaka pasinggamuke nanam tape yainggamumbikge kaitakuke gata ikwawa gamande gena ma wamakusiwim. Aho. Nanam nanangge natakengu take napik,” ngang matakut. Siwan wamu takngatuat anzing yuak, “Puya aminu take mani apapik,” ngangu ninu atnataamang. 19 Siwan aminu tapatuta take aminu tapatue wamu atemapa yawan kakengu gata wamu waakngae masa imuyo. Sike ngana aminu tapaaya ba tapaat tapatuatda wamu ie atemapa yawanu gata wa amindane wam usanzike natapi siyok. 20 Siwan take aminu tapatutane waiakngana tapi tapan kakengu gata aminbamde kaine aminu waapa kaanga inike natdetdetna tanomanuyo. Gata unzing tasiwi ganduke aminu kuupbamda sanga wai takngatu tasinangge akgwautning.

21 Siwan nata wamu kundu Anutu gatu Jesu Krais gatu Anututane angelana ngangge kaine ga ganinggat. Wamu nata pas asane matanggau wa gata katak siknga tawake tasiyo. Tasike aminu takeapa ngana itane natdetdetna tapi nomatawikge gata ma gwaumbim. Aho. Aminu moo apaat gatu aminu takeapaaya kuut panomanuyamuke gata kepi buya takngatukan tawake tasiyo.

22 Sike gata aminu tapatu Jesutane puya amina tapatu dakngawikge natake gata zetgaman ma tapim. Aho. Katak siknga usanzike natapi take siwanu gata take tapso. Sike gata natake aminu waiakngane sukunggak kapa katak dua usanzike zetgaman nata tapanu aminbamde kaine aminu waapatane waiakngana nae apsak ngang natapso. Natake gata gikae katak tanggwauke kepi nomana siknga tawake tasiyo.

23 Siwan gata yangga tangopnanggengu yangga moo akngakan ma tangopim. Aho. Musibaatangu maiu takngatusimu ayuakge natake gata wain yangga kundusipat tangopso. Tangopi wain yangga akngata maitda apba tanguwan kupik.

24 Siwan ga atnataayak. Aminu kunduta sanga wai takngatu takngatu tasiwawa anggaman siwan kaamang. Kake wa aminda wamna yaningge pakokamang. Sike ngana aminu kunduta sanga wai takngatu takngatu wepda kusopuknga tasike yuaing. Siwan masana wai wa anggamanu asining. 25 Ina unzakan sanga take tasikaingu kuut anggaman kaamang. Siwan sanga take wepda kusopuknga binga tasiwa ngana asinggan kusopunanga dua. Aho. Masana sanga take wa anggamanu asining.

Copyright information for `WNC