2 Corinthians 3

Anututane puya tasinggat.

Siwan wamu nata wa yanggat takngae natake ginu dasing nataaing? Asikaya nata gatu tuwanguke ninane umana yatangenakgat ba dasing? Ba asikaya na aminu kundu binga dakngake nata ginde pas sasanu aminda natane umana yatangenake matakaing san damunangge natake yanggat ba dasing? Ba ginda nae apbakngake pas aminu kundue matayamuningge natake yanggat ba dasing? Wena siknga. Siwan natane musipmaatangu ginde natapa ginda pas aminda notnatane umana yatangenatnangge pas matakaing binga dakngakaing. Ngan. Wamu nata ginde kuke danikapbumu waakngata gin pasiwan ginda amin noman dakngawa danduke aminu kuupbamda nae natapa aminu Anututa tapan tasinggat tapa singgak. Siwan aminu kuupbam atnataaing. Ginda pas Kraisda natane umana yatangenatnangge matakut binga dakngake yuaing. Unzing pas pepa sane matakaing ba mama wamu sup sane Anututa matakut binga dua dakngakaing. Pepa san ba sup sanu wa apmuban kuwanu wamu wena siwik. Siwan ngana Kraisda na nanitewan nata ginde kuke itane wamna danikapa natake ginda musipza tapa tekwamban ie kuking. Ngan. Wamu waaknga Anutu kayuk asinggan yuak kapatane Waung Kapata gindane musipzaatang pamukut takngata kekeknga siknga asinggan yuwik.

Sike wamu nata wa yanggau Kraisda natane musipma tapan kekekawan nata Anutue natake ita na take nanitewan kuke tasinggat ngang natapa kekekanggakge natake yanggat. Sike ita na dua takut gamu nata ninatakanu puya waaknga tasinanga dua. Wena siknga. Anututa na gatangaman tasinggat. Ngan. Ita na gatangaman nata itane puyana tasike wam kwikwiu kayuk kaknga ita yawan kekekakut takngae natake yanikapmanggat. Sike wam kwikwiu wa kayuk kaknga ita yawan kekekakuu wa mama wamu tupa ita matakut binga dua daknganggak. Aho. Wamu kayuk kaknga Waung Kapata nindane musipmikatang pamunggak. Sike wamu waakngata nindane musipmin papan wikawan takekan yutnim. Sike ngana mama wamu wa tupa siknga matakut takngata nindane waiaknganinu anggaman tapan tapanu ninda undang kumnim.

Siwan tupa siknga Anututa inane mama wamu katau kuut musaat suu sayane matakut. Matake Mosesde iman pake aminabamde yamunangge apbut. Anututane kakaa akngana buyak apuke itane nomna waenga siknga sikut. Siwan waenga waakngata sike yuwawan Isrel nana aminda nomna kanangge ngana maaknga siwan dua kaking. Dua kawawa waenga waakngata asopukut. Siwan ie dasing yanim? Mama wamu waakngata ninu akumnanga akngane nipmambik. Sike mama wamu waaknga yamunangge tasiwan kakaa waakngata kakaayaman mama wamu waakngata sanga take siknga aknga sikut. Siwan wam kwikwiu kayuk kaknga nata wa yanikapmanggat takngane Anututa inane Waunga aminde yamuwawan sanga moo binga singgak ba dasing? Aho. Mama wamu wa tupa yamukut taknga yapbike ita sanga take siknga aknga daknganggak. Ngan. Mama wamda nindane waiaknganinu anggaman tapa tapan ninu akumnanga akngane nipmanggak ngana mama wamu waaknga aminde yamunangge tasiwawan sanga take aknga sikut. Siwan wam kwikwiu wa kayuk kakngata nin pasiwan ninda Anutue nomune amin noman daknganim. Unzingge wamu waakngata sanga take siknga aknga singgak. 10 Siakan. Mama wamu wa tupa sanga take sikut taknga wamu wa apmanu take siknga singgak kakngata tanguwan pimake sanga moo binga singgak. 11 Siwan mama wamu wa pimake sanga moo binga singgak kaknga Isrel nana aminde yamunangge tasiwan sanga take aknga sikut. Siwan wamu kekeknga siknga asinggan yuwiu waakngata sanga take siknga aknga singgak.

12 Siwan wamu wa yanggat takngae natake wam kwikwiu waakngata na gatangamikge apbakngake kayuat. Kayuke wamu kusopuknga binga dua yanikapmanggat. 13 Siwan sanga Mosesde nomnane waenga siknga sikut takngata mateknga sitakuke sopuwikge natake Mosesda inane nomna tauk pipitda takusopuke notna Isrel aminda dua kawawa wena siwik ngang natake tasikut. Siwan ngana sanga wa binga nata dua tasinggat. 14 Sike Isrel nana aminu waakwakgane natdetdetna dapaknga siwan anggaman dua natake yuking. Yuke wamu tupa siknga Anututa yawan kekekakut taknga kendeke ngana wa aminda yapii anggaman dua natapbing. Siwan apu tapduu apmanu aomune apunggak. Unzing Mosesda nomna tauk pipitda takusopuwawan notnata nomna kananga dua sikut binga Isrel nana aminda wamu waaknga asinggan kendeke ngana itane yapii dua nataaing. Siwan Mosesda yusika tauk pipiu wa nomna takusopukut taknga sandewan aminbamda itane nomna anggaman kaking binga Kraisda apuke sanga wa ninde tasinimukut takngae natapna wamu wa tupa siknga Anututa yawan kekekakut takngae yapii agamanu gwa singgak. 15 Ngan. Wa aminu tupa siknga yukingga wamu waaknga kendeke ngana natdetdetna anggaman dua natake itane yapii dua natapbing. Siwan apu tapduu apmanu aomune apunggak. 16 Sike ngana wa aminda musia tapa tekwamban Buyambam tapaninde kuwanu natdetdeu wa dapaknga sikut takngane Anututa sandewik. Sandeke natdetdetna papan nomatawa wamu waakngatane yapii anggaman natdetning.

17 Ngan. Yapii anggaman natdeke takekan yutnanga akngatane yapii Buyambam tapa unin. Siwan aminu tapatuta natdetdetna anggaman dua natake apbotasukuke na mama wam tawake tasiwanu Anututa na nandupan take siwik ngang natapik. Natapan ngana Buyambam tapanindane Waung Kapata aminu waapatane musiaatang pukuke tapik. Take ita natdetdetna anggaman dua natake botasukunggau waakngane waapa sandewik. 18 Siwan ninu kuupbamda sanga Anututa nin gatanimuke tasikut takngae anggaman natdeke ie natanggamatake Buyambam tapaninde natapna nomana siknga apa siwik. Sike ninda nomana siknga waapa binga daknganim. Unzing gunzitdane waengata glas sakatang kawan waengata amindane nopatang tapan waenga siwik binga ninu wamu take siknga waakngae natanggamatake tasikengu ninda amin noman daknganim. Tupanu take daknganim. Ge gatu masanu takesim daknganim. Dakngake ina unzakan tasitakusika masande aminu nomana siknga Anutu binga daknganim. Siwan puya waakngatane yapii Buyambam tapaninu unin. Ngan. Waung Kapata nin pasiwan aminu nomana siknga daknganim.

Copyright information for `WNC