2 Corinthians 10

Sapdut wamu aminda Polde yaking.

Siwan aminu gikat nana kunduta nae natake anzing yakaing. Ita ninde apuke nikat gatake yukengu ita ninde puya wepda tasinimuke wamu yanggak ngana nin nipmake maa kuke yukengu ita wamu kekeknga ninde nimunggak ngang yakaing. Siwan ngana nata gin daninangge natake musip kwikwiu Kraisda aminde natake wepda tasiyamukut taknga tawake nata wamu takngatu daniwa natapnong. Aminu gikat nana kunduta natane puya aknga usanzike natapa sanga musia enaya akngaekan natake sukunggat tapa binga singgak. Siwan masande nata ginde kundoke wa aminu kaanga siknga take yaniwit. Ngana asingu ginda gisae tagwauke natane musipma tapa wikayok. Ginu atnataaing. Na aminu gin binga kepdakane nana tapatuta yuat. Yuke ngana puya tasike aminda amake sanga inane akngaekan natanggamatake tasikaing binga nata dua tasinggat. Wena. Amak tasinangge natakengu aminda inane kekeknga akngane amakaing ngana nata ninae kekeknga akngane puya dua tasinggat. Aho. Nata Anututane kekeknga akngane yuke puya tasinggat. Unzing amak aminda apuke iwanatane damanu kekeknga siknga gwenu atzipbutning binga nata puya tasinggat. Tasike natdetdeu gutonga aminda kem nataaing kaknga nata yaitapaakusinggat. Ngan. Nata wamu take Anututane aknga aminu buyambam yanikapnangge tasiwawa iwanata yamandet sike natane kepina umukngamukaing ngana nata ayapbike puya atasinggat. Tasike nata amindane natdetdetna papa nomatawa wa aminu yanipaku pewa Kraisdane gepbiatang koke yuaing. Puya waaknga tasiwa ginu kuupbamda ie gepbiatang koke yutning. Koke yuwa kakengu nata ginde natake aminu gikat nana tapatuta yamandet siwan kakengu nata waapatane natdetdetna tapa nomatawikge natake meya takngatu asimit.

Siwan ginda sanga kaisatakan kake usanzikaing. Sike aminu gikat nana tapatuta inae natapan aminu Kraisdane amina tapatu siwiu waapata inane musiaatangu gatuna natdeyok. Asikaya na kaya Kraisdane amina kuut dua yuat ba dasing? Ngan. Waapaata naat kuut Kraisdane amina dakngake yuamak ngang anggaman natapsok. Siwan Buyambam tapaninda puya nae naman nata gindane natdetdetza pasiwa maiwikge natake dua namukut. Aho. Nata gin pasiwa ginu Anutue kekeknga yutningge natake Anututa puya waaknga nae naman tasinggat. Sike ita puya nae wa namukut takngae natake nata apbakngake ninae umana yatangenawa kunduta natake sapdut wamu nae yawanu nata wa aminde dua maakawit. Siwan wamu waaknga kendeke ginda dasing natapning? Asikaya nata pas sasan matandama kake ginda nae atnandugwautningge natake yanggat ba dasing? Aho. Nata unzing dua natake ginde matandamunggat. Wena. 10 Siwan aminu gikat nana tapatuta nae natake anzing yakut. Polda pas sasanu matanimuke wamu kekeknga siknga yanggak ngana ita nikat gatake yukengu ita wepda siknga niniwan ninda itane wamna natapna sanga moo binga singgak ngang yakut. 11 Siwan aminu wamu waaknga yakut tapata katak siknga natake ita anzing natapsok. Nata maa yuke wamu pas sakatangu ginde matandamunggat takngakan tawake ginde kundokengu nata waaknga tasiwit.

12 Siwan ngana na aminu gikat nana kunduta inane umana yapangenakaing amin binga daknganangge dua kekekanggat. Aho. Aminu waakwakgane natdetdetna wena siwan wa aminda inane natdetdetnaekan natake ninu natdetdetnin baban ngang yake inane umana moo siknga yapangenakaing. Ngan. Wa aminda inane puyae natapa take siwan ninu puya nomana siknga tasikamang ngang yake inane umana yapangenakaing. 13 Siwan ngana na. Na puya Anututa nae naman nata puya wa tasikum takngaekan natake apbaknganggat. Puya waaknga tasitakuke nata ginde kuut apundoke gin banakan yuke tasikum. 14 Puya nata gin banakan koke danikapbumu wa nata puya Anututa nae namukut taknga tasiwa puyuwan gatu masande nata nina banipda siwan puya kunduat tasinangge natake ginde dua apundoke tasikum. Aho. Na Anutue banip tawake nata tupanu ginde apundoke wamu take Kraisdane aknga danikapbum. 15 Siakan. Nata ninae umana yatangenatnangge natake aminu kunduta puya tupa tasiking kakngae natapit. Natakengu ie sapdukngamuke nata dua apuke puya dua tasikum gamu puya wa tupa tasiking kakngata apimapan ngang natake nata unzingu dua yanggat. Aho. Nata ginde natake ginda Jesue natapa kekeknga singgak kakngata buyambam siwikge na apbakngake natayuat. Ginda Jesue kekeknga siknga yuwanu nata puya kunduat Anututa nae namukut taknga tasiwa buyambam siwik. 16 Puya waaknga tasinangge natake nata gin dapmake keu maa komdune kuwit. Kuke keu komdu puya aminu tapatuta tupa undangu dua kukut komune kuke tasiwit. Tasike nata ninae umana moo siknga puya kundu aminu tapatuta gwan tasikut takngae natake dua yatangenawit.

17 Siwan Anututane wapatang wamu takngatu anzing yuak, “Aminu tapatuta apbaknganangge natakengu waapata puya Buyambam tapaninda tasikut takngae natake itane umana yatangenayok.” 18 Ginu atnataaing. Aminu inane umana yatangenawiu waapae Anututa natapan aminu umana wenaapa siwik. Siwan ngana aminu tapatu Anututa ie natapan take siwanu aminu waapata Anutue nomune gitna yuwik.

Copyright information for `WNC