2 Corinthians 11

Natdetdetna wena apata yanggak binga yanangge yakut.

Siwan ginda na nandutewa nata wamu gutonga kundusimu natdetdetna wena apata yanggak binga yanangge nataat. Ngan. Nata wamu wa binga yawitde ginda na atnandutenong. Wamu wa binga yanangge nataatdane yapii anzing. Nata puya tasike ginda Kraisde kuke iat gatake kekeknga siknga yutningge tasikum. Unzing aminda natake yapana tapatu apnae dua siknga kukut tapata apna tapatuekan kuwikge yawan kekekawik binga nata gin pasiwa ginda Kraisde kuking. Unzingge nata ginde musip gwaang siknga natandamuke ginu dua pimaningge asiknga natanggamatanggat. Nata gin pasiwa ginda Kraisde kuke iat gatake kekeknga siknga yuke ie wamdekan natanggamatake tasikaing. Siwan ngana aminu kunduta enake natdetdeu nomana siknga wa ginda nataaing kaknga pasiwa wai siyak ngang natagwauke daninggat. Unzing gomou tapatuta tupa siknga Ivde kuke kem tasike iniwan pimakut binga ginda pimanang ngang natake daninggat. Na atnataat. Aminu kunduta ginde apuke wamu take aknga nata tupa ginde danikapa taking kaknga teke wamu inata takngatu natake daniwa ngana ginda wamu waaknga katak dua usanzike zetgaman takaing. Ngan. Wa aminda apuke Jesu inata tapatue natake gin danikaing. Gatu Waungu inata tapatu Anututa gindane musipzaatang dua tamuban takingu waapae natake ginde danikaing. Danike tasiwa ngana ginda dua yanindakngakaing. Aho. Ginda wa amin kapewa wamu inata kundu danindamukaing. Unzingge nata ginde natake ginda pimanang ngang natagwauke daninggat. Siwan ginda wa aminde apbakngake amin gwaang Jesutane kwiiknga dakngake apbing ngang nataaing. Ngana na. Nata wa aminde natake na dua napbiking ngang nataat. Na aminbamde kuke wamu takngatu takngatu yanikapnangge tasiwa ginda nandupa aminu wamu aminbamde yaninanga kepi katak dua kakumu tapatu binga dakngakum. Siwan ngana ginu atnataaing. Na natdetdeu takngatue dua dapmake Anututane puyana tasikum.

Sike tupa na gin banakan koke wamu take Anututane aknga ginde danikapmake ngana nata danike sanga natane gupma gatangamunanga akngae dua danikum. Aho. Nata gin gatandamunangge natake sangaapanae dapmake nata meya buyak tasike yukum. Siwan ginda natake kepi wa nata tawake tasikum takngae natapa sanga waiaknga sikut ba dasing? Sike nata gin banakan koke puya tasiwawa Anututane aminabamu keu komdune nana aminda na gatangama wa amindane mani pake tasikum. Ngan. Na gin gatandamunangge natake nata wa amindane mani pake puya tasikum. Unzingge na gikat gatake yuke manie dapmake ngana nata meya aminu tapatue dua imukum. Wena. Natane notna Jesuat nana aminu Masedonia kep komuneta apuke sanga nata dapbumu atnamuking. Atnama pake nata ginde meya takngatu dua damukum. Sike gatu apmea ina unzakan nata meya ginde dua damit. 10 Siakan. Nata Kraisdane gepbiatang yuke siakan wamban ginu daniwa natapnong. Sanga nata ginde meya dua damukumu wa nata dua tewit. Aho. Aminu tapatu keu wa ginda ayuaing komune nana tapatuta natake nata sanga waaknga tasiwitde kepi dua umukngamik. Wena. 11 Sike wamu nata yanggau wa asikaya nata ginde musip gwaangu dua natandamuke yanggat ba dasing? Aho. Anututa atnataak. Nata musip gwaang siknga ginde atnataat. 12 Ngan. Kepi nata tawake tasinggau wa nata asinggan tasiwit. Tasiwawa aminu wa natane puya akngae sapdutnangge nataaingga sapdut wam yanangge apmeptaning. Ngan. Na gindane sanga panangge kekeknga siknga bitanggau waakngata wa amindane kepi umuyaman wa aminda yake ninda Polkat musipminu takngatukan natake puya tasikamang ngangu yananga dua. Wena.

13 Siwan wa aminda ninu Jesutane kwiiknga amin dakngake itane puyana atasikamang ngangu kem yakaing. Yake ginu kem panzike pasiwa ginda wa aminde natapa aminu Kraisdane kwiiknga siwan umana aposel ngang yanikaing. 14 Ginu atnataaing. Setenda kem tasike ita angela tapatu binga dakngake apan kake ninda angela tapatu Anutuat yusika teke apunggak ngang natapnim. Siwan wa aminda ina unzakan tasiwanu ginu ie ma satnawam. 15 Setendane puya amina kuut Anututane puya amina binga dakngake apukaing. Ngana ginda ie ma satnawam. Masande wa aminu Anututa kepi nomana akngane usanzike toknga mateknga dua wa aminde yamik.

Polda meya buyambam pakut.

16 Siwan wamu tupa nata ginde pas asane gwa danit taknga gatuna daniwa natapnong. Aminu gikat nana tapatuta nae natake aminu natdetdetna wenaapa ngangu dua yawan. Siwan ngana aminu tapatuta nae natapan aminu natdetdetna wenaapa siwanu undanga. Ginda aminu wa natdetdetna wena amindane wamna atakaing. Ina unzakan ginda nata ninane wamu kuut nata gin daniwitde na atnandutenong. Na nandutewa nata wa amin binga dakngake ninae umana yatangenawit. Asikaya wa aminda inane umana kumzang dua yapangenakaing ba dasing. 17 Siwan ngana wamu nata yanggau wa nata Buyambam tapaninde banip tawake dua yanggat. Aho. Wamu nata ninae umana yatangenatnangge yanggau wa nata aminu natdetdetna wena apa binga dakngake yanggat. 18 Siwan aminu kwaapzangga inane sanga kepdakane nana akngae natanggamatake inane umana yapangenawa kake nakaya kuut sanga ninane sanga kepdakane nana akngae natake ninane umana yatangenatnangge natake gin daniwit. 19 Na atnataat. Ginda natdetdetnin baban amin dakngakamang ngang kem natake aminu natdetdetna wena amin kapewa wa aminda wamu gutonga ginde danindamutningge take siknga nataaing! 20 Ngan. Ginda kapewa wa aminda gin panggaganuke gindane sangaapasa kwaapzang kaiwa kundama ginu danduyutnangge akekekake gindane aamza wesikaing. Ngana ginda wa aminde apbakngake kapewa tasikaing. 21 Siakan. Nata tuyukake puya tasike sanga aminu waakwakga kekeknga siknga tasikaing binga dua tasikum. Wena. Nata akekekake kepi aminu waakwakgane aknga tawake dua tasikum. Siwan nata sanga waaknga dua tasikumde natake asikaya nata ginde apmaakawit ba dasing? Wena siknga.

Siwan ngana aminu tapatuta inane sanga akngae natake inane umana yatangenawiu waapae natake nata wamu aminu natdetdetna wena apata yawik kaknga tawake yawit.

Nakaya kuut ina unzakan ninane sanga akngae natake yawit.
22 Wa aminda yake ninu aminu Hibru wam tangan yakaing aminde dongune aakumang ngang yakaing. Siwan nakaya kuut aminu Hibru wam tangan yakaing aminde dongune aakum. Sike wa aminda yake ninu baminu tapatutane umana Isrel ngang inikinggane dongune aakumang ngang yakaing. Siwan nakaya kuut aminu waapatane dongane aakum. Sike wa aminda yake ninu Ebrahamdane dongune aakumang ngang yakaing. Siwan nakaya kuut dongu waaknganekan aakum. 23 Sike wa aminda yake ninu Kraisdane puya amina dakngake tasikamang ngang yakaing. Siwan nata aminu natdetdetna wenaapa binga dakngake wamu takngatuat daniwa natapnong. Nakaya kuut Kraisdane puya amina dakngake nata wa aminu ayapbike puya buyambam tasikum. Ngan. Nata puya kwatan siknga tasike wa aminu ayapbikum. Sike iwanata enake sipdu sipdune na kaautde napmake tewa buyambam sikut. Siwan sipdu sipdune na kayata ipmapa nuwawa buyambam sikut. Siwan sipdu sipdune nata akumnangge dapaknga sikum.

24 Siwan Judia nana aminda na tanggaganuke nap takngata ipmapa nukgawa kuku 39 dakngakut. Sike sanga waaknga sipdu sipdune tasiwawa kuku katau kuut musa sikut. 25 Siwan sipmaat sipduat iwanata enake na kandata ipmapa nuking. Sike sipdune supda nutnangge mutnawaking. Siwan sipmaat sipduat sipda wai siwan nata yanggabam gwene yuke paa kumbum. Gatu sipdune nata yanggabam gwende banakan kuwawa sipda wai siwan na yanggabam gwene upeeke yuke yuwawa kuku zikaake kwakakut. 26 Sike tapdukbamu asinggan nata puya tasitakuke kepi mamaya siknga apane kunggat. Sike kuwawa sipdu sipdune yanggata paptake na paa kaitake kunggak. Gatu sipdu sipdune wai aminu kepiapane sukuke natane sangaapana kaiwa kuningge natake na paa nuwa kumbum. Gatu aminu kundu natane notna Judia kep komune nana ngana sipdu sipdune na nutnangge natake paa tasiwa maikum. Gatu aminu Judia kep komune nana dua ngana keu komdune nana aminda na tasiwa maiwitde natake gatu gatu tasiking.

Ngan. Nata yot gapma gapmane tasitakuke ba kepiapane kuke keu amina wena komune kuke ba sip gwen take yanggabam gwene kusika nata wai paa sikum. Sike aminu kundu natane iwanata nae apa nata kawawa notna binga dakngawa ngana wa aminda na paa tasiwa maikum.
27 Sike nata puya kwatan siknga tasikum. Tasike sipdu sipdune nata zikaane pasike dapuna dua pekum. Gatu sipdu sipdune nata toma natake yanggae natake guyaknga kupia sikut. Siwan nata nanamde gatu yotde gatu taukge ngang dapmake yukum. 28 Sike wamu buyambamu undang ngana nata kautdukan yanggat. Tapdukbamu asinggan na Anututane aminabamu kepna kepna nana katak siknga kayutnangge natake tasinggat. Puya waaknga kwatan siknga tasisika nata musipmaatangu nangaakan nataat. 29 Siakan. Aminu tapatuta atuyukawan kakengu asikaya nata ie butaya dua natangamit ba dasing? Ba aminu tapatuta waiakngaatang pimapan kakengu asikaya nata musipma meya siknga dua natapit ba dasing? Aho. Meya wa bingata na paya tasiwa mainggat.

30 Siwan nata ninae umana yatangenatnangge apbitanggat ngana wa aminda natane musipma tangenawa natake nata sanga wa na tasiwa maikum takngae yawit ngang natapbum. 31 Anututa atnataak. Wamu nata yanggau wa nata kem dua yanggat. Aho. Anutu Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane nana apata nae natake ita kem wam dua yanggak ngangu atnataak. Itane umana asinggan asinggan yatangenatna kekeknga siknga yuwik. 32 Sike nata ie natake siakande daniwit. Nata Damaskas yot gapmane kundoke yuwawa aminu tapatu umana Aretas ngang iniking kapa wa amindane gavmanu buyambam tapa dakngake yukut. Ita yawan aminu tapatu you wa gapmane nana kayukut. Kayuke na tanggaganuke kaautde napmanangge natake ita kayuya aminu you wa gapmae gwabok gwaune pewan yuking. 33 Pewan yuwawa ngana natane notna kunduta na gatangamuke kandayak dakane napmake you wagapma yuainggane daman gwendane windo gwaune nap taknganeta tatawaawa nata kepman pukukum. Pukuke nata teke atdatakuwawa iwanata na nutnangge nawamba maikut.

Copyright information for `WNC